Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

På söndag är det dags för kyrkoval igen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Inför kyrkovalet: Detta vill nomineringsgrupperna

På söndag är det kyrkoval. Och för dig som ska rösta eller bara är nyfiken på vad nomineringsgrupperna vill med kyrkan har Världen idag tagit fram en kyrkovalsguide. Vi har ställt nio frågor till tolv grupper som ställer upp i kyrkovalet och det handlar om allt ifrån kvinnliga präster och synen på Israel, till partipolitik och rätten för präster att avstå att viga homosexuella par. Här kan du läsa alla gruppernas svar i sin helhet.

Nyheter · Publicerad 09:36, 13 sep 2017

Frågorna:

1. Anser ni att det är viktigt att kyrkan arbetar i Sverige och utomlands med mission, att nå ut med budskapet om Jesu död och uppståndelse?

2. Vilket ansvar anser ni att Svenska kyrkan har för att hjälpa förföljda kristna, utomlands och i Sverige?3. Tycker ni att väjningsrätten för präster som av teologiska skäl avstår från att viga homosexuella par ska finnas kvar även framöver?

4. Hur ska Svenska kyrkan hantera personer inom kyrkan som inte anser att kvinnor bör arbeta som präster?

5. Svenska kyrkan har fått kritik för att inta en pro-palestinsk hållning i konflikten mellan israeler och palestinier. Hur ska kyrkan förhålla sig till Israel anser ni? 

6. Svenska kyrkan tappar årligen tusentals medlemmar. Vad ser ni att kyrkan kan göra för att nå ut med den kristna tron till fler människor?

7. Vilken är den enskilt viktigaste frågan ni vill driva i kyrkomötet framöver?

8. Den senaste tiden har det diskuterats mycket om partipolitiken och dess plats i kyrkan, vad är er syn på den frågan?

9. Ett annat återkommande debattämne är den interreligiösa dialogen. Anser ni att islam och kristendomen har samma Gud?

Karl-Gunnar Svensson, Kristdemokrater för En levande kyrka (KR),

1. Ja, mission är en av våra viktiga valfrågor. Vi vill satsa på levande gudstjänster enligt konceptet "Nya sätt att vara kyrka" och arbeta för att hela familjen ska känna sig hemma i gudstjänsterna.

2. Vår grupp, Kristdemokrater för en Levande kyrka i Svenska kyrkan arbetar för en diakoni stödd på varje människas unika, lika och okränkbara värde. Det gäller särskilt för arbetet för de svaga i samhället och för förföljda kristna över hela jorden.

3. Ja, men vi vill helst se en civilsrättslig vigsel där kyrkan välsignar civilsrättligt ingångna äktenskap. På så sätt behövs ingen vigselplikt.

4. "Hantera personer" handlar inte frågan om. Var och en har rätt till sin tolkning i den frågan. Istället handlar frågan om prästers vilja till samarbete och där anser vi att det är viktigt att präster kan samarbeta och respektera varandras hållning i denna fråga liksom i andra teologiska frågor där det kan finnas olika uppfattningar.

5. Svenska kyrkans hållning ska inte vara pro-palestinsk, pro-israelisk, anti-palistinsk eller anti-israelsk. Svenska kyrkans hållning ska alltid vara pro-fred och anti-våld.

6. Vi vill att Svenska kyrkan ska hitta Nya sätt att vara kyrka, så att fler människor i vårt land kan få möjligheten att komma till tro på vår Herre Jesus Kristus. Det är vårt huvuduppdrag och det ska vi arbeta för.

7. Att forma en kyrka som är öppen, levande och varm och som hjälper människor att komma till tro på vår Herre Jesus Kristus.

8. Vi anser inte att partipolitik hör hemma i kyrkan. Vi är själva en opolitisk grupp även om vår grundläggade ideologi är från den kristdemokratiska rörelsen, men det är ideologi och filosofi, inte partipolitik. Svenska kyrkan ska inte vara partipolitisk, men staten får gärna vara kyrklig och det är två helt olika saker.

