Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

En ny rapport om ungas hälsa visar att användadet av antidepressiva läkemedel har ökat. Foto: JESSICA GOW / SCANPIX

Psykiska ohälsan bland unga ökar

I rapporten Ung idag 2012 som nyligen överlämnats till regeringen finns ljuspunkter gällande ungas situation, som att arbetslösheten minskar i vissa grupper. Men här finns också mycket som oroar. Inte minst att den psykiska ohälsan ökar enligt flera indikatorer. Bland annat är det fler som använder sig av antidepressiva läkemedel.

Nyheter · Publicerad 16:40, 28 jun 2012

Det är Ungdomsstyrelsen som årligen samlar in statistik från en rad olika myndigheter för att sammanställa hur ungas situation ser ut i Sverige. Man tittar bland annat på utbildning, försörjning, inflytande och hälsa.
I den nya rapporten framgår att ungdomsarbetslösheten minskar något, liksom tiden som unga är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Men personer mellan 18-24 år som varit arbetslösa i mer än två år har ökat med 63 procent från 2010 till 2011 och när det gäller unga med funktionsnedsättning och de som är födda utrikes minskar istället sysselsättningsgraden. Man kan också konstatera att mer än en fjärdedel av de unga, 18-25 år, har låg ekonomisk standard.
En annan olycksbådande signal är att den psykiska ohälsan bland unga inte går nedåt. Ökningen har visserligen stannat av och på vissa områden finns ljuspunkter, så som att antalet självmord och självmordsförsök minskar, men andra parametrar visar på en dyster utveckling. De psykosomatiska besvären; magont, huvudvärk, nedstämdhet, ökar bland både tjejer och killar mellan 13 och 18 år. Det är exempelvis 21 procent av tjejerna som uppger att man ofta känner sig nedstämd och 12 procent av killarna säger att man har ont i magen minst en gång i veckan.

Antalet unga som använder antidepressiva läkemedel har också ökat kraftigt de senaste åren. 2011 fick 3,5 procent av tjejerna mellan 15 och 19 år och 1,8 procent av killarna i samma åldersgrupp antidepressiva mediciner, att jämföra med 2,7 respektive 1,2 procent 2006.
– Från 80-talet så har den psykiska ohälsan ökat radikalt, det har stannat upp något de senaste åren, men det är fortsatt väldigt många som uppger psykiska eller psykosomatiska besvär, det är en allvarlig bild, säger Anna Westin på Ungdomsstyrelsen.

Det är inte möjligt att ange exakta orsaker till varför ohälsan inte ser ut att minska, men Anna Westin menar att man måste ha ett helhetsperspektiv på ungas situation.
– Förutom den alarmerande situationen gällande den psykiska ohälsan är ungas situation på arbetsmarknaden också viktig att uppmärksamma, där vissa grupper är långtidsarbetslösa och utan möjlighet att försörja sig själva.
– Livsvillkoren är svårare för många unga i dag, det är viktigt att koppla samman till exempel situationen på arbetsmarknaden och att fler saknar behörighet till gymnasieskolan med den psykiska ohälsan för att få en helhetsbild.

Rebecca Söderström, ordförande för organisationen Reacta, understryker hur viktigt det är att ta ett helhetsgrepp kring ungas situation.
– Allt hänger ihop, menar hon. Den psykiska hälsan påverkas till exempel av hur man upplever sin situation i skolan och hur man mår fysiskt.
Fetma är något som ökat på sistone bland unga enligt rapporten, ett problem som ofta är starkt kopplat till självkänsla och självbild.

Hon kallar Ungdoms­styrel­sens rapport oroande men säger att det bekräftar den bild de får när de möter unga.
– Det finns mycket ängslan och oro. Många upplever en ökad press som ung och man blir ofta jämförd med andra.
Några enkla lösningar finns inte enligt Rebecca Söderström, men hon tror att en viktig sak är att låta de unga själva engagera sig och påverka sin situation.
– Unga får inte bli offer, det finns stor potential när de själva får arbeta med problem och föreslå lösningar. Det funkar inte att moralisera.

Det behövs, menar Reacta, ett samtal kring värderingar i hälsofrågor och också kring vad unga behöver för att göra medvetna val som ger långsiktigt, positiva effekter i livet.
– Bland de unga måste den här diskussionen pågå, det är bara så det kan landa i dem själva och leda till en positiv förändring.

Rebecca Söderström, ordförande för organisa­tionen Reacta. Foto: Lennart Molin

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...