Den som föraktar ordet fördärvar sig själv, den som respekterar budet blir belönad.
Ordspråksboken 13:13

Världen idag

Afghanska studenter vid Nangarhar–universitetet bränner ett kristen kors och amerikanska och israeliska flaggor under protester mot Israels senaste offensiv i Gaza, i utkanten av Jalalabad, öster om Kabul, Afghanistan. Förföljelsen av kristna och judar är mer aggresiv än vad någon tjänsteman på Migrationsverket i Sverige vill ana. Foto: Rahmat Gul / AP / TT

Är du kristen skall du dö

Ledare · Publicerad 00:01, 24 jul 2017

I mitten på juni släppte Open Doors sin rapport som visar hur kristna flyktingar förföljs i Sverige. Enligt rapporten har asylsökande kristna utsatts för förföljelse, diskriminering och hot i Sverige på grund av sin kristna tro. Av de flyktingar som deltagit i undersökningen har 53 procent svarat att de utsatts för våldshandlingar minst en gång på grund av sin kristna tro. Nästan hälften, 45 procent, har blivit dödshotade och 6 procent har utsatts för sexuella övergrepp på grund av sin tro. Förövarna är i många fall andra flyktingar eller immigranter men även översättare och tolkar har utsatt de kristna asylsökande för övergrepp och hot.

Som juridiskt ombud och offentligt biträde i asyl- och migrationsärenden har jag träffat många asylsökande och företrätt människor som konverterat och sökt asyl i Sverige. Vissa av dem har fängslats, misshandlats och torterats i sitt hemland på grund av sin kristna tro och fått höra orden: ”är du kristen skall du dö”. I vissa fall har asylsökanden en stark oro för att den tolk som skall översätta hela deras livsberättelse till Migrationsverket i själva verket istället rapporterar dem till myndigheter i det land de flytt ifrån. Migrationsverket har varit oförstående till detta och bedyrat att ”alla tolkar är opartiska och neutrala” och nekat kristna konvertiter att anlita en kristen tolk istället för den tolk som verket utsett. Open Doors rapport visar emellertid att tolkar inte varit neutrala i sin yrkesutövning utan faktiskt ägnat sig åt förföljelse, vilket förstås är mycket allvarligt.

Under den senaste tiden har Migrationsverket dessutom fått massiv kritik från olika håll för okunskap kring konverteringsärenden och för att hålla husförhör med konvertiter. I flera av de ärenden där jag och mina kollegor varit juridiska ombud för konvertiter, har Migrationsverket ställt ingående och komplicerade frågor om kristen teologi till sökanden som nyligen konverterat, dessutom har de av verket anlitade tolkarna översatt centrala begrepp helt felaktigt. I ett fall översattes exempelvis dop till dopning och i ett annat fall översattes evangelisation till benådning och frälsning till frestelse. Dessa exempel visar att de av Migrationsverket anlitade tolkarna uppvisar en enorm okunskap kring kristen terminologi, som kan få förödande konsekvenser för den enskilda sökande i ett konverteringsärende. Asylsökande har dessutom i ett flertal fall fått beskedet att deras konvertering inte anses ”genuin” om de inte kunnat ge en tillräckligt övertygande förklaring av vissa teologiska frågor, i ett fall rörde det exempelvis djuplodande tolkningar kring treenigheten.

I ett av ärendena där jag och mina kollegor företräder en kristen konvertit från Afghanistan, avslog Migrationsverket ansökan om asyl med motiveringen att sökandens kristna övertygelse inte var tillräckligt ”genuin”, trots att mannen visade alla tecken på att ha en genuin kristen tro och att han vid en utvisning till Afghanistan skulle riskera dödsstraff, tortyr och mänsklig och förnedrande behandling. Han klagade till Migrationsdomstolen men förlorade och Migrationsöverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd. Hela processen tog flera år men någon ny prövning av hur ”genuin” hans kristna tro ansågs vara, gjordes inte. Efter en lång process beslutade emellertid slutligen Europadomstolen att stoppa överföringen till Afghanistan och nu väntas en ny prövning i Sverige.

Migrationsverket har nyligen lovat att husförhörsliknande frågor inte längre skall ställas till konvertiter och myndigheten har också öppnat upp för möjligheten att utbilda sin personal i frågor om tro och religion. Detta är inte en dag för sent. Konvertiter och kristna asylsökande är en särskilt utsatt grupp, även i Sverige, vilket Open Doors rapport bekräftar. Situationen måste tas på största allvar, och svenska myndigheter måste göra betydligt mer för att se till att kunskapsnivån och rättssäkerheten höjs och att kristna flyktingars mänskliga rättigheter respekteras i Sverige.

Asylsökande har fått beskedet att deras konvertering inte anses genuin eftersom de exempelvis inte kunnat ge en tillräckligt övertygande teologisk tolkning av treenigheten.

Svenska försvaret utsattes för it-attack

Brott. Försvarsmaktens webbplats utsattes under torsdagen för en överbelastningsattack. Attacken gjorde... fredag 2/12 17:00

Svaren på de verkligt stora frågorna finns inte i naturvetenskapen

Ledare Sommaren 2021 dog Steven Weinberg, en av vår tids ledande naturvetare. Han var professor i fysik... fredag 2/12 00:10

Det ökade könsgapet visar på vikten av win/win-lösningar

Ledare Det har talats mycket om ”könsgapet” på senare tid. I augusti kom en stor europeisk undersökning... torsdag 1/12 00:10