9. Både ja och nej. Ja därför att vi tror på den Gud som uppenbarar sig i Bibeln, det gör islam också. Nej, därför att vi tror på en Gud som har uppenbarat sig i Jesus Kristus, en Gud som har sammanfattat allting i Jesus Kristus, en Gud vars mening med livet är Jesus Kristus. Den tron finns inte i islam. Det är först när vi förstår att det här är skillnaden som den interreligiösa dialogen kan fungera.

Anki Erdmann och Berit Bornecrantz Dias, Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

1. Idag är tiden för mission i traditionell bemärkelse förbi. Idag talar vi om dialog. Vi ska respektera andra religiösa samfund. Att gå runt och slå folk i huvudet med Bibeln gör vi inte längre, men berättelsen om Jesus och det hopp om återuppståndelse som förkunnats i 2000 år gäller än. I dialogen kommer man att samtala om likheter och olikheter och det är på det säter som Gudsuppenbarelsen visar sig i vår tid. Vi får ny kunskap samtidigt som vi förmedlar ny kunskap till andra. Det är kristet att se ”den andra”.

2. Vi har alla ansvar för varandra. Det är kyrkans uppgift att förmedla just det, att vi har ett gemensamt ansvar. Kyrkan måste förstås visa på exempel om hon förkunnar kärleksbudskapet.

3. Nej, den präst som inte anser sig kunna viga samkönade par ska frivilligt avstå från vigselrätten. Om hen inte gör det måste stiftet anvisa prästen att avstå från den. Det är enligt lag förbjudet att diskriminera homosexuella.

4. Ingen får antas till prästutbildning eller tjänst utan att godkänna kvinnor som präster.

5. Frågan är oerhört infekterad och det är därför viktigt att förhålla sig neutral till de båda staterna, som båda äger frågan. Man måste lyssna med respekt på dem båda. Det pågår mycket interreligiös dialog mellan israeler och palestinier. Dialogen kan vara enda vägen att få våldet att upphöra.

6. I Sverige hade vi statsreligion i många hundra år fram till år 2000. Statsreligion eller tvång leder inte rätt. Om svenska kyrkan förlorar medlemmar beror det på att det nu är fritt fram att lämna, vilket är enda vägen. Det är genom att visa i praktisk handling att man är kristen som man kan vinna sympati, respekt och bli tagen på allvar. Enligt undersökningar respekteras kyrkan mest för det diakonala arbetet. Det säger en hel del.

7. Vår tids ökande rasism och brist på klimat- och miljöansvar, som vittnar om vår brist på kärlek till medmänniskan, och som kyrkan har skyldighet att ta itu med.

8. Partipolitikens tid är förbi. Visk var före 2004 Vänsterpartiet i Svenska kyrkan, men Vänsterpartiet tog konsekvensen av kyrkans separation från staten och lämnade kyrkan som det första politiska partiet. Svenska kyrkan står idag inte fri att kritisera riksdagspolitiken eftersom partipolitiken ännu dominerar i kyrkomötet. Det är problematiskt. Sedan finns det förstås en konservativt kyrklig opposition till kyrkans lära idag och de anklagar ofta oss vänsterkristna för att vara partipolitiska, vilket är osant och oseriöst. När kejsaren tog över kyrkan på 300-talet blev den överhetens kyrka, men Jesus själv var verkligen ingen högkyrklig.

9. Judendom, kristendom och islam kallas för de abrahamitiska religionerna därför att de har samma stamfader - Abraham. Men i judendomen är Guds namn outtalbart och benämns "Adonaj", vilket betyder herren, i islam heter gud allah, men har också många andra namn, som man uttalar, och i kristendomen säger man att gud är treenig och att Jesus är messias. De tre religionerna har olika sätt att förhålla sig till gud. Gud är för stor för oss människor för att vi ska kunna uttala oss i frågan. Det visar sig en dag, om gud vill, som det heter.

Kenneth Nordgren, Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)

1. Ja, det är en viktig del av kyrkans uppdrag att förmedla evangeliet och låta ord och handling gå hand i hand vilket innebär att mission och diakoni behöver ske parallellt, i Sverige som internationellt.

