Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Små barn bör slippa frågor från förskolepersonalen om huruvida de talar om Gud hemma och om pojkar kan bli kära i pojkar. Det tycker ett föräldrapar i Uppsala. Barnen på bilden har ingen koppling till texten. Foto: Scanpix

Barn frågades ut om kärlek och Gud

Det är inte okej att förskolepersonal frågar ut barn om deras syn på samkönade relationer, utlandsfödda och tro. Det tycker två Uppsalaföräldrar, vars barn råkat ut för just detta. Diskrimineringsombudsmannen är också tveksam till enkäten.

Nyheter · Publicerad 09:25, 29 jul 2011

När Olof och Mona Edsinger kom till utvecklingssamtal i våras fick de veta att personalen fyllt i en enkät tillsammans med deras barn, då tre respektive fem år gamla. Barnen hade frågats om man kan vara kär i både en pojke och en flicka, om någon på förskolan kom från annat land, och om de talade om Gud hemma.
Svaren hade antecknats och redovisades för föräldrarna på mötet.
– Så här kan man inte jobba, säger Olof Edsinger.
– Personalen har inte med att göra om vi brukar tala om Gud hemma. Och varför ställa en fråga om för-
älskelse till barn i den åldern?

En mejlväxling mellan Olof Edsinger och förskolechefen visar att enkäten tagits fram som en del av arbetet med att upprätta en likabehandlingsplan för förskolan. Denna ska förhindra diskriminering på grund av bland annat kön, sexuell läggning, tro och etnicitet.
Men Olof Edsinger har svårt att se hur frågorna ska bidra till detta.
– För mig är de exempel på hur man lägger vuxnas tankar och föreställningar på barn och skapar det man vill undvika, alltså att barn blir medvetna om att de själva eller andra är annorlunda.

Alla skolor och förskolor är skyldiga att upprätta en likabehandlingsplan, och förskolechefen hänvisar i sitt mejl till material från Diskrimineringsombudsmannen, DO. Men enligt Johan Gyberg, utredare på DO:s utbildningsenhet, ger myndigheten inte något förslag till enkät för förskolebarn.
I stället ska varje enskild skola och förskola finna egna sätt att skapa sig en bild av läget.
– Vad vi efterlyser är att man kontrollerar vilka behoven är på en skola. Här kan förskolan exempelvis använda en enkät till de små barnens föräldrar, där man försöker fånga upp förekomsten av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier.

Johan Gyberg är däremot tveksam till att låta barnen svara på denna typ av frågor.
– Såsom jag får dessa frågor beskrivna verkar det finnas en risk för att de snarare är av karaktären att de befäster normer istället för att hitta metoder att ifrågasätta dem.

Helt tillförlitliga är kanske inte heller alla utsagor från små barn. I fallet Mona och Olof Edsinger, som båda är engagerade i Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS, och den kristna ungdomsorganisationen Salt, är det exempelvis ganska naturligt att be hemma.
– Det komiska är att vår son svarade nej på frågan om vi talar om Gud, säger Olof Edsinger.

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...