Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Präster tror på både Gud och vetenskap

Det finns inga större skillnader mellan hur präster inom Svenska kyrkan och pastorer inom Equmeniakyrkan ser på naturen, människan och på relationen mellan tro och vetenskap. Däremot skiljer sig deras syn till viss del från allmänhetens, visar en studie.

Nyheter · Publicerad 14:30, 19 feb 2018

Frågorna om hur präster och pastorer ser på natur, vetenskap, tro och människans roll ingår i en undersökning som gjordes 2015 av Carl Reinhold Bråkenhielm, seniorprofessor emeritus i empirisk livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet.

Han ville se hur de kristna företrädarna ställer sig till påståenden som "biologin ger oss det fullständiga svaret på livets mening" eller "människan består bara av kropp och materia".

Föga förvånande var det bara två procent av de närmare 1 500 prästerna och pastorerna som bejakade dessa påståenden, eller det om att "ju mer vetenskapen framskrider, desto svårare blir det att tro på en Gud som skapat världen".

"Jag kan läsa populärvetenskap och av det får jag bara mer material till förundran av skapelseberättelsen. Jag predikar friskt om underverken och ser inga bekymmer i det," svarade en person på en delfråga om förhållandet mellan underverk och naturvetenskap.

Allmänheten ser annorlunda på saken. Av en senare studie med samma frågor framgår att 33 procent av de tillfrågade inom allmänheten tycker att det blir svårare att tro på en Gud ju mer vetenskapen framskrider. Att människan består bara av kropp och materia kunde 26 procent hålla med om.

I andra frågor som rörde klimatet och naturen var gapet mindre. Och i en fråga ser Carl Reinhold Bråkenhielm en möjlig brygga; påståendet "naturen är besjälad av en kraft som genomströmmar allt levande". Detta bejakades av hälften av prästerna och pastorerna och fick stöd av 36 procent bland allmänheten.

Det innebär att dörren är på glänt mot trancendens, men inte mer än så, sa Carl Reinhold Bråkenhielm.

– Hur kyrkan hanterar den dörren är en ödesfråga för religionens framtid i Sverige, menade han.

Här gick samtidigt en skiljelinje mellan manliga pastorer i mindre tätorter, och kvinnliga präster i storstad. De senare instämde till 74 procent i påståendet om den besjälade naturen, medan inte en enda i den första gruppen gjorde det.

Carl Reinhold Bråkenhielm menade att de kvinnliga prästernas svar kunde utgöra en trend mot en mer "andlig" gudsbild, och både på en "avklingande gudsbild" eller på ett utökat natur- och miljöengagemang.

Några andra observationer ur studien:

• När det gäller påståendet ”När religiös tro och vetenskap motsäger varandra har religionen alltid rätt” så finns två motpoler: kvinnliga präster tycker inte så, medan manliga pastorer i högre grad anser att så är fallet.

• Äldre (62–79 år) pastorer tycker i högre grad än övriga grupper att religionen i högre grad bör påverka naturvetenskapens inriktning och metoder.

• Kvinnliga präster svarar i signifikant högre grad att de önskar fördjupade kunskaper i naturvetenskap och dess förhållande till religionen.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Svenska städer i topp när EU gör stor knarkmätning

Droger. EU har sammanställt en rekordstor undersökning av avloppsvatten i jakt på lärdomar om européers... lördag 1/4 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00