Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Partierna mot väggen inför EU-valet

Ett europeiskt FBI, utökad aborträtt i Europas länder eller – tvärtom – sänkt abortgräns i hela EU. Det är några av de frågor som drivs av svenska partier inför EU-valet och som framkommer i den stora valenkät som Världen idag publicerar i dag.

Nyheter · Publicerad 16:45, 20 maj 2019

1. Vad är den viktigaste frågan för er att driva inom EU och varför?

2. Anser ni att EU bör ha större, mindre eller samma inflytande som i dag över svensk politik?

3. Bör EU kunna besluta i sociala frågor, såsom exempelvis föräldraförsäkringens utformning eller abortgränser?
 

Kristdemokraterna

1. Viktigast för oss är att EU håller rätt fokus. För att få på plats och vinna stöd för gemensamma lösningar kring viktiga gemensamma utmaningar, som exempelvis handel och klimatfrågorna, måste EU också förstå att många frågor sköts bättre på nationell nivå. Vi marknadsför detta budskap under begreppet ”lagom”.

2. EU bör ta ett steg tillbaka i frågor som rör exempelvis arbetsmarknadsfrågor och välfärd, men fortsätta fördjupas rörande exempelvis klimatfrågorna.

3. Nej. Svensk välfärd och våra sociala regelverk ska inte utformas i kompromisser med andra länder.

Kristna värdepartiet

1. Den mest centrala frågan för oss är mänskliga rättigheter. Vi vill verka för att människovärdet värnas på alla nivåer, i alla åldrar, från befruktningen till livets slut. Vi menar att alla medlemsländer, inklusive Sverige, verkligen ska följa Europakonventionen.

2. EU:s inflytande bör minska. Vi tycker att nationellt självbestämmande är viktigt och vill se ett krympt EU som inte lägger sig i nationella frågor. Däremot ser vi gärna ett samarbete kring frågor som kräver gränsöverskridande samarbete som t.ex. kampen mot trafficking, miljöbrott och brott mot mänskliga rättigheter.

3. Nej, EU bör inte kunna besluta i sociala frågor generellt, det är upp till varje land. Abortfrågan bör inte räknas som en ”social fråga” utan som en människovärdesfråga, och allt EU gör bör utgå från människovärdesprincipen. Därför önskar vi att hela EU skulle försvara ofödda människors värde. Är EU inte villigt att ta en sådan ställning bör det avgöras av respektive land.

Feministiskt initiativ

1. Vi går till val på ett liv fritt från våld, en rättvis värld och en levande planet. Mäns våld mot kvinnor är ett av världens största säkerhetsproblem, från våldtäkt i hemmet och på slagfälten till trafficking och militär upprustning. En feministisk politik slår vakt om asylrätten, om rätten till sin egen kropp och om jämställdheten.

2. Vi anser att EU ska ha större inflytande och samarbete när det gäller mänskliga rättigheter, social rättvisa och miljö/klimat, men mindre inflytande i frågor om militära försvarssamarbeten.

3. Ja, det är viktigt att EU sätter rättighetsbaserade miniminivåer för social rättvisa vilka inte ska hindra enskilda medlemsstater att gå längre i sitt arbete.

Moderaterna

1. Moderaterna vill göra Sverige och Europa tryggare. Vi vill stoppa den gränsöverskridande brottsligheten och terrorismen. Vi ska satsa på mer förnybar energi och mer kärnkraft för att rädda klimatet, så att vi slipper smutsig kolkraft och rysk gas. Vi behöver få på plats en fungerande invandringspolitik.

2. Vi vill att EU ska fokusera på att lösa gemensamma problem som medlemmarna inte kan hantera på egen hand. Därför vill stärka Europasamarbetet vad gäller till exempel brottsbekämpning och klimat. På områden som medlemsländerna bäst fattar beslut om själva ska EU inte lägga sig i – och vi säger nej till EU-skatt.

3. Nej. Dessa frågor ska vi själva besluta om i Sverige.

Centerpartiet

1. En ambitiös och ansvarstagande miljö- och klimatpolitik. Utsläpp påverkar klimatet lika mycket oavsett var de sker. Därför krävs ökat samarbete inom EU och med resten av världen för att lösa klimatutmaningen.

2. Nivån för EU:s politiska inflytande är lagom i dag. Det är viktigt att vi på EU-nivå fokuserar på de stora gränsöverskridande frågorna, som miljö och klimat, migration, mänskliga rättigheter, handel och kamp mot internationell brottslighet. Däremot lämpar sig inte EU-nivån för att exempelvis reglera arbetsmarknads- och socialpolitik.

3. Den auktoritära populismen i Europa kräver att vi står upp för kvinnors rättigheter och målmedvetet för arbetet för jämställdhet framåt. På EU-nivå ska vi försvara grundläggande rättigheter och vi vill därför arbeta för att alla kvinnor i EU ska ha rätt till abort. Men vi tar tydligt avstånd från ytterligare lagstiftning inom sociala frågor, inklusive arbetsmarknad och välfärd. Beslut ska fattas så nära människor som möjligt.

Vänsterpartiet

1. Klimatfrågan. Klimatförändringens konsekvenser hotar både människor, djur och samhällen. Det behövs omfattande samhällsförändringar och en ambitiös och kraftfull klimatpolitik, där människor och klimat prioriteras framför marknadsintressen.

2. Vänsterpartiet anser att EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt. EU:s primära uppgift är att lösa gränsöverskridande problem såsom klimatet, finansiell spekulation och garantera mänskliga rättigheter. I övrigt anser vi att nationalstaten är den primära enheten för demokrati, mer makt ska återföras till medlemsländerna.

