Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Stor enighet i samfunden i synen på äktenskapet

I går debatterades samfundens syn på homosexualitet i riksdagen. I fokus stod Frälsningsarméns bibliska syn på äktenskapet, och kravet på att frälsningssoldater antingen lever i heterosexuella äktenskap eller i celibat. Världens idags kartläggning visar att det råder stor enighet kring synen på äktenskap. Av tolv tillfrågade samfund står tio relativt tydligt enade i att äktenskapet mellan man och kvinna är den samlevnadsform som är att föredra.

Nyheter · Publicerad 00:00, 1 jun 2011

Men har då inte flertalet samfund i Sverige samma grundsyn? Är det inte fler samfund som undantar både aktivt homosexuella och sammanboende heterosexuella från pastorstjänst, utifrån en biblisk syn på sexualitet och äktenskap?

När Världen idag frågade företrädare för Sveriges kristna samfund framkommer en relativt entydig bild: Av tolv tillfrågade samfund står tio relativt tydligt enade i att äktenskapet mellan man och kvinna är den samlevnadsform som är att föredra, och säger – antingen tydligt eller underförstått – att både homosexualitet och samboskap är något avvikande. Det är bara Svenska kyrkan som skiljer sig tydligt från mängden, genom att likställa hetero- och homosexuella relationer fullt ut. Svenska baptistsamfundet anser sig, utifrån sin kongregationalistiska struktur, inte kunna svara med en röst på någon samlevnadsfråga.

Sex samfund ser heller ingen möjlighet att ha pastorer eller präster som lever ut sin sexualitet med en person av samma kön: Trosrörelsen, Frälsningsarmén, Metodist­kyrkan, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Svenska alliansmissionen (SAM) och Romersk-katolska kyrkan. ”Som pastor i SAM kan bara den ordineras som antingen ingått äktenskap mellan en man och en kvinna eller lever i celibat”, står det i dokumentet ”Svenska alliansmissionens syn i sex- och samlevnadsfrågor” från 2007.

Svenska missionskyrkan och Evangeliska frikyrkan (EFK) betonar att församlingarna själva avgör vem som ska anställas som pastor, samtidigt som det framgår att många församlingar inte skulle anställa en aktivt homosexuell person. EFK skriver att frågan om homosexuella medlemmar eller pastorer inte prövats i så många församlingar, men att ”vissa skulle därför kanske öppna för medlemskap, men inte för ledarskap.”

Även svaret från Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) andas försiktighet, då missionsföreståndare Stefan Holmström säger att den inomkyrkliga rörelsen ”med största sannolikhet” inte skulle anställa en präst som lever i en samkönad relation. Även inom Pingst är grundsynen restriktiv: ”Inom den kristna kyrkan har homosexuella människor främst hänvisats till ett liv i celibat, och bisexuella människor har uppmuntrats att bejaka den heterosexuella lusten. Pingströrelsen ansluter sig till denna hållning”, står det på samfundets hemsida.

EFS och Syrisk-ortodoxa kyrkan säger också nej till förtroendevalda som är homosexuella, om än med något undantag. Frälsnings­armén gör skillnad på civilmedlemmar, där homosexualitet är accepterat, och soldater/officerare, där det inte är accepterat. Katolska kyrkan godtar vare sig att förtroendevalda lever ut sin homosexualitet, är frånskilda omgifta eller lever i samboskap.

Samfundens syn på medlemskap utgår grundläggande från dopet och/eller tron på Jesus Kristus som Guds son. Men även om många överlåter åt den lokala församlingen att avgöra enskilda ärenden om medlemskap, understryker en del att en medlem förutsätts dela synen på äktenskap och samlevnad.
– Alla är välkomna att dela vår gemenskap. Det blir emellertid i längden ohållbart att vara engagerad i församlingens aktiviteter om man inte delar dess grundsyn eller känner behovet av syndernas förlåtelse, säger Ulf Ekman, ordförande i Trosrörelsen. Detta gäller även syrisk-ortodoxa och romersk-katoliker; de syrisk-ortodoxa ”avråder” medlemmar både från en homosexuell livsstil och från samboskap, medan katolikerna menar att aktivt homosexuella, frånskilda omgifta samt sambor inte kan gå till nattvard eller bikt. I SAM kan en medlem som ”lever på ett sätt som skadar församlingen” som yttersta konsekvens avskiljas från församlingen.

En betydande majoritet av samfunden rekommenderar äktenskapet framför samboskap. Endast Svenska kyrkan och Metodist­kyrkan avviker genom att utan förbehåll acceptera samboskap bland både medlemmar och förtroendevalda. Och bara Svenska kyrkan accepterar uttalat sammanboende präster.
– EFS värnar äktenskapet mellan man och kvinna och styrelsen har genom åren yttrat sig om att äktenskap är att föredra framför samboskap. Detta är dock inte att se som direktiv, utan som vägledning och stöd, uppger exempelvis Stefan Holmström.

Inom EFK ser det olika ut i olika församlingar.
”Några församlingar skulle säga att man inte får vara medlem om man är sambo. Andra församlingar har en praxis där man kan bli medlem, men inte ha en ledarfunktion i församlingen om man lever i ett samboförhållande. Det finns också församlingar som har utsett ledare som lever i samborelationer”, skriver EFK:s missions­förståndare Anders Blå­berg tillsammans med Knut Bertil Nyström och Øyvind Tholvsen från samfundets församlingsprogram.

I stort sett hanterar samfunden frågan om utlevd homosexualitet på samma sätt som man hanterar samboskap: i de fall samboskap accepteras på någon nivå, accepteras även homosexualitet, och tvärtom.

De samfund som har nattvard öppnar generellt sett denna gemenskap för alla, oavsett livsstil eller sexuell läggning. Detta gäller dock inte katoliker och syrisk-ortodoxa, såsom nämnts ovan.
– Det handlar framför allt om personer som fortsätter att leva tillsammans utan att vara gifta, trots flera samtal och rekommendationer av prästen, säger fader Suleyman Wannes, från den syrisk-ortodoxa kyrkan.

Trosrörelsen menar att nattvardsfrågan ytterst sett är en fråga mellan den enskilde och Gud, men uppmanar de troende till förberedelse och syndabekännelse.
– Bibeln är klar på att det kan få konsekvenser om man tar nattvarden obetänksamt, säger Ulf Ekman.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Fotnot: De tillfrågade samfunden är Pingströrelsen, Metodistkyrkan, Evange­liska fosterlandsstiftelsen (EFS), Svenska missionskyrkan, Svenska baptistsamfundet, Trosrörelsen, Frälsnings­a­rmén, Svenska kyrkan, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Svenska alliansmissionen, Romersk-katolska kyrkan och Evangeliska frikyrkan (EFK). Svaren som redovisas har inhämtats av Samuel Teglund och Eva Janzon.

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...