Säg därför till dem: Så säger Herren Gud: Inget av det jag har sagt ska dröja längre. Det ord som jag talar ska gå i uppfyllelse, säger Herren Gud.”
Hesekiel 12:28

Världen idag

Flaggor utanför FN-kontoret i Geneve. I en ny uttolkning av vad som menas med "rätten till liv" klargör FN:s kommitté för mänskliga rättigheter att länder bör införa laglig abort för att skydda kvinnors liv. Foto: Wikimedia

FN rekommenderar: Alla länder bör legalisera abort

Ett land som respekterar rätten till liv bör också tillhandahålla lagliga och säkra aborter. Det slår FN:s kommitté för mänskliga rättigheter fast i nya riktlinjer till hur Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter ska uttolkas.

Nyheter · Publicerad 16:48, 13 nov 2018

Det var den 31 oktober som expertkommittén, som vakar över att konventionen respekteras antog nya så kallade allmänna kommentarer om hur Artikel 6, om rätten till liv, ska förstås.

"Stater ska inte införa nya begränsningar utan ta bort existerande begränsningar som nekar kvinnor och flickor tillgång till säkra och lagliga aborter, inklusive begränsningar som uppstått som resultat av att enskilda vårdgivare anfört samvetsbetänkligheter", står det bland annat i den del som berör abort.

– När man läser kommentarerna ser man rätt tydligt vilka krafter som har arbetat här. De förespråkar abort och är emot samvetsfrihet, säger Benedicta Lindberg, generalsekreterare för den katolska pro-lifeorganisationen Respekt.

– Kommentarerna ignorerar helt konventionens klara budskap: "Varje människa har en inneboende rätt till liv".

Hon påpekar att FN:s kommitté om rättigheter för personer med funktionsnedsättning så sent som för ett år sedan konstaterade att "lagar som uttryckligen tillåter abort på grund av funktionshinder, strider mot Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artiklarna 4, 5, 8)".

Kommittén hade invänt mot ett förslag till skrivning om att stater bör tillhandahålla lagliga och säkra aborter till kvinnor i de fall då en fullföljd graviditet skulle orsaka kvinnan "ansenlig smärta eller lidande, framför allt när graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller incest eller då fostret lider av en livshotande skada".

I det godkända dokumentet har orden "då fostret lider av en livshotande skada" ersatts av "eller inte kan leda till liv", alltså när fostret inte förväntas överleva.

– Allt detta rimmar illa ihop med dessa nyskrivna kommentarer som så tydligt pressar på abort, säger Benedicta Lindberg, som tillägger att det är oklart vilken juridisk status de allmänna kommentarerna har.

– Jag vet inte vilken tyngd kommentarerna har, eftersom länderna har en suveränitet att få bestämma över sin egen abortlagstiftning. Men säkert kommer de att utnyttjas som påtryckningsmedel för att legalisera abort.

När det gäller dödshjälp så verkar skrivningen ha blivit något mindre tillåtande.

I ett tidigare förslag stod det att "stater kan tillåta/bör inte förhindra vårdanställda från att tillhandahålla medicinsk behandling i syfte att underlätta avslutande av livet för (katastrofalt) drabbade vuxna".

Nu riktar sig kommentaren till de stater som redan har legaliserat någon form av dödshjälp, som läkarassisterat självmord.

Dessa stater måste, enligt texten, "se till att det finns starka juridiska och institutionella garantier för att vårdgivarna följer en patients fria, informerade, uttryckliga och entydiga beslut, så att patienten skyddas från påtryckningar och missbruk".

Kommentarerna ignorerar helt konventionens klara budskap: "Varje människa har en inneboende rätt till liv".

Artikel 6 i Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

1. Varje människa har en inneboende rätt till livet. Denna rätt skall skyddas genom lag. Ingen får godtyckligt berövas sitt liv.

2. I länder som inte har avskaffat dödsstraffet, får dödsdom avkunnas endast för de allvarligaste brotten i enlighet med den lag som gällde vid tiden då brottet begicks. Denna lag får inte strida mot bestämmelserna i denna konvention eller i konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord. Detta straff skall endast kunna verkställas efter slutlig dom av behörig domstol.

3. När berövande av liv utgör folkmord, skall ingen bestämmelse i denna artikel tillåta en konventionsstat att på något sätt avvika från någon skyldighet den har åtagit sig enligt bestämmelserna i konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord.

4. En dödsdömd person skall ha rätt att begära nåd eller förvandling av straffet. Amnesti, nåd eller förvandling av dödsstraffet skall kunna beviljas i samtliga fall.

C-förslag om skilsmässa dåligt för både barnen och samhället

Ledare Det måste bli lättare att skilja sig. Budskapet kommer från Centerkvinnorna i en debattartikel i... onsdag 27/10 00:10

Efter kritiken – domstol skärper regler om jäv

Barnmorskemålen. Det svenska barnmorskemålet är bara ett av flera fall som Europadomstolen haft på sitt bord där det... onsdag 27/10 11:28

Brott mot spelreglerna måste få konsekvenser

Israelkrönika Rina Shnerb var 17 år gammal när hon den 23 augusti 2019 mördades på vägen till källan Ein Bubin i... onsdag 27/10 00:10

Kommer vi ihåg våra välsignelser?

Vardagskrönika Jag hade ett möte med en dam som mådde väldigt dåligt och hade ett stort behov av samtal. Hon... onsdag 27/10 00:10
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier