På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Regeringen: Reglering av samvetsfrihet behövs inte

Sverige slår ifrån sig på alla punkter i sitt svar på den anmälan som den katolska familje­orga­nisa­tionen FAFCE lämnat in till Europeiska kom­mittén för sociala rättigheter vid Europa­rådet.Bland annat skriver regeringen att rätten till samvetsfrihet bäst regleras på den enskilda arbetsplatsen och att problemet hur som helst "främst är av teoretiskt intresse".  Dessutom menar man att mödrars och för tidigt föddas rätt till skydd för hälsa är fullt tillgodosett genom existerande lagstiftning.

Nyheter · Publicerad 00:00, 29 jan 2014

Det var förra året som Förbundet för katolska familjeföreningar i Europa (FAFCE), stiftelsen Provita och före­ningen Kristna läkare och medicinstudenter (KLM) anmälde Sverige till Europarådet, för att landet inte lagstadgat rätten till samvetsfrihet. Dessutom anklagades Sverige för att tillåta könsselektiva aborter och för att inte göra tillräckligt för att minska tonårsaborterna, samt för att förhindra att livsdugliga barn aborteras, och att friska foster aborteras på grund av felaktiva ultraljudsundersökningar.

Svaret från regeringen, som avgetts av Arbetsmarknads­de­part­e­mentet, är att reglerad sam­vets­frihet inte behövs, och att de svenska lagar som reglerar patientsäkerhet och kvinnohälsa är fullt tillräckliga som de är.
"Regeringen är av den starka åsikten att den svenska lagstiftningen är i överensstämmelse med bestämmelserna i (Europeiska sociala) stadgan", skriver Monica Rodrigo, expeditions- och rättschef i Regeringskansliet, i det svar som man skickat in till Europarådet.
Det är just till denna stadga, närmare bestämt dess elfte artikel, som FAFCE hänvisar i sin anmälan mot Sverige. Artikeln befäster allas "rätt till skydd för hälsa", rättigheter som enligt en annan skrivning i samma dokument "skall garanteras utan diskriminering på grund av bland annat ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning".

Den svenska regeringens syn på regelverket som backar upp rätten till samvetsfrihet, är att "friheten att utöva sin religion eller tro" inte är absolut, och att "konventionen inte skyddar varje handling som motiveras eller inspireras av religion eller tro".
Dessutom, skriver regeringen, förekommer det inte i Sverige att vårdpersonal anmäler sin arbetsgivare för att man blir hindrad att utöva sin samvetsfrihet.
"När det skett en kränkning av de rättigheter som skyddas av artikel 9 i konventionen, till exempel vid en arbetsplats, och denna inte kan tillskrivas staten direkt, måste de statliga myndigheterna se till att dessa rättigheter är tillräckligt säkrade inom den inhemska rättsliga ordningen", skriver regeringen, utan att närmare redogöra för vad denna rättsliga ordning består i.

I stället hänvisar man till arbetsplikten, möjligheten att arbeta inom andra yrken än de som handhar aborter, och i sista hand överenskommelser med arbetsgivaren.
"Om arbetsgivaren inte kan lösa en fråga i samförstånd med den anställde, måste arbetsgivaren lösa problemen i enlighet med gällande regler för sådana situationer. Om den anställde anser att arbetsgivaren inte följer dessa regler, kan hon eller han få ärendet utrett av en domstol", skriver regeringen, och tillägger att vare sig Sveriges kommuner och landsting, Vårdförbundet eller Svenska läkarförbundet känner till något sådant fall.

Ironiskt nog har Sverige, så som Världen idag skrev i måndagens tidning, just fått sitt första fall av diskriminering på grund av bristande rätt till samvetsfrihet.
– Eftersom regeringen säger att problemet med barnmorskor som vill utöva sin rätt till samvetsfrihet bara existerar i teorin, stärker det här naturligtvis vår inlaga, säger juristen Ruth Nordström vid stiftelsen Provita, som även den står bakom anmälan i Europarådet.

Hon har det senaste året fått samtal från både barnmorskor, sjuksköterskor och läkare som berörs av frågan om samvetsfrihet i arbetet.
– En sjuksköterska arbetar med vård i livets slutskede, och vill egentligen inte vara med om att avsluta livsuppehållande behandling av patienterna. Men det är väldigt tufft att gå ut offentligt, på grund av allt motstånd man möter, säger hon.

Sverige och Finland är de enda av Europarådets 47 medlemsstater som inte har en tydligt uttryckt rätt till samvetsfrihet inom vården, enligt Ruth Nordström.
Just nu föreligger även ett annat ärende om samvetsfrihet i Europarådets sociala kommitté. I det ärendet – som är en spegelbild av det svenska – anklagas den italienska staten för att motverka den lagliga rätten till abort genom att tillåta såpass många inom vården att utnyttja sin rätt till samvetsfrihet, och alltså avstå från att delta i ingreppet.
FAFCE:s svar på regeringens inlaga ska vara inlämnat i början av mars.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

En stat får inte pressa sina medborgare till att ljuga

Ledare En lärare på Sol­viks­skolan i Järna blev nyligen uppsagd från sin tjänst på grund av sin vägran... tisdag 11/5 00:10

Nationalister band ris för egen rygg

Ledare Efter torsdagens val till provinsförsamlingen i Skottland står nu klart att Skotska... tisdag 11/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier