HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Rikard Roitto, lektor i exegetisk teologi vid Teologiska högskolan i Stockholm. Foto: Eva Janzon

”Kristendom allierar sig inte med någon nation”

Även om det går att finnastöd både för nationalism och mot ett mångreligiöst samhälle i Bibelns texter, finns det goda skäl för kristna att inte ställa sig bakom Sverigedemokraternas nationalism och idé om en överordnad enhetskultur. Det framkom vid ett seminarium på Teologiska högskolan i Stockholm, THS, som förra veckan genomfördes i samarbete med studieförbundet Bilda och Equmeniakyrkan.

Nyheter · Publicerad 16:16, 22 dec 2014

– Hur ska vi som kyrkor och samfund ställa oss till rasism och fascism i olika former? Kyrkan kan hur som helst inte vara tyst, eftersom den bär med sig tron på en förenad mänsklighet, sa högskolans rektor Owe Kennerberg när han inledde dagen.

Den första föreläsaren, docent och högskolelektor Susanne Wigorts Yngvesson, började med att konstatera att det finns tydliga tecken på så kallad kulturell essentialism i Sverigedemokraternas partiprogram, alltså tanken på en medfödd tillhörighet och identitet. Det i sin tur ligger nära den kristne mångfaldsexperten Marco Helles definition av rasism, som utgår från tanken på en tänkt gemenskap grundad på hudfärg, särpräglad kulturell identitet eller folksjäl, och som inte får beblandas med andra kulturella identiteter.

– Jag hittade nog mer av det här än jag förväntat mig, sa Susanne Wigorts Yngvesson, och pekade på partiprogrammets flitiga hänvisningar till ”det svenska kulturarvet”, och till en ”gemensam nationell och kulturell identitet” som kräver assimilation av nyinflyttade för att inte nationen ska hamna i obalans.

Rikard Roitto, lektor i exegetisk teologi vid THS, visade att det går att finna belägg både för etnocentrism och för universalism i Bibelns texter - alltifrån berättelserna om hur Israels folk avråds från att blanda sig med dem som dyrkar andra gudar, till Nya testamentets pingst och förbrödring mellan de troende.

– Bibelteologiskt sett är kristendomen avetnifierad och allierar sig inte med någon nation, sa Rikard Roitto, samtidigt som han tillstod att texterna inte innehåller samma öppning gentemot andra religioner.

– Nya testamentets kristendom vill bjuda in alla till Kristus, inte leva sida vid sida med andra religioner. Samtidigt har den ingen ambition att vara samhällsbärande och vill inte alliera sig med statsmakten för att påtvinga någon kristendomen, sa han.

En person som försökt att finna belägg i Bibeln för och emot ” ett mångreligiöst och mångkulturellt samhälle” är Sverigedemokraternas vikarierande partiledare Mattias Karlsson. I en lång bloggpost från 2012, rubricerad ”Bibeln och den fosterlandsvänliga hållningen”, finner han i bibelcitaten stöd inte bara för behovet att skydda fosterlandet ”från radikala förändringar”, utan även för partiets sakpolitik.

”Det faktum att den barmhärtige samariern i det aktuella exemplet hjälpte den skadade mannen genom att betala en värdshusvärd för att ta hand om honom tills han blev frisk istället för att ta med den skadade mannen till sitt eget hem och låta honom bo där för resten av sitt liv, talar ju också för att SD:s flyktingpolitik ligger närmare den barmhärtige samariernshandlingar än vad massinvandringsförespråkarnas gör”, skriver Mattias Karlsson.

Rikard Roitto kallade Mattias Karlssons bibelutläggning för ”tomteverkstad”, och menade att denne läst bibeltexterna ur deras sammanhang.

– Det är nyttigt för kyrkan att inte identifiera sig med någon nationsbärande identitet eller att alliera sig med staten, konstaterade han.

Just detta har skett i Ryssland, där den rysk-ortodoxa kyrkans överhuvud, patriark Kirill, tydligt tagit ställning för statens roll som beskyddare av folkmajoritetens religion och kristen moral.

Om detta berättade Michael Hjälm, dekan vid Sankt Ignatios andliga akademi i Tvetaberg utanför Södertälje och lektor i östkyrkliga teologier vid Uppsala Universitet.

Han såg ”tydliga likheter med fascism” i både den ryska utvecklingen och i den nationalism som förfäktas av Sverigedemokraterna.

– Gemensamt för dessa rörelser är att de skiljer mellan människors värde och deras värdighet, och att man måste förtjäna värdighet och rättigheter genom lojalitet mot nationen, sa Michael Hjälm, och visade hur detta betonas på ett snarlikt sätt i uttalanden från den rysk-ortodoxa hierarkin och i Sverigedemokraterna principprogram från 2011.

– Genomgående drag är att man vill skapa ett enhetssamhälle, grundat på nationen, där staten har en underordnad ställning och demokratin tjänar nationen som ett verktyg.

Michael Hjälm varnade för att använda teologi till att motivera den ena eller andra ideologiska ståndpunkten. Istället efterlyste han en starkare betoning av de mänskliga rättigheterna som universella, inte nationella, och av att statens uppgift måste vara att skydda minoriteterna snarare än att värna majoriteten.

– Det enda teologiska perspektivet jag kan se är att människan är ett mål i sig själv och aldrig kan instrumentaliseras, sa han.

Att beskriva Rysslands ubåtar eller stridsplan som det största hotet mot Sverige ansåg Michael Hjälm vara helt felaktigt.

– Ryssarna är inget hot mot oss. Vi har hotet inom det egna landet, genom den växande nationalism som Sverigedemokraterna spelar på.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

 

Michael Hjälm, dekan vid Sankt Ignatios andliga akademi i Tvetaberg och lektor i östkyrkliga teologier vid Uppsala Universitet. Foto: Eva Janzon

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...