2. Att vara en av flera kyrkor som bistår förföljda och utsatta människor genom internationellt biståndsarbete, oavsett trostillhörighet. Ärkebiskop Antje Jackeléns ord är vägledande: ”Vi hjälper dem inte för att de är kristna utan för att vi är kristna.”

3. FiSK stöder beslutet från 2009 vilket innebär att församlingar med självklar öppenhet välkomnar samkönade par för kyrklig vigsel samtidigt som det finns möjlighet för enskilda präster att avstå enstaka vigslar. Dock är det kyrkoherdens ansvar att varje församling har en inkluderande praxis av gällande ordning.

4. Svenska kyrkan utesluter inte någon men är samtidigt tydlig med vilken ordning som gäller, dvs att kvinnor tillsammans med män har samma möjligheter till vigningstjänst som präst, diakon och biskop. Därför behöver alla personer i vigningstjänst acceptera män och kvinnors självklara samhörighet och rätt till vigningstjänst utifrån den ordning som gäller.

5. Solidariskt kritisk med Israel som stat. Det är självklart att hävda Israels rätt att leva i fred och säkerhet liksom det är lika självklart att Israel måste följa humanitär och internationell rätt vilket måste medföra ett upphörande av en repressiv politik mot palestinsk befolkning.

6. Det är ett mångsidigt, tålmodigt och kvalitativt arbete som behövs i många verksamheter för att utföra den grundläggande uppgiften i församlingarna.

7. Att Svenska kyrkan fortsätter att försvara människovärdet i alla lägen och likaså försvara plats för det heliga i samhället.

8. Det är rimligt att kyrkliga nomineringsgrupper är självständiga utan bindningar till allmänpolitiska partier, och FiSK har valt denna linje utifrån (Folkpartiet) Liberalernas principiella ställningstagande. Om det är en riktig slutsats för varje parti med inblandning i den kyrkliga demokratin måste beslutas av dessa partier, och det återstår ju tre riksdagspartier som även framträder som kyrkliga nomineringsgrupper. Mot en principiell självständighetssyn kan anföras att politiska partiers kyrkopolitiska framträdande skapar många kontakter mellan kyrka och samhälle samt engagerar många kandidater som annars inte skulle vara tillgängliga.

9. Både kristna och muslimer söker samma Gud - den enda Guden - men finner Gud på olika sätt och med delvis olika uppfattningar.

Marja Sandin-Wester, Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK).

1. Ja det är viktigt att Svenska kyrkan finns i hela världen och förkunnar sitt kärleksbudskap.

2. Alla har vi ett medmänskligt ansvar att hjälpa alla förföljda minoriteter så självklart ska Svenska kyrkan hjälpa förföljda kristna.3. Nej.

4. Vi har åsiktsfrihet i Sverige men vi har kvinnliga präster i Sverige så den som inte kan acceptera det får söka sig till ett annat yrke.

5. Kyrkan ska absolut ta ställning mot Israels förtryck av palestinierna. Israel bryter mot FN-resolutioner och förtrycker och kränker människor. Bosättningarna och muren är fruktansvärda övergrepp. Kyrkan tar ställning för freden och alla människors lika värde.

6. Släpp in ungdomarna i kyrkans planering. Satsa på konfirmationen, gör den intressant och modern så att ungdomarna stannar kvar i kyrkan och blir aktiva medlemmar.

7. Klimat och miljöfrågan. Värna skapelsen så att den finns kvar till kommande generationer

8.Partipolitik och kyrkopolitik ska vara åtskilda.

9. Ja. I min värld finns det bara en Gud.

Lars G Linder, Socialdemokraterna (S).

1. Svenska kyrkans internationella mission arbetar nära våra systerkyrkor runt världen med att stärka budskapet om Jesu död och uppståndelse. Det är en viktig och självklar del av den internationella diakonin och missionen. Svenska kyrkan ger inom ramen för den internationella diakonin livsavgörande stöd till människor i svält och armod. Vi är stolta över det samarbete med andra kyrkor inom ACT (Action by Churches Together) som mångfaldigar de insatser vi kan göra som enskild kyrka. För oss som kristna är det angeläget att den internationella diakonin fortsätter vara stark.

