HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Nu är allmänna motionstiden över för i år. Alla riksdagsledamöter har fått lämna in motioner som nu ska beredas i riksdagens utskott. Bilden är från riksdagens öppnande för några veckor sedan. Foto: CLAUDIO BRESCIANI / SCANPIX

Famljefrågor i motionsfloden

Hela 3 245 motioner hade lämnats in när den allmänna motionstiden gick ut i fredags eftermiddag. Många berörde familje­frågor, friskolor och mänskliga rättigheter i Sverige och utomlands.

Nyheter · Publicerad 00:00, 10 okt 2012

Vem har sagt att familjen är bortglömd i Sverige? Ser man till årets motioner finns ett stort engagemang kring hur föräldrar ska få livet med arbete och barn att gå ihop. Här finns de som önskar ett fritt uttag av föräldrapengen, men också krav på fler pappa­månader och avskaffat vårdnads­bidrag. Anders Anders­son (KD) har lagt en omfattande motion, med bland annat en förälders rätt till tjänstledighet på heltid tills barnet fyller tre år på önskelist­an. Men här finns också förslag på billigare familjerådgivning, och rent av på ”möjligheten att införa tvingande samtal” mell­an föräldrar som separerat eller skiljt sig (av socialdemokraten Ann-Christin Ahlberg).

Företrädare för flera partier efterlyser billigare och enklare procedurer kring adoption, och fler vill se ökade  möjligheter till inhemsk adoption. Men naturligtvis finns även förslag om att underlätta andra familje­bildningar än kärnfamiljen. Miljöpartiet förespråkar en lagstiftning där barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare. Och Christer Winbäck (FP) uppmanar regeringen att ”snarast tillsätta en utredning som tar hänsyn till behoven hos dem som lever i flersamma förhållanden” och deras barn.

Inom oppositionen är man mån om att understryka hbtq-personers rättigheter inom bland annat vård och utbildningsväsende, medan Vänsterpartiet önskar ”införa ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och man”.

Abortfrågan lyfts främst i samband med kravet på att Sverige ska verka för sexuella rättigheter i andra länder. Sverigedemokrater och några kristdemokrater efterlyser en reglering av samvetsfrihet inom vården, och Tuve Skånberg (KD) anser att ”rätten till liv bör stadfästas i Sveriges grundlag”. Han framhåller även behovet av ett abortförebyggande arbete, samt av att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för föräldrar. Både Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (KD) motionerar om krafttag mot könsselektiva aborter i Sverige, och den senare vill även se ett stöd till abortpreventiva organisationer. Två socialdemokrater föreslår ett förbättrat samtalsstöd till kvinnor som genomgått abort.
Flest motioner om aborter i Sverige har dock lagts av Sverige­demokraterna, som både vill sänka gränsen för fri abort och se en ändrad praxis för sena aborter.

Både S och SD motionerar om bättre sex- och samlevnadsundervisning i skolorna, och i en socialdemokratisk motion efterfrågas ett bättre lagstadgat skydd för minderåriga i deras sexliv. ”Vuxna ska bli skyldiga att ta större ansvar vid sexuellt umgänge med personer som är mellan 15 och 18 år gamla,” skriver motionärerna.

I andra änden av de etiska frågorna kring livet finns frågan om organdonationer, där en mångfald motionärer från flera partier önskar verka för en ökad tillgång på donerade organ. Här finns också frågan om dödshjälp, eller ”Självbestämmande vid livets slut” som det står i en motion från ledamöter från Folkpartiet, Miljöpartiet och Centern.

”Vi anser att det även här måste finnas utrymme för en lagstiftning som ger dödligt sjuka människor med mycket stora plågor rätt att avsluta sina liv i lugn och värdighet med hjälp av samhället i en rättssäker process”, skriver motionärerna.

Inom migration- och flyktingpolitiken återfinns flera motioner som rör asylrätt på grund av sexuell läggning, och flera efterlyser större hänsyn till barnperspektivet. Anita Brodén (FP) anser att Sverige ”bör ta humanitär hänsyn till den rådande situationen för kristna minoriteter i Irak när asylärenden behandlas”.

Sverigedemokraterna kräver, som väntat, en restriktivare invandringspolitik. Dessutom vill de göra det brottsligt att hjälpa ”illegala invandrare” och tvinga sjukhusen att kontakta polisen när någon person utan uppehållstillstånd söker akut vård. SD vill införa obligatoriska dna-test på invandrare och dra in biståndet till länder som inte tecknar återvändandeavtal med Sverige.
SD är det enda parti som uttryckligt vill förbjuda inte bara böneutrop från moskéer och heltäckande slöjor på offentlig plats utan även halal- och kosh-erslakt. Däremot är man inte ensam om att vilja förbjuda omskärelse av småpojkar; detta efterlyses även i ett par moderata motioner.

Partiet positionerar sig även som motståndare mot friskolor, i synnerhet konfessionella (se separat artikel). Men även socialdemokrater önskar se en reform av friskolesystemet, och en ledamot, Christer Adelsbo (S), vill även han se skärpta regler för godkännande av konfessionella friskolor.
Både Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (KD) motionerar om att ta i med hårdhandskarna med antisemitismen i Sverige. Och Leif Pagrotsky (S) vill ge Forum för levande historia i uppdrag att även lyfta fram den svenska historiska antisemitismen samt sympatierna för nazi-Tyskland.

Lars-Axel Nordell (KD) motionerar om att utreda möjligheten att utvidga reformen om avdragsrätt på gåvor till ideella organisationer till hela den ideella sektorn, samtidigt som nivån på skatteavdraget höjs, och Henrik Ripa (M) vill se förenklad administration för gåvor till ideella organisationer. Medan S vill slopa avdragsrätten helt.

Skulle man utgå från de ämnen som ledamöter i flera partier motionerat om, kunde man gissa sig till att det i framtiden blir billigare och lättare att ta körkort, enklare för kroggäster att få dansa och att myggplågan inom kort undanröjs.

På den mera udda sidan måste ändå några motioner från Miljöpartiet nämnas – om ett återvinningssystem för fimpar, om att flytta statyerna av Karl XII och Gustav II Adolf ”till en undanskymd plats” i Stockholm, och om affärsstängda söndagar. Det senare inte bara för att värna om småföretagarna, utan även för att ge svenskarna tid att vara annat än konsumenter,  nämligen ”vänner, föräldrar, barn, älskande, fotbollsspelare, svampplockare och mycket, mycket mer.”FAKTA MOTIONSFLODEN

• Riksdagens ledamöter har i år lämnat in 3 245 motioner under den allmänna motionstiden.
• Under den allmänna motionstiden, som i år började den 18 september och avslutades den
5 oktober, har ledamöter­na kunnat lämna in motioner, det vill säga förslag om allt som riksdagen kan besluta om. Antalet inlämnade motioner är i år 45 fler än under förra året.
• Enligt kammarkansliet, som tar emot och registrerar motionerna, är antalet preliminärt och kommer troligen att behöva justeras något.
• Motionerna kommer nu att hänvisas till riksdagens olika utskott för att beredas där.

Källa: Riksdagen

Anställda hoppar av barnklinik som behandlar könsdysfori

Storbritannien. Fem anställda vid Britain’s National Health Service (NHS) har valt att lämna sina tjänster på en klinik som arbetar med barn som kan ha könsdysfori....

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...