Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

När Sverige gick med i EU blev den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950 del av svensk lag. Foto: Henrik Montgomery / TT

Hör till de mänskliga rättigheterna

Samvetsfrihet innebär att man genom hänvisning till samvetsskäl inte behöver utföra en viss uppgift.

Nyheter · Publicerad 00:00, 29 jan 2014

I Sverige har detta historiskt sett handlat om vapenvägrare. Under 1800-talet kunde unga män dömas till böter, fängelse eller straffarbete för att de inte ville bära vapen, av samvetsbetänkligheter och religiösa skäl. Det var först 1902 som en kunglig cirkulärskrivelse kungjorde att dessa ”samvetsömma” kunde användas för annat arbete vid förbandet – en praxis som ledde fram till vapenfri tjänst inom värnplikten.

Internationellt använder människorättsorganisationen Amnesty International sig av begreppet ”samvetsfånge” för dem som frihetsberövas eller hindras från att uttrycka bland annat rättigheterna i artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948:
”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religions­frihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.”
När Sverige gick med i EU blev den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950 del av svensk lag.

 

Fakta. Ur regeringens svar på anmälan till Europarådet

Om de höga tonårs­aborterna:
”Regeringens utredningar har visat på vissa brister i samordningen mellan de olika aktörerna inom området sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter. Regeringen beslöt därför 2012 att ge Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet i uppdrag att utarbeta ett utkast till nationell strategi för sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter”.

Om ultraljudsundersökningar som felaktigt visar att fostret är skadat och leder läkare till att rekommendera abort:
”Även om sådana incidenter är beklagansvärda, finns det inget som tyder på att läkarna inte agerat i god tro eller i strid med allmänt accepterad expertis och vetenskap. Dessutom ger inte de givna exemplen stöd till att det skulle skett kränkningar av rätten till hälsa”.

Om foster som visar livstecken efter sen abort:
”[….] om aborten sker sent i graviditeten kan fostret visa vissa reflexartade livstecken, så som att det kippar efter andan. Det faktum att ett foster visar reflexartade tecken på liv betyder dock inte att fostret är livsdugligt”.

Om könsselektiva aborter:
”[....] risken för könsselektiva aborter som inte är kopplade till medicinska faktorer kan inte helt uteslutas. En tydlig indikation för könsselektiva aborter i Sverige vore om det fanns en obalans i könsfördelningen bland nyfödda barn på en populationsnivå, vilken inte kunde förklaras på annat sätt. Det svenska födelseregistret visar inte på någon sådan obalans”.

Källa: Observations of the Government of Sweden on the merits (utlåtande i sakfrågan)

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...