2. Svenska kyrkan har ett stort ansvar för att hjälpa förföljda kristna, och omfattande insatser sker också både utomlands och i Sverige. Samtidigt är det för oss självklart att Svenska kyrkan ska stödja utsatta människor oavsett deras tro. Vi menar att vårt stöd kommer ur att vi är kristna.

3. Det är inte på lång sikt hållbart att ha parallella spår i äktenskapsfrågan för dem som företräder Svenska kyrkan. Vi menar att samtidigt som alla är välkomna som tillhöriga bör de som företräder kyrkan stå upp för den tro och lära som fastställts. Däremot är det för oss självklart att de som är vigda är välkomna att fortsätta sin gärning med beaktande av deras teologiska syn.

4. I Svenska kyrkan är alla välkomna. Däremot bör, som redan är beslutat, alla som vigs till tjänst stå bakom tolkningen att såväl kvinnor som män på lika villkor kan vara präst.

5. Svenska kyrkan ska i all sin internationella verksamhet alltid stå upp för människovärdet och varje individs rätt, precis som Jesus. Det innebär att Svenska kyrkan ska stå upp för den internationella rätten och folkrätten också i konflikten mellan israeler och palestinier.

6. En kyrka i tiden, med fast förankring i sin historia och med ett tydligt budskap om evangeliet gör sig relevant för människor. Vi menar att Svenska kyrkan ska fortsätta utvecklas så att vi inte bara firar Gudstjänst på söndagar, utan är i Guds tjänst varje dag.

7. Att Svenska kyrkan fortsätter vara en öppen och demokratisk folkkyrka.

8. Det är medlemmarna i Svenska kyrkan och ingen annan än de som bestämmer hur och av vem Svenska kyrkan ska styras. Det känns direkt obehagligt att diskussionen ibland går ut på att medlemmarnas möjligheter att i fria val ska kunna välja de dem själva vill borde inskränkas.

9. Gud är större, säger Bibeln. Den Gud vi som medlemmar i Svenska kyrkan tror på är en, i treenighetens namn. Ett fritt och öppet samhälle ställer krav på dialog också med dem som tror annorlunda. För oss är det därför angeläget att den interreligiösa dialogen snarast förstärks.

Hans-Olof Andrén, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

1. Mission är en del av församlingens grundläggande uppdrag. Varje församling ska ha en plan för sin mission - hur den ska på sin ort och i vår tid nå ut med evangeliet om frälsningen genom Jesus Kristus. På olika sätt, t ex genom kollekter och att ha en internationell grupp, ska församlingen också stödja den gemensamma mission utomlands som utförs av Svenska kyrkans internationella arbete.

2. Svenska kyrkan arbetar tillsammans med många andra kyrkor (genom organisationen ACT, Action by Churches Together) för att hjälpa människor i nöd och förföljelse, inte minst förföljda kristna. Även i Sverige förekommer en förföljelse, även om förhållandena naturligtvis inte kan jämföras med dem i krigsdrabbade länder. Det ligger i sakens natur att mycket av detta arbete måste ske utan att väcka uppmärksamhet om det ska ha framgång.3. Ja. Skyldigheten för enskilda präster att viga alla par togs bort 1976, och det är angeläget att den inte återkommer. Detta var en viktig del när äktenskapet vidgades till att omfatta också samkönade par. Svenska kyrkan har två syner på äktenskapet som båda ryms inom bekännelsen: dels att äktenskapet enbart är till för man och kvinna, dels att äktenskapet omfattar även samkönade par. Samkönade par har rätt till vigsel, och kyrkoherden ska se till att de vigs. 

4. Med den respekt som alla teologiska inriktningar bör ha. Bland präster och diakoner är detta troligen nu en ganska liten och minskande skara, eftersom det länge för vigning krävts en beredvillighet att samarbeta med andra vigda oberoende av kön. Samma sak gäller för att få kyrkoherdebefattning och andra arbetsledande tjänster. För andra anställda och för dem som deltar i församlingens verksamhet finns givetvis inga sådana formella krav. Men det blir allt svårare att undvika präster som är kvinnor - präst är på väg att bli ett kvinnoyrke. 

