På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Dags att ändra den svenska abortlagen

Opinion · Publicerad 00:01, 3 jun 2013

Det finns vissa ämnen som är tabubelagda i Sverige. Abort tillhör utan tvekan denna kategori. Under de senaste veckorna har dock temat abort diskuterats på olika håll, med utgångspunkt i att Socialstyrelsen beslutat att stoppa inrapporteringen av abortstatistik och gått ut i media och hävdat att myndigheten kan ha brutit mot personuppgiftslagen när den samlat in uppgifter om kvinnor som gör abort. Statistiken har samlats in sedan 1975 när abortlagen trädde i kraft i Sverige.

För det första är det helt absurt att Socialstyrelsen och Datainspektionen pratar om att de kan ha brutit mot lagen och att de borde ha en större "avidentifiering", trots att man över huvud taget inte samlat in personnummer eller namn på de kvinnor som gör abort. Ansvariga för abortverksamhet på svenska sjukhus har sagt till Sveriges Radio att beslutet är "en katastrof", eftersom informationen verkligen behövs för att kunna jobba med förebyggande åtgärder. De har helt rätt. Är det något som borde göras i frågan är det väl snarare att upprätta ett nationellt register där samma uppgifter som man samlar in i alla andra delar av vården även skulle samlas in när det gäller aborter. Till och med RFSU har anslutit sig till kritiken mot Sveriges knapphändiga abortstatistik.

För det andra är det ännu mer absurt hur de politiska partierna i Sverige behandlar abortfrågan, trots att det handlar om att närmare 40 000 människoliv utsläcks i Sverige varje år och att kvinnor får stora både psykiska och fysiska men.

För det tredje. Nu måste det väl ändå vara dags att ändra den svenska abortlagen från 1975? Den svenska abortlagens inledningsparagraf lyder: "Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa". 18 veckor utan prövning. Nästan halva graviditeten, när barnet kan höra ljudet av blod som pumpas genom navelsträngen och moderns hjärtslag. När barnet kan svälja, känna törst och när fingeravtrycken utvecklas. När barnet är känsligt för ljus, kan göra grimaser och vinka. Och när mamman känner barnets rörelser i magen för första gången.

Den norska abortlagens inledningsparagraf är istället: "Samhället skall så långt som är möjligt tillförsäkra att alla barn får förutsättningar för en god uppväxt". Först slår man fast att barnet i mammas mage faktiskt är ett barn. Sedan slår man fast att "samhället skall se till att alla får etisk vägledning och att samhället skall ansvara för att skapa en ansvarsmedveten hållning till dessa frågor så att antalet aborter blir så lågt som möjligt".
Och att "kvinnan ska erbjudas information och vägledning om det bistånd som samhället kan erbjuda henne". Den nedersta gränsen för abort är 12 veckor, i stället för den svenska abortlagens 18 veckor. Hur är det möjligt att två grannländer kan ha så diametralt motsatt hållning till en så livsavgörande fråga som abort?

Nationalister band ris för egen rygg

Ledare Efter torsdagens val till provinsförsamlingen i Skottland står nu klart att Skotska... tisdag 11/5 00:00

Människovärde avgör inte kristen äktenskapssyn

Ledare Är meningsfull dialog möjlig? Nutidens aggressiva samtalsklimat kan få också en obotlig optimist... lördag 8/5 00:10

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier