Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Foto: Anders Wiklund / TT

Delade meningar om hur miljön ska värnas

Miljön är viktig för både oss som lever i dag och för dem som kommer efter oss, det är alla partier eniga om. Regeringen ser forskning och teknik som oumbärliga i miljöarbetet och Socialdemokraterna håller med. Miljöpartiet betonar i högre grad statliga styrmedel som lagstiftning, skatter och bidrag.

Nyheter · Publicerad 00:00, 8 sep 2014

Grunden för en moderat miljö­politik är teknikutveckling, marknads­ekonomiska verktyg och internationellt samarbete. Mode­raterna utgår ifrån förvaltarskapstanken i sin miljöpolitik och betonar ansvaret gentemot kommande generationer att förvalta naturen. Man ser tillväxt som en förutsättning för att nå en långsiktigt hållbar miljö, och menar att miljösmarta lösningar ska stimuleras fram genom investeringar i forskning, nya uppfinningar samt genom att använda sig av grön skatteväxling. Den som förorenar ska betala för sig, menar man, och med grön skatteväxling kan miljöpåfrest­ande verksamheter finansiera skattesänkningar på arbete och stimulerar samtidigt miljösmarta lösningar utan att den totala skattebördan i samhället ökar.

– Miljön är inget som ska behandlas separat, utan det måste vara en integrerad del av all politik, säger Johan Hultberg, Moderaternas talesperson i miljöfrågor.

Folkpartiet strävar efter vad man kallar för en liberal miljöpolitik.

– Liberal miljöpolitik tar avstånd från symbolpolitik och vill i stället se åtgärder som ger konkreta resultat, skrev Axel Darvik, kommunpolitiker i Göteborg, nyligen i en debattartikel i Göteborgs-Posten.
Man utgår från människans förmåga att lösa problem och menar att vetenskap, teknik, demokrati och marknadsekonomi erbjuder goda möjligheter att genomföra en bra miljöpolitik. Man menar också att det gemensamma arbetet inom EU är ett av de viktigaste medlen för att värna miljön.
Centerpartiet bygger sin miljöpoli­tik på övertygelsen att en god miljö går hand i hand med ekonomisk utveckling. Därför vill partiet underlätta för de företag och människor som satsar på miljöarbete, ny teknik och miljövänligt agerande. Att kunna spara eller tjäna pengar på att vara miljövänlig är den starkaste drivkraften för en omställning till ett hållbart samhälle, anser Centerpartiet.
Under senare tid har partiet pratat för en snabb utveckling mot elbilar.

– Tillväxt och miljö går hand i hand. Ska vi lyckas med att ställa om fordonsflottan i Sverige krävs det ny teknik, nya motorer och nya bilar, sa partiledaren Annie Lööf i en tv-debatt nyligen.

För Kristdemokraterna är förvaltarskapstanken central och något som också genomsyrar miljöpolitiken. Människan har ett ansvar att förvalta, utan att förbruka, de ändliga resurserna och naturvärdena, menar man, och att överlämna ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Eftersom miljöproblemen inte stannar vid nationsgränserna ser man det internationella samarbetet som självklart.
Man vill satsa resurser på forskning och utveckling av förnybara drivmedel och energikällor, och ge EU-länder rätt att införa strängare miljö- eller hälsoskyddskrav än EU-nivån med hänvisning till en högre politisk ambitionsnivå.
Man vill också ge offentliga aktörer, som bedriver verksamhet för barn, rätt att vid upphandling själva ange vilka miljö- och hälsokrav som ska gälla. Därigenom blir det exempelvis möjligt att driva förskolor med giftfri profil. Man vill också förbjuda alla varianter av bisfenoler i produkter som riktar sig till barn.

Socialdemokraterna vill införa strängare lagar och andra styrmedel för att stimulera människor och företag att ändra sina beteenden mot en mer hållbar utveckling. Man vill använda miljöåtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft och för att stimulera till arbete och företagande.

– En framsynt klimatomställning byggd på svensk forskning och utveckling kan ge Sverige nya jobb och exportinkomster och samtidigt bidra till en hållbar utveckling globalt, säger Matilda Ernkrans, miljöpolitisk talesperson.
Internationellt samarbete är viktigt, men i första hand måste man se över de inhemska åtgärderna. Vad vi gör i dag räcker inte till, menar man.

Miljöpartiets grundläggande princip är att den som smutsar ner eller förstör miljön ska betala för sig. Tvärtom ska gälla för de personer och företag som gör miljövänliga och hållbara val, de ska bli belönade. Partiet vill därför införa skatter, bidrag och investeringar som gör det enklare och billigare att vara miljövänlig. Partiet har profilerat sig starkt som förespråkare av bilfria miljöer och högre bensinskatter. Andra konkreta exempel på hur de vill prioritera miljön i Sverige är att bevara och återskapa våtmarker, stärka skyddet av grundvattnet, värna om artrika ängs- och hagmarker samt stärka strandskyddet.
Miljöpartiet menar också att Sverige nationellt, inom EU och internationellt ska börja driva miljöpolitik som går före kortsiktiga ekonomiska intressen. Man vill också att staten totalt sett ska satsa mer på miljö och miljöforskning. Man tycker att Sverige behöver en bättre miljöpolitik för att kunna vara pådrivande internationellt.

– Naturen fungerar i kretslopp. Så vill vi att även samhället ska vara uppbyggt. För att nå dit måste vi stoppa miljöförstöringen och hålla oss inom naturens ramar, säger Helena Leander, talesperson för miljöfrågor.

Vänsterpartiet menar att miljöhänsyn är viktigare än kortsiktiga vinstintressen och att de gemensamma resurserna ska investeras i det som är långsiktigt hållbart, såsom förnybar energi, hållbara transporter och skyddade naturområden. Man vill öka anslagen för miljöåtgärder och beskatta bekämpningsmedel, handelsgödsel och flygresor.
Miljön hänger starkt samman med rättvisa och det är enbart genom minskade klyftor mellan fattiga och rika som man kan nå ett ekologiskt hållbart samhälle, anser partiet.

– Klimatproblemen kan inte lösas enbart med ny teknik och energibesparingar. Vi behöver också se på hur vi tar oss rätten att göra det sämre för fattiga människor och kommande generationer genom att släppa ut stora mängder växthusgaser, säger Sten MY Widhe, miljöansvarig.
Sverigedemokraterna, i sin tur, menar att miljöpolitiken har ett nära samband med energipolitiken. Därför anser man att en av de viktigaste miljöåtgärderna är att förbättra energisystemen. Målet är att Sverige ska bli självförsörjande när det gäller energi, och man vill därför utveckla landets energisystem. Men det utesluter inte att energisystem kan utvecklas och delas genom samarbete mellan Sverige och de närliggande nationerna.
Sverigedemokraterna är positiva till en vidareutveckling av kärnkrafttekniken, men menar samtidigt att energieffektivisering och satsningar på förnybara kraftkällor ska uppmuntras. Man menar också att politiken genom beskattning, subventioner och lagstiftning kan skapa förutsättningar som främjar miljön.

Bitte Assarmo
redaktionen@varldenidag.se

Evangeliets erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Upprop för samvetsfrihet – vill inte ange papperslösa

Samvetsfrihet. Tunga fackförbund, vänsterpolitiker och debattörer driver just nu en kampanj för att lärare, läkare... onsdag 22/3 07:00

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00