Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Så sent som 1964 tog Socialdemokratiska kvinnoförbundet kraftfullt ställning för det ofödda barnet, skriver Stefan Swärd. På bilden till vänster ses en kvinna i graviditetsvecka 18. Foto: Sara Andersson & Bertil Ericson/TT

Glöm inte att kvinnor inom S var mot abort

Ledare · Publicerad 00:00, 7 mar 2020

När börjar livet var ämnet för en temadag som Skandinaviska teologiska högskolan ordnade den 3 mars. Abortfrågan granskades ur en rad olika aspekter utifrån ett problematiserande perspektiv.

Att problematisera Sveriges abortpraxis och abortlagstiftning ligger utanför de tillåtna gränserna i det offentliga rummet i Sverige och en bra bit bortom det politiskt korrekta. Det var alltså ett djärvt grepp av Skandinaviska teologiska högskolan att ordna denna temadag. Det konstaterades som ett biologiskt faktum att människolivet börjar vid befruktningsögonblicket.

Undertecknad bidrog med en presentation av sin doktorsavhandling som publicerades i januari 1984, men med ett fullt aktuellt innehåll. Det är en studie i varför och hur Sverige fick fri abort 1974.

Sverige fick sin första abortlag 1938. Före 1938 var det endast en straffrättslig fråga, det var konsekvent straffbart att göra abort. I praktiken accepterades dock aborter vid stränga medicinska skäl, då det var en fara för kvinnans liv eller om hennes hälsa skulle påverkas allvarligt och långsiktigt av att föda barnet. Med abortlagen 1938 reglerades de fall då abort kunde tillåtas.

Lagen utvidgades något 1946 och kom sedan att gälla fram till 1974. Lagen hade en restriktiv tillämpning under många år, med i snitt 3 000 legala aborter per år under femtiotalet. Tillämpningen av lagen blev allt liberalare under tioårsperioden som föregick nya lagens tillkomst 1974.

Det är få människor i dag som är medvetna om hur stora värderingsförskjutningar som har inträffat i västvärlden under de senaste 100 åren i grundläggande etiska frågor. Tanken på fri abort var länge otänkbart i Sverige. Anledningen var att det ofödda barnet ansågs vara ett mänskligt liv som skulle skyddas. I grunden var det omoraliskt att göra abort. Legal abort var bara tillåtet i speciella nödfalls- och undantagssituationer. Det fanns inte några kvinnoorganisationer som propagerade för fri abort före 1965. Man ville värna både kvinnan och barnet.

Så sent som 1964 tog Socialdemokratiska kvinnoförbundet kraftfullt ställning mot fri abort. Man menade att det bara skulle leda till att kvinnorna pressades till att göra abort, av männen, av anhöriga och andra i kvinnans närhet. En strikt abortlagstiftning var ett skydd för kvinnan, så menade Socialdemokratiska kvinnoförbundet, då. Det fanns inte några politiker från något parti som tyckte att fri abort var bra före 1963.

Det kan vara bra att komma ihåg i dessa tider.

Inom socialdemokratin var det på 30- och 40-talen ett kraftigt motstånd mot att tillåta abort av sociala skäl, att en social indikation skulle skrivas in i abortlagstiftningen. Abort var inte lösningen på sociala problem, menade man då.

Tanken på fri abort började väckas i politiska ungdomsförbunden åren 1963–64. Frågan kopplades ihop med sexliberaliseringen och det var framför allt unga män som var de drivande i debatten. Senare har abortfrågan etablerats som en kvinnofråga där kvinnoförbunden och kvinnliga politiker är de som mest ivrigt försvarar nuvarande abortpraxis. Men den praxisen är alltså av ett ganska nytt datum.

Omsvängningen i abortsynen speglar sekulariseringen och avkristningen av Sverige. Det var en helt enhällig och kompakt kristen opinion mot liberaliseringen av abortlagstiftningen. När statliga abortutredningen presenterade sitt betänkande 1971 var det en enig kristen opinion, med ärkebiskopen i spetsen, mot förslaget. KDS, nyvarande KD, stod för nästan totalt abortförbud under 60- och 70-talet, en liknande ståndpunkt som Kristna Värdepartiet står för i dag.

Tanken på fri abort började väckas i politiska ungdomsförbunden åren 1963–64. Frågan kopplades ihop med sexliberaliseringen och det var framför allt unga män som var de drivande i debatten.

De livlösa lemmarna var yttre tecken på en inre, djupare brustenhet.

Inför söndag Apg 4:5–12 Etthundratjugo längtande människor samlades för att be om helig Ande. Det var en osäker... torsdag 4/6 00:20

Nu är det dags för Guds rike att kontra med full kraft.

Ledarkrönika I slutet av februari, blev jag, min son och en god vän inbjudna av en annan god vän till Göteborg.... torsdag 4/6 00:20

Professor: Coronaviruset perfekt anpassat för människor

Corona. Nya, preliminära forskningsresultat visar att det coronavirus som orsakar covid-19 verkar vara... torsdag 4/6 16:50