5. Genom Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem deltar kyrkan i dialogen mellan framförallt kristna och judar. Vår naturliga samtalspartner är förstås ELCJHL, den lutherska kyrkan i Palestina med sin välkända biskop, Munib Younan, tills nyligen ordförande i Lutherska Världsförbundet. Svenska kyrkan arbetar för fred och kräver att båda sidor upphör med allt folkrättsvidrigt våld och säkerställer respekten för de mänskliga rättigheterna.Staten Israel bildades efter ett beslut inom det internationella samfundet genom FN. Det internationella samfundets hållning är idag att ockupationen av palestinska områden, liksom bosättningar på Västbanken, ska upphöra, för att kunna åstadkomma en fredlig och bestående lösning som tillgodoser behoven hos båda de berörda folken. Båda har rätt att leva i trygghet inom säkra och erkända gränser. Detta ansluter sig Svenska kyrkan till, vilket syns rimligt. 

6. Med tanke på att Sverige ses som ett av världens mest sekulariserade länder har vi en med internationella mått otroligt hög kyrkotillhörighet. Många av medlemmarna har en mycket svag relation med kyrkan, och det skulle förvåna mycket om inte en del av dessa kommer att lämna oss. Dessutom är andelen döpta bland dem som dör betydligt högre än andelen döpta i den unga generationen, vilket automatiskt leder till ett minskat antal medlemmar. Men uppdraget att förkunna evangeliet om Jesus Kristus i ord och handling står fast, och det görs i församlingarna genom ett träget arbete. Det finns ingen ”quick fix” på nationell nivå, bara gediget pastoralt arbete i församlingarna. Om sen förkunnelsen bär frukt eller inte styr vi inte över, det är Andens verk.

7. Svenska kyrkan rymmer många andliga traditioner, och en viktig uppgift för kyrkopolitiken är att hålla ihop kyrkan - i grund och botten delar vi ju alla tron på Jesus Kristus. Allt som ryms inom kyrkans bekännelse måste få möjligheter att verka. Detta förstår inte samhällspolitikerna i kyrkomötet, som vill slänga ut dem som inte tycker som de. ”Mångfald och respekt” kallar vi denna kyrkopolitiska fråga i valrörelsen. Vi måste bli bättre på att tolerera och respektera varandra från alla håll, från både teologiskt konservativt och teologiskt liberalt håll. För evangeliets skull.

8. De sekulära politiska partierna bör inte delta i kyrkans beslutande församlingar, och samhällspolitiska namn på friare nomineringsgrupper är uttryck för att man inte släppt den sekulära politikens tänkesätt. Samhällspolitikens höger-vänster-dimension är inte relevant i kyrkopolitiken, där istället de teologiska frågorna är de viktiga. Människor kan gripas av ett engagemang i sin kristna tro som leder dem till att vilja driva sak- eller profilfrågor i kyrkan med olika inriktning och tyngdpunkt. De partipolitiskt obundna grupperna kan kanalisera ett sådant engagemang. En kyrka kan inte ha en trovärdig kritisk hållning till samhällspolitiken om den själv styrs av samhällspolitiker.

9. Islam och kristendom (och judendom) är alla ”Abrahams barn” som samtliga tror att det bara finns en Gud. I den meningen har vi samma Gud. Men uppfattningen om denna Gud skiljer sig naturligtvis åt. Vi kristna har ju Jesus som uppenbarar Guds vilja med världen och Inom POSK uttrycker vi vår vision så här: "POSK har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus."

Peder Fohlin, Kyrklig samverkan i Visby stift (KSV)

1. Ja det är viktigt i vår kyrkoordning betonas ju mission som en av de fyra punkterna.

2. Vi måste hjälpa vår kristna syskon i hela världen, naturligtvis skall vi också hjälpa alla människor där det behövs bistånd.


