Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

I Region Jönköpings läns stora Folkhälsoenkät 2015 framgår värdet av hela familjer. ”När det gäller existentiella frågor ser mönstren likadana ut som den för den allmänna och psykosomatiska hälsan, med bättre existentiell hälsa bland ungdomar som bor med båda sina föräldrar”, heter det i en slutsats. Foto: TT

Skilsmässa kan påverka ungas tro och hälsa

Ungdomar som bor med båda sina föräldrar upplever, generellt sett, större mening med livet och har bättre ”existentiell hälsa” än barn med separerade föräldrar. Det framgår av ”Folkhälsoenkät ung 2015” från Region Jönköping.

Nyheter · Publicerad 06:37, 1 jun 2016

Enkäten som genomförs vartannat år undersöker ungdomars hälsa, levnads- och drogvanor i Jönköpings län. I 2015 års enkät undersökte man, för första gången, också ungdomars ”existentiella hälsa”.

”Känner du dig nere mer än en gång i veckan”, löd en av frågorna som riktades till länets samtliga elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. På den frågan svarar 27 procent av tjejerna i nian, som bor hos båda sina föräldrar, ja. Bland dem som bor växelvis hos sina separerade föräldrar svarar 39 procent ja, och bland dem som enbart bor hos en förälder är ja-siffran 38 procent.

Även bland killar i årskurs 9 samt hos gymnasieeleverna är det mest gynnsamt att bo hos båda sina föräldrar. Bland gymnasiekillar som bor hos båda sina föräldrar svarar exempelvis 9 procent ja på frågan om de känt sig nere mer än en gång i veckan. För växelvis boende är siffran 13 procent och hos dem som enbart bor hos en av föräldrarna, 18 procent.

Mönstret går igen vad gäller psykosomatiska besvär. Bland tjejerna i nian rapporterar 48 procent av dem som bor hos båda sina föräldrar att de känner av sådana besvär (växelvis: 61 procent, och hos en förälder: 58 procent). Samma rangordning gäller de tre andra kontrollgrupperna.

Svaren fördelar sig på liknande sätt när eleverna får frågan om de ”upplever sitt liv meningsfullt”. Bland gymnasiekillar i åk 2 upplever exempelvis 81 procent av dem som bor med sina båda föräldrar livet som meningsfullt (växelvis boende: 74 procent, med en förälder: 63 procent).

I en liknande fråga – om man upplever att mitt liv har ett syfte – blir svaren ganska identiskt med dem vid tidigare frågor.

Ungdomar från ”hela familjer” visar sig också, i högre grad, ha ”en tro eller övertygelse som ger tröst/lättnad i vardagen”. Bland gymnasietjejer i den kategorin rapporterar 47 procent att de har en sådan tro eller övertygelse. För växelvis boende uppger 34 procent att de har detta och bland boende hos en förälder, 35 procent. För gymnasiekillar är motsvarande siffror 56, 40 och 43 procent. (red. anm. Frågan om tro/övertygelse kan, förutom religiös anknytning, även vara kopplad till ideologi, filosofi eller vetenskap).

Ungdomarna fick även frågan i vilken grad de är ”hoppfulla inför sitt liv”. Även i detta avseende visar det sig, generellt sett, vara mest gynnsamt att bo hos båda sina föräldrar.

Utifrån svaren ovan konstaterar Region Jönköping följande i sin rapport: ”En av slutsatserna är att de som bor med båda sina föräldrar rapporterar generellt bättre hälsa än andra jämnåriga”, skriver rapportens författare. ”När det gäller existentiella frågor ser mönstren likadana ut som den för den allmänna och psykosomatiska hälsan, med bättre existentiell hälsa bland ungdomar som bor med båda sina föräldrar”, slår man fast.

Enkäten undersökte alltså även en rad andra faktorer och aspekter kring ungdomars hälsa, levnads- och drogvanor. Enkäten ska ligga till grund för hur arbetet med ungdomars levnadsvanor i länet ska prioriteras. Folkhälsoenkät ung 2015 genomfördes som en webbenkät på skoltid hösten 2015. Det handlar om en totalundersökning där samtliga elever i åk 9 samt åk 2 på gymnasiet fick möjlighet att delta. Svarsfrekvensen var 77 procent (2 880 elever) i åk 9, och 62 procent (2 380 elever) i åk 2 på gymnasiet.

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...