3. Vi vill se ett Europa som prioriterar vanligt folk och deras livsvillkor i stället för storföretagen och kapitalet. Vi vill att EU ska säkra att medlemsstaterna alltid får gå före vad gäller medborgarnas sociala rättigheter, såsom löner, jämställdhet och arbetsmarknadspolitik. Vi anser att EU ska arbeta mer aktivt med dessa frågor, men utan att lagstifta.

Socialdemokraterna

1. Vi tycker det är viktigt att EU försvarar demokratin och människors lika värde i en tid när högerpopulistiska krafter runt om i Europa utmanar våra grundläggande värderingar. Att EU har högre ambitioner för klimatpolitiken och blir bättre på att tillvarata vanliga löntagares intressen oavsett var man jobbar i unionen är två minst lika viktiga frågor.

2. Vi vill se ett ökat samarbete om arbetsmarknad, miljö och migrationspolitiken. Men lagstiftning om skatter och löner sker bäst i varje land.

3. Socialpolitiken berör i första hand frågor med nationellt beslutsfattande avseende lagstiftning/resursanvändning av skattemedel. Vi tycker att det ska vara så även fortsättningsvis. Det hindrar inte att EU-länderna kan öka sitt samarbete för att underlätta för EU:s medborgare att bo och arbeta i olika EU-länder. Det är också viktigt att säkerställa grundläggande sociala rättigheter för sammanhållningen inom EU och den inre marknaden och för att möta de sociala utmaningarna.

Liberalerna

1. Ja till ett starkare EU. När nationalister och populister vill försvaga EU säger vi liberaler ja till mer samarbete, öppenhet och en gemensam europeisk framtid. För det duger inte att jobba ihop lite lagom om vi ska lösa de riktigt stora frågorna: klimatet, säkerheten, jobben, brottsbekämpningen.

2. EU måste ta ett större ansvar för gränsöverskridande utmaningar. Vi måste införa en gemensam koldioxidskatt för att minska utsläppen, skapa ett europeiskt FBI för att motarbeta den gränsöverskridande brottsligheten och förbättra den inre marknaden för att säkra konkurrenskraften.

3. Ett modernt Europa behöver hålla ihop. Alla måste leva med en grundläggande social trygghet. Därför stödjer vi den sociala pelaren som är ett icke-lagstiftande handslag mellan medlemsländerna om att nationellt säkerställa detta. Däremot ska länderna själva besluta om sin sociallagstiftning.

Miljöpartiet

1. Att möta klimatkrisen är EU:s och vår tids viktigaste fråga. Vi vill införa en maxgräns för EU:s utsläpp i form av en bindande utsläppsbudget för EU, med krav på årliga minskningar av utsläppen för hela unionen, men också för varje enskilt land. Vi vill inrätta en klimatlag på EU-nivå och arbeta för 100 procent förnybar energi i hela EU.

2. I princip samma. Vi vill att beslut ska fattas så nära dem som berörs som möjligt och vill inte se ökad överstatlighet i EU. Samtidigt vill vi att EU tydligt ökar ambitionerna och satsningarna inom klimat och miljö och att alla EU:s länder ska dela på ansvaret att säkerställa en human flykting- och integrationspolitik, med respekt för mänskliga rättigheter.

3. Nej, vi vill inte utvidga EU:s mandat. Samtidigt anser vi att om särskilda frågor kommer lyftas så ska dessa förslag prövas utifrån sina egna förutsättningar. Att möta de sociala utmaningarna är viktigt för hela EU:s sammanhållning och den inre marknaden. Rättvisa arbetsvillkor, social trygghet och social integration är gemensamma angelägenheter som bidrar till långsiktig hållbarhet i hela EU.

Sverigedemokraterna

1. Det finns flera viktiga frågor inom EU, där minskad överstatlighet och att föra tillbaka så mycket makt som möjligt till det svenska parlamentet är en av de viktigaste.

2. EU bör ha mindre inflytande, det är exempelvis inte rimligt att EU ska bestämma över svensk jaktpolitik, arbetsrätt eller skattepolitik.

3. Nej, detta är nationella frågor som varje enskild medlemsstat bör besluta om. 

Den mest centrala frågan för oss är mänskliga rättigheter. Vi vill verka för att människovärdet värnas på alla nivåer, i alla åldrar, från befruktningen till livets slut.
Svensk välfärd och våra sociala regelverk ska inte utformas i kompromisser med andra länder.
På EU-nivå ska vi försvara grundläggande rättigheter och vi vill därför arbeta för att alla kvinnor i EU ska ha rätt till abort.

Självbestämmande enligt folkrätten är något man förtjänar

Israelkommentar Självbestämmande i enlighet med folkrätten ges till ett folk/nation som har en distinkt historia,... torsdag 4/6 00:10

Kyrklig profil erkänner sexköp

Brott. En man som varit aktiv i den frikyrkliga sfären har utretts av polisen för brott mot sexköpslagen... torsdag 4/6 10:37

Lösningen på kravallerna finns hos personen Jesus

Ledare Det gick bara några dagar efter att USA försiktigt började öppna igen efter corona­pandemins... torsdag 4/6 00:00

Nya bevis för att Planned Parenthood sålde fosterdelar

USA. Fakturor och videoinspelade förhör med Planned Parenthood-personal styrker misstankarna om att... torsdag 4/6 10:00

Samtal om Gud under en Uber-färd

Missionsglimten Jordanien Det är en Uber. Alltså inte en vanlig gul taxi. Gul taxi innebär bönematta fastkilad i bildörrens... torsdag 4/6 00:00

Fyra aktuella frågor till SMR:s nya generalsekreterare

Personporträtt. I sin nya roll som generalsekreterare kommer Charlotta Norrby att få hantera många frågor, av vilka...