Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Föräldrar mister sitt barn

Opinion · Publicerad 00:01, 6 maj 2013

Sverige har ett antal gånger fällts av Europadomstolen för mänskliga rättigheter i fall där barn tvångsomhändertagits och tvångsvis skiljts från sina föräldrar. Utgångspunkten i Europadomstolens prövning är att tvångsomhändertagande av barn från deras föräldrar för att placera barnet på institution eller i fosterhem, utgör ett ingrepp i föräldrarnas, och i vissa fall också barnets rättigheter, enligt artikel 8.
I Sverige kan ett barn i princip tvångsomhändertas vid födseln. Om barnet har varit placerat hos fosterföräldrar i flera år blir det allt svårare för föräldrarna att få tillbaka sitt eget barn. Vid barnets födelsedagar händer det ibland att föräldrarna nekas att komma till firandet av sitt eget barn. Inte konstigt att föräldrar blir desperata. Världen idag rapporterade förra veckan på nyhetsplats att Högsta domstolen inte meddelar prövningstillstånd och således inte överprövar hovrättens beslut att ta vårdnaden ifrån föräldrarna till tvångsomhändertagne Domenic Johansson. Domenic Johansson tvångsomhändertogs av polisen på ett flygplan på Arlanda när han tillsammans med sin familj var på väg att emigrera till Indien sommaren 2009. Vad var skälen för tvångsomhändertagandet? Inga övergrepp eller brottsliga handlingar. Pojken hade hemundervisats utan tillstånd av svenska myndigheter och föräldrarna hade missat några tandläkar- och läkartider. Pojken var dessutom socialt isolerad, enligt myndigheterna.

Domenic Johanssons föräldrar hade till en början begränsad umgängesrätt med sin son, men när pappan vid ett tillfälle av desperation tog med sig sonen hem över helgen, fråntogs de all umgängesrätt med sonen. Som Världen idag rapporterade förra veckan, ansökte socialnämnden på Gotland under 2011 om att föra över det juridiska föräldraskapet till en utomstående person, bland annat för att förhindra föräldrarnas rätt till insyn och inverkan på sin sons liv. Högsta domstolen meddelar nu inte prövningstillstånd i ärendet och hovrättens beslut att frånta föräldrarna vårdnaden om sin son står fast.

När det gäller de fall där Europadomstolen prövat om tvångsomhändertagandet står i strid med Europakonventionen, har domstolen framhållit vikten av att myndigheterna främjar möjligheterna för barnet att återförenas med föräldrarna eller en av dem. Att skilja barn från föräldrar ska se som en mycket temporär åtgärd. Artikel 8 i Europakonventionen om respekt för privat- och familjeliv kräver att myndigheterna vidtar åtgärder för att främja återföreningen av barnet med sina föräldrar så snart som möjligt. Enligt alla internationella fördrag och konventioner som berör föräldrarättigheter är det föräldrarna som anses vara sina barns primära uppfostrare och utbildare, inte staten. Enligt artikel 16 i FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna slås det fast att familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd. Hur uppfyller Sverige dessa internationella konventioner och deklarationer? Att föräldrar mister sitt barn är inget att ta lätt på.

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Predikant firade 98-årsdag med fallskärmshopp

USA. Amerikanske predikanten Roy Jernigan valde att fira sin 98-årsdag med att hoppa fallskärm.... söndag 5/2 14:00

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00