Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21

Världen idag

Många krav på Sverige för att nå Agenda 2030-mål

Universitet, skolor, förskolor och företag måste alla vidta åtgärder om Sverige ska nå målen i den kritiserade FN-planen Agenda 2030. Det uttrycker Agenda 2030-delegationen i sitt slutbetänkande som även innehåller förslag på lagändringar.

Nyheter · Publicerad 16:18, 27 mar 2019

Världen idag har tidigare berättat om den oro som, hos både kristna och andra debattörer, finns inför FN-resolutionen Agenda 2030. I resolutionen finns 17 långtgående globala mål om att exempelvis avskaffa fattigdom, avskaffa hunger, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringar och säkerställa ett hälsosamt liv för alla människor.

Kritikerna menar att det skulle krävas en global diktatur om man på allvar vill uppnå planen, och varnar därför kraftfullt för agendan.

Nu har den svenska Agenda 2030-delegationen, som ska verka för att Sverige genomför målen, lämnat över sitt slutbetänkande till miljöminister Isabella Lövin (MP). I slutbetänkandet föreslår delegationen bland annat att riksdagen bör fatta beslut om ett nationellt mål för genomförandet av Agenda 2030.

”Därmed skapas förutsättningar för långsiktighet och starkast möjliga politiska förankring av Agenda 2030”, skriver delegationen.

Arbetsgruppen kommer därefter med en lång rad andra förslag på hur Sverige ska arbeta för att uppnå målen. Bland annat föreslår delegationen att Skolverket får i uppdrag att ta fram förslag på hur hållbar utveckling ska bli en del av undervisningen i skolan, att Universitetskanslersämbetet får i uppdrag att ta fram en plan för hur hållbar utveckling ska inkluderas på universitet och högskolor, och att forskning och innovationer som präglas av Agenda 2030-tänket prioriteras.

Vissa av förslagen innebär ändringar i lagen. Exempelvis tycker delegationen att regeringen ska tillsätta en utredning om ”förstärkt nationell lagstiftning för företag /…/ i enlighet med de internationella konventioner och riktlinjer som Sverige ratificerat”.

Delegationen tycker också att lagen om myndighetsförordning ska ändras så att det blir inskrivet att myndigheter ”ska verka för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling”.

Enligt delegationen bör Agenda 2030 påverka alla viktiga beslut i riksdagen.  

”Agendan betonar sambanden mellan olika politikområden och att alla politiska beslut av betydelse måste föregås av en analys av hur de påverkar arbetet för hållbar utveckling”, skriver rapportförfattarna.

De menar vidare att regeringen bör ”ingå ett handslag” med Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att genomförandet av Agenda 2030 även ska ske på lokal och regional nivå.

”Omställningen till en hållbar utveckling kräver handling globalt, nationellt, regionalt och lokalt”, skriver de.

En av dem som sitter i Agenda 2030-delegationen är Johan Rockström, professor i miljövetenskap. Han har bland annat sagt att vi har ”mindre än tio år” på oss för att ha en chans att ”stabilisera uppvärmningen”.

De 17 målen i Agenda 2030

1: Avskaffa all fattigdom.

2: Avskaffa all hunger.

3: Säkerställa ett hälsosamt liv för alla människor.

4: God utbildning för alla.

5: Jämställdhet mellan könen.

6: Rent vatten och sanitet för alla.

7: Hållbar energi för alla.

8: Ekonomisk tillväxt och anständiga arbetsvillkor.

9: Hållbar industri.

10: Minskad ojämlikhet inom och mellan länder.

11: Hållbara städer.

12: Hållbar konsumtion och produktion.

13: Bekämpa klimatförändringarna.

14: Bevara och nyttja haven på ett hållbart sätt.

15: Hejda förlusten av biologisk mångfald.

16: Främja fredliga samhällen.

17: Genomföra det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Agenda 2030-delegationen består av:

Ingrid Petersson, generaldirektör på forskningsrådet Formas

Johan Rockström, professor i miljövetenskap

Johanna Sandahl, ordförande för Svenska naturskyddsföreningen

Ida Texell, förbundsdirektör för Attunda räddningstjänst

Henrik Henriksson, vd för Scania

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

Ulrika Liljeberg (C)

Veronica Magnusson, ordförande för fackförbundet Vision

Hannah Stanton, ungdomsledare i scoutrörelsen, verksamhetschef för Thegoals.org

Olle Lundberg, professor i Health Equity Studies på Stockholms universitet

Mikael Karlsson, miljöforskare vid KTH

Liza Jonson, vd Swedbank Robur

Nya möjligheter för kyrkan i coronatider

Ledare En av många följder av coronaepidemin har med de lokala församlingarnas förutsättningar att fira... lördag 28/3 00:00

Rysk ledarkupp ett varnande exempel

Ledare Mitt under pågående coronakris sker dramatiska politiska förändringar av närmast statskuppliknande... torsdag 26/3 00:00

De vill ge unga utrymme att växa

Lärjungaträning. Paret Stenstrand brinner för att hjälpa unga ledare att växa och hålla i det långa loppet. Något de... fredag 27/3 11:20

Tro inte på lögnen att du är svag när du visar dig sårbar.

Ungkrönika ”Hur är läget?” Det lär vara den allra vanligaste fråga vi får. Men hur ofta är vi egentligen... lördag 28/3 00:00

Tro inte på lögnen att du är svag när du visar dig sårbar.

Ungkrönika ”Hur är läget?” Det lär vara den allra vanligaste fråga vi får. Men hur ofta är vi egentligen...

De vill ge unga utrymme att växa

Lärjungaträning. Paret Stenstrand brinner för att hjälpa unga ledare att växa och hålla i det långa loppet. Något de...