Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Klistermärken för evangelisation från föreningen Dekalmissionen. ”När svensk kristenhet långsamt håller på att dö kan vi inte ha fokus på att kritiskt granska församlingar, ledare, interna diskussioner med mera. Fokus behöver vara på kärnan i evangeliet och hur vi missionerar Sverige.” skriver Stefan Swärd. Foto: Samuel Björk

Med fler församlingar nås fler människor

Ledare · Publicerad 16:00, 1 feb 2016

Evangeliska frikyrkans missionsdirektor Daniel Norburg lyfter i en artikel i Dagen förra veckan fram betydelsen av att vi satsar på församlingsplantering i Sverige. Han pekar på det faktum att de begränsade antal nya församlingar som startas är mycket färre än alla församlingar som läggs ner. Statistiken visar att 500 församlingar har lagts ned under en tioårsperiod. Han pekar också på det faktum att den stora växten är alla nya migrantförsamlingar som ständigt planteras. Torbjörn Aronsons undersökning visar på över 400 nya karismatiska församlingar under en tioårsperiod, där den breda gruppen är olika varianter av församlingar för dem födda utanför Europa.

Norburg tar också upp erfarenheten från England där Anglikanska kyrkan framgångsrikt satsat på att plantera nya församlingar, och gått ifrån territorialprincipen, att bara ha geografisk indelning av kyrkor. Nya fräscha, evangelikala och karismatiska församlingar växer fram inom ramen för Anglikanska kyrkan. Holy Trinity Brompton är det mest kända exemplet på förnyat församlingsliv i Anglikanska kyrkan.

Norburg efterlyser en nationell kraftsamling för detta och vill se en växande dynamisk rörelse av missionella församlingar.

Vi har för stor benägenhet som kristna att bli upptagna av fel frågor. När svensk kristenhet långsamt håller på att dö kan vi inte ha fokus på att kritiskt granska församlingar, ledare, interna diskussioner med mera. Fokus behöver vara på kärnan i evangeliet och hur vi missionerar Sverige. En missionsstrategi för Sverige måste bygga på församlingsplantering, för vi kan krasst konstatera att dagens församlingar når ut till bara en mycket begränsad del av Sveriges befolkning.

För att ändra denna trend behövs dock väldigt mycket mer än planer, samtal och strategier. De traditionella samfunden har ju arbetat med församlingsplanteringssatsningar sedan åttiotalet, men saknar man människor som är smorda, kallade och utrustade av Gud så blir det inte särskilt mycket som händer. Det behövs en andlig rörelse som frigörs när vi låter Andens vind blåsa i våra segel. Men vi behöver hissa seglen för att vinden ska få tag i våra båtar. Både i Sverige och internationellt ser man en tydlig trend att nya församlingar i stor utsträckning har någon form av pingst-karismatisk framtoning, och betonar Andens verk här och nu och Andens gåvor i funktion.

Teologi och bibelsyn är också helt avgörande frågor, och hur teologi och bibelsyn präglar utbildning av pastorer, präster och ledare. Utan en rätt grund där så stannar alla planer på församlingsplantering vid skrivbordsprodukter och ett enstaka konto i samfundets budget. En annan erfarenhet är att församlingsplanteringar och nya församlingar formas utifrån en evangelikal och bibeltroende teologi. Jag samtalade för en tid sedan med en församlingsplanterande präst i Anglikanska kyrkan i England. Hans slutsats var att de församlingar som startas är evangelikala och karismatiska, de som läggs ned präglas av liberal teologi. Det tycks vara en global erfarenhet. De amerikanska samfund som kraftigt går tillbaka präglas just av liberal teologi och brist på karismatisk kristendom. En gemensam evangelisationsstrategi behövs men vi behöver också samsyn kring vad som krävs för att plantera nya församlingar.

En missionsstrategi för Sverige måste bygga på församlingsplantering för vi kan krasst konstatera att dagens församlingar når ut till bara en mycket begränsad del av Sveriges befolkning.

Läkare bekräftar fosterbild i abortfilm

Ofödda. På nätet finns det många filmer som uppges visa fostret vid en verklig abort. Världen idag lät överläkaren Eva Uustal titta på en av dessa filmer för...

Svenskar kritiska till lagförslag om könsingrepp

Könsdysfori. Åtta av tio svenskar tycker att det är en dålig idé att låta 15-åringar genomgå kirurgiska ingrepp i könsorganen utan sina föräldrars medgivande. Det...