Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Svenska Missionsrådet positiva till abortbistånd

Tillgång till abort är ett viktigt inslag i biståndsarbete. Det framgår i policyn för Svenska missionsrådet (SMR), en paraplyorganisation för kyrkor och utvecklingsorganisationer där flera av aktörerna är kända för en mer konservativ bibelsyn och en kritisk syn på abort.

Nyheter · Publicerad 18:30, 6 nov 2018

”Ökad kunskap om hälsa, sexualitet och sexuella rättigheter, tillgång till hälsovård, tillgång till laglig abort och preventivmedel är exempel på områden som är viktiga att arbeta med.”

Så står det i Svenska missionsrådets policy för jämställdhet. SMR har ett 30-tal medlemmar som arbetar med biståndsverksamhet, hela listan kan du läsa här nedan, men i SMR ingår bland andra PMU, Erikshjälpen, Katolska kyrkan/Caritas och Frälsningsarmén.

Och många av SMR:s medlemmar kan sägas ha, eller kommer ur sammanhang som har, en konservativ bibelsyn och en generellt kritisk syn på abort. Detta hindrar alltså inte SMR att i sin verksamhet och opinionsbildning arbeta för tillgång till abort och att biståndsmedel ska gå till detta.

Världen idag berättade nyligen om att en annan ekumenisk organisation, Sveriges kristna råd, backade efter att ha undertecknat en debattartikel i Aftonbladet tillsammans med en rad andra civilsamhällsaktörer. I artikeln kritiserades nämligen att USA:s bistånd slutat gå till abortverksamhet, och inom SKR är samfunden oeniga i synen på abort.

En annan av undertecknarna till artikeln var just Missionsrådet, och till skillnad från SKR står de fortsatt bakom budskapet i texten. Ett budskap som bland annat är att slopat bistånd till abortverksamhet är ett hot mot demokratin, trots att denna typ av formulering är mycket omstridd i den ekumeniska gemenskapen.

– Demokratin hotas när olika röster i ett samhälle tystas och när människors möjligheter att ta informerade beslut begränsas. Flickor och kvinnor i utsatthet är de som kommer i kläm när världen polariseras på det sätt som vi beskriver i debattartikeln, säger Anders Malmstigen, generalsekreterare i SMR, i ett mejlsvar till Världen idag.

Han hänvisar till forskning om att information om abort och säkra kliniker är en förutsättning för att ”minska mödradödligheten och stärka kvinnors rättigheter”.

– Att kvinnors rättigheter begränsas är inte bara ett hot mot demokratin men också mot kvinnors rätt till liv och hälsa. Internationella påtryckningar som minskar möjligheten till säker abort i fattiga länder, genom t.ex. slopat bistånd, är ett hot mot demokratin i dessa länder eftersom det minskar kvinnors (och mäns) möjlighet att göra egna informerade val om sina kroppar och sin familjeplanering.

Anders Malmstigen framhåller att det bland SMR:s medlemmar finns olika synsätt på att biståndsmedel går till abort. Ändå är man i SMR:s policy tydlig med att ”det är viktigt att varje människas rätt att bestämma över sin egen kropp betonas i kommunikation och påverkansarbete som berör sexualitet, hälsa och relationer.”

Hur ser ni på att flera av SMR:s medlemmar motsätter sig hållningen i abortfrågan, är detta ett problem och något ni diskuterar inom SMR?

– Vi ser inte våra medlemsorganisationers olika ingång i abortfrågan som något problem. Svenska missionsrådet är inte en åsiktsgemenskap. Abort är en av många frågor som det finns olika uppfattning om. En av våra uppgifter som missionsråd är att skapa utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte om vårt uppdrag som kristna biståndsaktörer.

I kommande nummer: Medlemmar inom Svenska Missionsrådet om abort­policyn.

Vi ser inte våra medlems- organisationers olika ingång i abortfrågan som något problem. Svenska missionsrådet är inte en åsiktsgemenskap.

Medlemmar i SMR

Följande kyrkor och organisationer är medlemmar i Svenska Missionsrådet:

Frälsningsarmén, Ankarstiftelsen, PMU, EFS, Församlingen Arken, Trosgnistans mission, Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Katolska kyrkan/Caritas, Barnmissionen, Bibelsällskapet, Equmeniakyrkan, Evangelisk luthersk mission - Bibeltrogna vänner, Hoppets stjärna, Folk&Språk, KFUM Sverige, Kristna fredsrörelsen, Kväkarhjälpen, Läkarmissionen, Lepramissionen, Life and peace institute, MAF Sweden, OM Sverige, Syrisk ortodoxa kyrkan, Sveriges ekumeniska kvinnoråd, Svenska alliansmissionen, International aid services, Evangeliska brödraförsamlingen, Evangeliska östasienmissionen, Dövas afrikamission, Barnmissionen, ADRA/Sjundedags-
adventistsamfundet, Erikshjälpen, Ungdom med uppgift.

Jämställdhetspolicy

I Svenska missionsrådets policy för jämställdhet tar man inte bara ställning för abort. Här finns också ett längre resonemang om genus och intersektionalitet. Bland andra skriver man:

”Genus avser de socialt och kulturellt konstruerade normer kring beteenden och attribut som utmärker vad samhället anser är lämpligt för kvinnor och män. Vad som anses vara feminint genus och maskulint genus, samt möjligheterna att överskrida dessa förväntningar, skiljer sig åt i varje samhälle. Könsidentitet innebär det genus som en individ helst identifierar sig med.”

”Genusanalys är en viktig del av maktanalysen. Att identifiera maktrelationer mellan kvinnor och män är centralt i allt utvecklingssamarbete.”

Storgåva från megakyrka ska rädda ofödda

Abort. En amerikansk megakyrka vars pastor kunde ha aborterats av sin mor, har donerat 50 000 dollar – drygt 460 000 kronor, till ett rådgivningscentrum för...

Paulus brev hyllades av författare i Sveriges Radio

Media. Vi behöver Paulus mer än någonsin. Det skriver författaren Mattias Hagberg i en essä som publicerats av Sveriges Radio. I texten finns både bibelord...