3. Ja, den får inte tas bort.

4. Vi har en kyrka som valt att viga kvinnor till präster vilket gäller idag

5. Israel och det judiska folket måste mötas med respekt och förståelse, dess historia är viktig för kristenheten och kan aldrig förbigås. Därför måste det finnas en positiv inställning till Israel

6. Att vara en tydlig kristen röst i samhället som vågar stå upp för evangeliet och bibelns budskap.

7. Att göra den kyrkliga administrationen billigare, se över valsystemet

8. Inga partier skall finnas i kyrkovalet.

9. Nej! Vi har den treenige guden Fader, son och ande.

Mats Hagelin, Borgerligt alternativ (BA)

1. Ja

2. Ett mycket stort ansvar. Vi är lemmar i samma kropp

3. Ja

4. Med respekt utan att ge avkall på att beslutet ska följas.

5. Med respekt för att detta är en ytterst komplicerad fråga.

6. Vara kreativ, öppen och tydlig

7. Att nå ut ännu bättre med det glada budskapet om Jesus Kristus.

8. Vi anser inte att politiska parter ska ställa upp i kyrkovalet längre.

9. Muslimerna anser att de tillber den ende Guden. Och vi kristna anser att vi tillber den enda sanne Guden. Emellertid ger Koranen och Bibeln så skiljaktiga beskrivningar av Guds egenskaper och förhållandet mellan Gud och människa att många har svårt att se att det verkligen skulle röra sig om samme gud. Om vi är trygga i vår tro kan vi föra respektfulla samtal med människor av annan tro.

Aron Emilsson, Sverigedemokraterna (SD)

1. Ja, definitivt. Svenska kyrkan måste bli mycket mer synlig med mission och evangelisation, inte minst i Sverige och i utanförskapsområden, något vi för övrigt motionerat om i Kyrkomötet. Mission är grundläggande.

2. Svenska kyrkan har ett stort ansvar, jämte andra kyrkor, att hjälpa och stödja utsatta kristna, såväl internationellt i t ex Mellanöstern, som nationellt då kristna lever en utsatt tillvaro på asylboenden inte minst. Det är också frågor vi driver i Kyrkomötet.

3. Ja, definitivt. SD försvarar väjningsrätten och varje prästs rätt att följa sin övertygelse. Allt annat vore ett löftesbrott från Kyrkomötets sida.

4. Svenska kyrkan ska tillåta bredd och åsiktsmångfald och ha en respektfull syn på olika tolkningar och synsätt i ämbetsfrågan. Samtidigt tar vi ställning för kvinnors rätt att vara präster.

5. Ja och vi delar den bedömningen. Svenska kyrkan har haft en alldeles för pro-palestinsk hållning och varit alltför ensidigt kritiska gentemot Israel. Kyrkan måste ompröva sin hållning och etablera en mer balanserad och Israel-vänlig hållning.

6. Medlemsraset måste upphöra. Svenska kyrkan måste lämna sin identitetskris, våga vara en kristen kyrka baserad på Bibeln och bekännelseskrifterna. Relevant i vår samtid i arbets- och kommunikationsformer, men inte bli en kyrkan präglad av tidsandan och ge avkall på sina värden och sin värdighet. En mer offensiv mission är också avgörande.

7. En kyrka av tro och tradition där evangeliet och skriften jämte vården och förvaltningen av kulturarvet är prioriterat.

8. Emellanåt framförs att ingen partipolitik hör hemma i Svenska kyrkan idag, utan att den ska styras av teologer. Kritiken är berättigad och frågan relevant. Förklaringen och bakgrunden till vårt engagemang är samtidigt enkel och rak. Efter decennier av socialdemokratiskt maktmonopol inom kyrkan har Svenska kyrkan i alltför hög grad, alltför ofta, utvecklats till en politiskt vänsterliberal opinionsbildare där teologi och respekt för klassiskt kristen tro fått stryka på foten till förmån för socialistiska och liberala allmänetiska och politiska ställningstaganden. I motsats till Socialdemokraterna har Sverigedemokraterna inte som mål att låta sekulära partipolitiska dogmer styra kyrkans verksamhet, eller kullkasta kyrkans lära. Vi är inte engagerade för att förändra en kyrka i grundvalarna. Vi vill ta ansvar för att förvalta tillsammans med de som utgör kyrkan; medlemmarna, anställda och förtroendevalda – på teologisk grund. Utifrån en socialkonservativ förvaltarskapstanke vill vi se reformer för att trygga, förvalta och förmedla en i grunden central och god samhällsinstitution som den Svenska kyrkan är i hela landet, från norr till söder och öst till väst. 

