HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Nej till snabbutredning av konvertitärenden

Socialförsäkringsutskottet röstade nej till en snabbutredning av Migrationsverkets hantering av konvertitärenden. Innan ledamöterna gick till beslut fick de möjlighet att delta i en presentation av frikyrkornas pågående konvertitutredning. – Vi informerade om den rapport vi kommer att släppa i slutet på mars, säger juristen Ruth Nordström.

Nyheter · Publicerad 12:21, 1 mar 2019

Det var bara Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som röstade för KD:s initiativ till en snabbutredning av konvertithanteringen.

– Det är tråkigt att det inte blev ett ja till utredning, men roligt och ganska ovanligt att SD och V förenade sig tillsammans med KD, säger Ruth Nordström.

Beslutet fattades efter att politikerna fått ställa frågor till Migrationsverket. Ärendet bordlades vid Socialförsäkringsutskottets förra sammanträde, då en majoritet ville ha mer information i frågan.

För att ge ledamöterna ett bättre underlag, hade KD:s migrationspolitiska talman Hans Eklind bjudit in till seminariet inför utskottets möte. Där deltog representanter från frikyrkornas kartläggning av konvertitfall, Skandinaviska Människorättsjuristerna (SHRL) och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

– Vi gav lite glimtar av den Konvertitutredning vi gör tillsammans med fem samfund, säger Ruth Nordström, chefsjurist på SHRL som står för den juridiska analysen i utredningen.

I denna har man kartlagt ett stort antal ärenden, där konvertiter från Afghanistan fått avslag eller bifall på sin asylansökan.

Från frikyrkorna deltog bland andra Maria Gustin Bergström, projektledare för kartläggningen och Ulrik Josefsson, ordförande för Pingst Jönköping.

– Ulrik är även disputerad i kyrkovetenskap vid Lunds universitet och gör sin analys därifrån. Under seminariet presenterade han några slutsatser vi har dragit rent generellt. Maria gick igenom statistik och trender. Offentliga siffror kommer i slutet av mars, då rapporten släpps, berättar Ruth Nordström.

SHRL gjorde en sammanfattning av vad man hittills kommit fram till vid den juridiska analysen. Det handlar bland annat om Migrationsverkets bevisvärdering och om det finns någon verklig expertis och kunskap kring religion på verket.

– Det är anmärkningsvärt att man helt avfärdar de intyg från präster och pastorer som funnits med i 95 procent av fallen. De tillmäts inte särskilt mycket bevisvärde.

Juristerna har däremot konstaterat att de som har förmåga att uttrycka sig verbalt och resonera kring den intellektuella processen oftast får beviljat uppehållstillstånd.

– Om migrationsverket avfärdar teologisk expertis krävs det att de har mycket större kunskap själva. Hur kan en handläggare avgöra äktheten i tron bättre än en teolog, efter bara ett par timmars utredning, undrar Nordström.

Vid seminariet jämfördes hanteringen av konvertitärenden med hanteringen av HBTQ-ärenden, där det finns stor kompetens hos Migrationsverket. Inget avslagsbeslut får fattas utan att en HBTQ-expert har granskat ärendet.

– Jag har själv företrätt flera asylsökande som åberopat sexuell läggning som skyddsskäl. Konversion handlar också om trovärdighet och är samma typ av bedömning, men där rådfrågar man ingen expert.

Anställda hoppar av barnklinik som behandlar könsdysfori

Storbritannien. Fem anställda vid Britain’s National Health Service (NHS) har valt att lämna sina tjänster på en klinik som arbetar med barn som kan ha könsdysfori....

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...