Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Aptit på Guds ord

Opinion · Publicerad 00:00, 5 nov 2012

Bibeltro, bibelläsning och väckelse hör ihop. Andliga förnyelsetider präglas alltid av att vanliga kristna får en förnyad tilltro till och aptit på Bibeln som Guds ord.
Frågan om bibelsyn diskuterades vid en konferens på Örebro missionsskola för en dryg vecka sedan. Det är angeläget att frågan lyfts upp i svensk kristenhet. Vi behöver en förnyelse av både bibeltro, bibelläsning och insikten att Bibelns auktoritet är avgörande för vår efterföljelse av Jesus. En ökad bibelkunskap i våra församlingar är en viktig fråga.
En bibelsyn som hävdar att bara delar av Bibeln är Guds ord, att det är en blandning av mänskligt och gudomligt inspirerat, en sådan bibelsyn blir omöjlig att tillämpa i praktiken. Vem ska då bestämma vad som är Guds ord och vad som inte är Guds ord i Bibeln?
Det är helt avgörande att slå vakt om en bibelsyn som hävdar att hela Bibeln är Guds ord och därmed sann, ofelbar och trovärdig. Men det räcker inte. En tro på Bibeln som Guds ord behöver också kopplas till en tro på Bibelns auktoritet. Och en tro på Bibelns auktoritet behöver kopplas ihop med en aktiv bibelläsning, en aktiv tillämpning och att i vardagslivet leva av Guds ord och inse kraften i Guds ord.

För mycket av modern teologi handlar om att krångla till och problematisera Bibeln. I stället behöver vi en teologi som utgår från att Bibeln är Guds ord, som väcker intresse för bibelläsning och som gör Bibeln begriplig och tillämpbar för vanliga kristna.
Även om vi tror på hela Bibeln som Guds ord måste bibeltexten tolkas och tillämpas i vår situation. Det är en process där vi kristna kan hamna i olika bedömningar i vissa frågor. Men vi måste tolka Bibeln utifrån en respekt för Guds ord och där vi låter Bibelns eget vittnesbörd vara vägledande för hur vi tolkar olika delar av Bibeln. Den respekt och noggrannhet som präglade Jesus och Paulus i inställningen till Gamla testamentet behöver vi ha som riktmärke.
Det blir en falsk uppdelning att skilja på Jesus som person och hans ord, det går inte att skilja dem åt. Älskar vi Jesus, älskar vi Gud Fadern, så älskar vi också Guds ord, Jesu ord.

Tolkningen av Bibeln måste göras med gott omdöme. Det är viktigt att ta hjälp av personer och hjälpmedel som ger kunskaper i Bibelns språk och historiska och kulturella bakgrund. Vi behöver ha en ödmjukhet när vi studerar och tolkar Bibeln, på denna punkt är det viktigt med en dialog och lyssnande process inom kristenheten. Vi behöver förstå att Bibeln är en stor samling av texter som skrivits under en lång tidsperiod. Vid bibeltolkningen behöver vi vara finkänsliga för bibeltexternas historiska bakgrund och litterära stil.
En avgörande fråga är insikten om att Guds Ande vill hjälpa oss med att förstå skriften. Vi är inte bara beroende av och styrda av vår egen förförståelse och allmänna kunskaper. En annan avgörande insikt är att Bibeln är Guds uppenbarelse till mänskligheten. Den kan förstås, den kan läsas, den kan tillämpas av vanligt folk. Krånglar vi till Bibeln så att vi menar att det krävs hög utbildning för att förstå den, då är vi på farlig mark. Bibeln till folket. Det var reformatorernas budskap. Det var de svenska väckelserörelsernas budskap. Det behöver vara vårt budskap.

Stefan Swärd

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Allt fler produkter kan framkalla allergier

År 2008 var 725 produkter tillgängliga för konsumenter märkta som allergiframkallande. Tolv år... måndag 27/3 05:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10