9. Svenska kyrkan är en del av en världsomspännande kristen gemenskap. Sverigedemokraterna ser positivt på samverkan mellan Svenska kyrkan och andra kristna kyrkor världen över. Vi eftersträvar samtidigt ett fördjupat samarbete med i synnerhet de lutherska kyrkorna i Norden och är öppna för möjligheten att skapa en kyrklig motsvarighet till Nordiska rådet. Även dialog med andra religioner kan i vissa fall ha ett värde, men detta under förutsättning att kyrkan i samband med dessa möten inte ger avkall på sin egenart eller det kristna budskapet, inklusive missionsbefallningen. Gemensamma gudstjänster eller upplåtande av kyrkorummen till förkunnandet av andra religioner bör således inte förekomma. Även om såväl Islam som kristendomen är monoteistiska religioner, så ser vår respektive tro helt olika ut och i och med vår tro på Jesus går det inte heller att säga att vi har samma Gudstro.

Inger Fredriksson, Centerpartiet (C)

1. Ja, mission är en av huvuduppgifterna.

2. Svenska kyrkan måste våga ta ställning, när människor förföljs för sin tro skull. Det handlar om att bilda opinion och att i handling bistå den som behöver skydd. 

3. Frågan måste lösas på sikt.

4. All personal måste kunna samarbeta. När det gäller präster som inte accepterar kvinnliga präster, så måste detta bli tydligt vid rekryteringen till prästyrket.

5. -

6. Kyrkan måste bli bättre på att berätta om sin breda verksamhet och se och möta alla människor, oavsett var de befinner sig på trons väg.

7. Att Svenska kyrkan kan fortsätta att vara en öppen, demokratisk, rikstäckande folkkyrka.

8. Centerpartiet är en av nomineringsgrupperna som ställer upp i valet i samtliga nivåer. Vi som kandiderar bär vidare en lång tradition av engagerat arbete för kyrkan. Det är allt från att ta strid för att kvinnor ska få vara präster, där Centerkvinnan Märta Leijon gjorde en avgörande insats i utredningen, till att servera kaffe och dela ut psalmböcker. Vi bidrar med vår syn på människan och med våra kunskaper om demokrati och om hur samhället fungerar. Svenska kyrkan får på så vis lite mer än bara en förtroendevald och du som röstar vet vilka grundläggande värderingar som vi bär. Det handlar om alla människors lika värde, om närhet till besluten som rör dig och om ett ansvar för miljön och kommande generationer. Vi gömmer oss inte bakom olika beteckningar, utan vi står uppriktigt för vilka vi är.

9. Det är viktigt att ha respekt för varandras trosuppfattningar.

Claes Björndahl, Öppen kyrka (ÖKA)

1. Kyrkans uppdrag är att i ord och handling räcka evangelium om Jesus Kristus därför är det självklart viktigt.

2. Svenska kyrkan har ett ansvar för att hjälpa förföljda människor i Sverige och andra länder bland dem självklart även kristna. Jesus gjorde inte skillnad på människor utan hjälpte dem som var i nöd - det bör Svenska kyrkan också göra.

3. Det viktiga i frågan är inte prästers rätt eller ej. Det viktiga är att människor av samma kön kan vigas till äktenskap och att de blir bemötta på ett öppet och respektfullt sätt av kyrkans företrädare.

4. Varje kyrkomedlem har självfallet rätt till sin egen uppfattning. Men det är skillnad mellan att vara kyrkomedlem och stå i kyrkans vigningstjänst. Det är inte möjligt och skall inte vara möjligt, menar vi, att vigas till diakon, präst eller biskop om man inte bejakar att både män och kvinnor kan och bör ingå i kyrkans vigningstjänst.

5. Som nomineringsgrupp har vi ingen uppfattning i frågan.

6. Predika evangelium i ord och handling på ett öppet och inbjudande sätt.

7. Tre frågor vill vi driva under kommande mandatperiod; diakoni, tillgänglighet i vid mening och att kyrkan ska vara en kyrka i samtiden. Det senare betyder bl.a. att vi anser att människors behov måste gå före hus och fastigheter.

