HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Ellinor Grimmark (t.h.) får inget skadestånd för att hon nekats anställningar som barnmorska på grund av sina invändningar mot abort. "I Sverige har alltså en barnmorska varken samvetsfrihet eller religionsfrihet eller får yttra sina åsikter offentligt", säger hennes juridiska ombud Ruth Nordström (t.v.) om domen. Foto: Jonas Adolfsson

Tingsrätten prövade inte samvetsfrihet

Ellinor Grimmark diskriminerades inte av de tre sjukhus i Region Jönköping som inte ville anställa henne när det visade sig att hon inte ville medverka i aborter. Det slår tingsrätten i Jönköping fast i en dom som kom på torsdagen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 13 nov 2015

I likhet med Diskrimineringsombudsmannen, som prövade ärendet 2014, menar tingsrätten att sjukhusen är i sin fulla rätt att kräva att alla anställda barnmorskor ska kunna medverka i aborter.

Tingsrätten noterar visserligen är detta "kan komma att särskilt missgynna personer med viss religion eller annan trosuppfattning". Men eftersom regionen har en skyldighet att säkerställa att kvinnor har "en reell tillgång till abort", så är kravet "såväl lämpligt som nödvändigt", skriver man.
Tingsrätten anser dessutom att regionen får ställa som villkor för en anställning att en barnmorska inte tar offentligt avstånd från aborter.

Detta är något som angetts som skäl till att Ellinor Grimmark inte kunde anställas vid sjukhuset i Värnamo.
Eftersom villkoret enligt tingsrätten "saknar [...] samband med den påstådda diskrimineringsgrunden, kränkning av religionsfriheten", menar rätten att Ellinor Grimmark inte har diskriminerats på grund av sin religion när hon nekades anställning efter uttalanden i media.

– Jag trodde innan att vi hade yttrandefrihet i Sverige, men det har jag förstått att vi inte har. Utan den gäller bara om du har samma åsikter som alla andra, säger Ellinor Grimmark till Världen idag.

Även hennes juridiska ombud, Ruth Nordström, reagerar på skrivningen.
– Vi har yttrandefrihet i Sverige, så här handlar det inte bara om samvetsfrihet och religionsfrihet, utan också om åsiktsfrihet och yttrandefrihet, säger hon, och noterar att förbudet mot att yttra sig negativt om aborter på kliniken inte fanns uppställt innan Ellinor Grimmark blev känd.

Vad Ruth Nordström annars reagerar starkast på i domen är att rätten inte alls har prövat Ellinors Grimmarks talan i relation till Europakonventionen, som slår fast rätten till både samvetsfrihet och religionsfrihet.

Ellinor Grimmark hade yrkat allmänt skadestånd av Region Jönköping för kränkning av hennes religions- och samvetsfrihet, och hade i det sammanhanget hänvisat till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Men tingsrätten menar att Ellinor Grimmarks rätt till ersättning ska prövas endast enligt diskrimineringslagen. Detta eftersom hennes samvetsbetänkligheter anses så starkt kopplade till hennes religiösa tro att det inte går att "skilja på rätten till religionsfrihet respektive till samvetsfrihet".
"Det finns alltså inte anledning för tingsrätten att särskilt pröva om Ellinor Grimmarks samvetsfrihet har kränkts", skriver man.

– Europakonventionen är gällande svensk lag. Den står över svensk lagstiftning, och diskrimineringslagen måste tolkas i ljuset av Europakonventionen. Vi anser att man inte har uppfyllt några av de kraven, säger Ruth Nordström.

– Överlag har man inte tagit in några internationella perspektiv, eller sett på någon rättspraxis från Europadomstolen. Därvidlag gjorde DO en bättre pröving. Man har heller inte sett på den internationella etiska koden för barnmorskor, som anger att samvetsfriheten ska respekteras.

Att tingsrätten inte alls tar upp rätten till samvetsfrihet är det som också gör Elllinor Grimmark själv mest besviken, säger hon till Världen idag.
– Att man inte orkar föra den diskussionen i Sverige i dag, med den akuta brist på barnmorskor som det är, är anmärkningsvärt, säger hon.

Ellinor Grimmar hade stämt landstinget, numera Region Jönköping, och begärt skadestånd och diskrimineringsersättning på 140 000 kronor för nekad anställning, återtagande av anställning och indragen studielön under praktik.

De händelser som prövades i rättegången inträffade 2013 och 2014, när Ellinor Grimmark var i slutfasen av sin utbildning som barnmorska.
Trots att hon först välkomnats med öppna armar av arbetsledningen på tre sjukhus, avfärdades hon snabbt när det framkom att hon av hänsyn till sin kristna tro inte kunde tänka sig att medverka i aborter.

Arbetsgivarna hävdade bland annat att det inte var praktiskt möjligt att undanta en barnmorska från arbete med aborter vid klinikerna i fråga – länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus.

DO prövade Ellinor Grimmarks sak i början av 2014, och konstaterade att hon inte kunde anses ha utsatts för diskriminering på grund av sin tro.
DO ansåg visserligen att det faktum att hon nekats arbete "utgjort ett ingrepp i hennes rätt till religionsfrihet" enligt Europakonventionen, men att detta kunde försvaras som en nödvändig åtgärd för att garantera kvinnors rätt till vård.

Under rättegången hade Ellinor Grimmarks ombud bland annat hänvisat till den svenska abortlagen från 1974, vars förarbeten förutsätter en samvetsfrihet för vårdpersonal. Där framgår bland annat att man i fördelningen av arbetsuppgifter bör "så långt som möjligt ta hänsyn till personalens önskemål".

Ytterligare en barnmorska, Linda Steen, har stämt sin arbetsgivare för att hon miste en tjänst på grund av sin ovilja mot att medverka till aborter. Linda Steen arbetade vid Nyköpings lasarett i Sörmlands landsting när hon meddelade att hon åberopar samvetsfrihet för att inte behöva medverka vid aborter.

Numera arbetspendlar Ellinor Grimmark till Norge där hon jobbar som barnmorska på ett sjukhus, med full samvetsfrihet.

Eva Janzon
eva.janzon@varldneidag.se 

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...