Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Europadomstolen har slagit fast att ”föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse måste respekteras i all undervisning som organiseras av det allmänna.” Bilden visar Europeiska unionens domstol i Luxemburg. Foto: Europeiska unionens domstol

Humanisterna har fel

Ledare · Publicerad 11:42, 9 jul 2018

Under Almedalsveckan debatterade jag med Humanisterna om rätten till konfessionella friskolor. Humanisternas argumentation har sammanfattats i en utgiven broschyr med titeln: ”En skola för olika – Ett initiativ från Humanisterna för att stoppa religiösa friskolor.” Broschyren innehåller både uppenbara faktafel och ohederlig argumentation.

Humanisterna hävdar att bestämmelserna i Europakonventionen, som slår fast att "staten ska respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse", innebär att ”staten skall garantera att den som vill delta i religiös eller annan undervisning på kvällar, helger och lov – utanför skoldagen – inte skall diskrimineras eller hindras från att göra det.”

Detta är direkt juridiskt felaktigt. Påståendet visar en skrämmande okunskap om Europakonventionen och en total nonchalans för fakta. Det är inte upp till Humanisterna att tolka Europakonventionen; det gör Europadomstolen. I Skandinaviska Människorättsjuristernas och Claphaminstitutets nyligen utgivna rapport”Religionsförbud i skolan” framgår att Europadomstolen i ett antal domar har anfört precis det motsatta till vad Humanisterna anger i sin broschyr.

Det gäller mål mot bland annat Belgien, Frankrike, Norge, Grekland, Sverige och Danmark. Ärendena gäller utbildning och undervisning under skoltid – givetvis inte på ”helger, kvällar och lov”. Europadomstolen har i flera fall slagit fast att bestämmelsen i Europakonventionen om utbildningsfrihet klargör att rätten till pluralism inom utbildningen och undervisningen – som organiseras i skolan – är väsentlig för att bevara det demokratiska samhället. Europadomstolen har slagit fast att ”föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse måste respekteras i all undervisning som organiseras av det allmänna.” Det innebär alltså en ännu mer vidsträckt rättighet än det den svenska skollagen anger.

Av Europadomstolens praxis följer att det inte går att fastställa någon ”värdeneutral” undervisning, utan att filosofiska, religiösa och andra värdegrundade aspekter ingår i de flesta skolämnen. Information om religiösa eller filosofiska spörsmål får förmedlas i undervisningen, enligt Europadomstolen. Dock skall detta ske under förutsättning av ett objektivt, pluralistiskt och kritiskt förhållningssätt. Domstolen fastställde att medlemsstaterna är förbjudna att indoktrinera eleverna på ett sätt som inte respekterar föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelser.

Europakonventionen garanterar en rätt att inrätta och driva privata skolor. Myndigheterna kan fastställa minimikrav på undervisningens standard och lärarnas behörighet som måste uppfyllas. Men det finns inget stöd för att detaljstyra, allra minst fristående skolor, där föräldrarna valt skola utifrån religiös och filosofisk övertygelse.  

Humanisterna anför vidare i sin broschyr mot konfessionella skolor att ”i en sekulär stat skall all offentlig verksamhet vara neutral inför olika livsåskådningar och inte ta ställning för eller mot någon specifik religion.” Europadomstolen har sagt precis tvärtom. Av två fall som prövats i Europadomstolen, mot Italien och Norge, följer att kristendomen och kristna symboler har getts en särställning i skolan på grund av den roll kristendomen har i landets historia, tradition och kultur. Europadomstolen fastställde i dessa fall att det står medlemsstaterna fritt att betona en religion framför andra i skolan. Detta mot bakgrund av den plats som den aktuella religionen har i statens historia och tradition. Enligt den svenska läroplanen ska alla skolors värdegrund stå i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism.

Den kristna människosynen och den kristna världsbilden har legat till grund för Sveriges utbildningsväsende sedan tusen år. Sekulärhumanistiska ideal kan aldrig utradera detta.  

Det är inte upp till Huma- nisterna att tolka Europa- konventionen; det gör Europa- domstolen.

Republikansk reträtt oroar abortmotståndare

Politik. Ilska inom prolife-rörelsen USA:s president Donald Trump och det republikanska partiet har intensivt drivit frågan om att slopa federalt stöd till Planned parenthood som utför...

Tio år med ny diskrimineringslag

Ledare Bevisbörda hos den anklagade Till nyår har det gått ett decennium sedan Sverige fick sin nya diskrimineringslag. Denna lag har visat sig få långtgående konsekvenser, dels för att...