8. Vi är en nomineringsgrupp som står fri från de allmänpolitiska partierna. Det i sig är ett ställningstagande. 

9. Vem kan egentligen svara på den frågan? Vi menar att kyrkans uppdrag är att förkunna evangelium om Kristus. Om Gud talar även genom andra religioner kan vi inte veta och det är inte vår sak att bedöma.

Bertil Murray, Frimodig kyrka (FK)

1. Ja, självklart. Så står det också i inledningen till regelverket för Svenska kyrkan, den s.k. Kyrkoordningen: "Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom. Evangeliet leder människan tillgemenskap med Gud, som är hennes ursprung och mål. Hos Gud finns ett outtömligt djup av vishet, nåd ochkärlek." Strax därefter står det om kyrkans syfte: "Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapasoch fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas." Dessvärre präglas inte alltid församlingarna tydligt av denna grund.

2. Ett stort ansvar. Frimodig kyrka har motionerat och stött motioner i dessa frågor. Dessvärre har det funnits en ovilja från majoriteten att tydligt ta ställning för förföljda kristna. Man har hellre velat tala om utsatta grupper generellt. Frimodig kyrka instämmer i att vi som kristna har ett ansvar för utsatta oberoende av deras tro men hävdar samtidigt att vi har ett särskilt ansvar i förhållande till våra kristna bröder och systrar. 

3. Ja självklart. Det var ett tydligt löfte när beslutet togs. Allt annat vore ett djupt svek och skulle fjärma oss ännu mer från andra kristna kyrkor. 

4. Kyrkan ska låta präster och andra medarbetare göra tjänst och i tacksamhet ta emot deras gåvor som de bär. Kyrkan har en kallelse att söka försoning i denna fråga. Det visar Frimodig kyrka genom att i sig rymma såväl prästvigda kvinnor som präster och andra som inte är övertygade om att detta är en riktig ordning. Den öppenheten och mångfalden är vi ensamma om i Kyrkomötet.

5. Uttalanden med ensidig Israelkritik har djupt skadat kyrkan och gynnar inte freden. Generellt är Svenska kyrkan för snabb med att göra politiska uttalanden. Svenska kyrkan varken kan eller har uppdraget att lösa den mycket djupa konflikten.  
Israel har en självklar rätt att leva inom säkra gränser. Dessa gränser måste fastställas genom förhandlingar där båda sidor går in med ett gott hjärta och öppet sinne.

6. Inte bara tusentals medlemmar. Förra året minska medlemsskapet med mer än 100 000 personer. Denna minskning kommer att fortsätta. Vi har svårt att nå nya generationer. Frimodig kyrka har återkommande motionerat om att Svenska kyrkan behöver födjupa sitt missionsarbete och erbjuda växtplatser där tron kan fördjupas och det kristna livet få näring. Den söndagliga gudstjänsten med bön, bibelutläggning, lovsång och mässa är en omistlig del av kyrkans liv.

7. Att kyrkan frimodigt ska vittna om Jesus som vår och världens frälsare och i Jesu efterföljd erbjuda läkedom för de sår vi bär. 

8. Det är bra att kristna engagerar sig partipolitiskt och att kristna med partipolitisk erfarenhet ställer sina resurser till förfogande i kyrkan. Men det är förkastligt med ett system där sekulära partier står för urvalet av kandidater och fastställer det program som ska drivas. Det är också skadligt när beredningen av ärenden sker gruppvis utifrån partitillhörighet. Svenska kyrkan har lidit av den djupt gångna politiseringen. Partierna behövs inte för att bära upp kyrkan. Kristi kyrka fanns långt före dagens partier och kommer att leva kvar långt efter att partierna är döda.

9. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Det finns bara en Gud. I den meningen är det samma Gud som alla människor har. Men islam och andra religioner har inte förstått att Jesus är Herre och Gud, att han är vägen, sanningen och livet. Bara han har uppenbarat vem Gud verkligen är. 

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00