På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Fem förslag för förändring

Samhällskrönika · Publicerad 00:00, 18 nov 2011

Förra veckan var jag, tillsammans med företrädare för olika religiösa trossamfund, inbjuden till Moderaternas kulturkommitté. För mig ett exempel på styrkan i vår demokrati; det dominerande regeringspartiet tar ett initiativ att bjuda in religiösa företrädare – kristna, judar och muslimer – för att lyssna till deras synpunkter.

En fråga vi var ombedda att besvara var: "Vilka fem politiska förändringar skulle ni vilja genomföra om ni hade möjlighet?" En intressant utmaning. Här är mina fem förslag:

1. Utvidga reformen med avdragsgilla gåvor! Det är bra att det i Sverige, från årsskiftet, införs avdragsrätt för privatpersoners gåvor till den ideella sektorn. Efter femtio års kamp i riksdagen är det ett viktigt steg. Vi behöver ett starkt och självständigt civilsamhälle. Vår långa historia av underdånighet – under staten, kyrkan, partiet – gör detta extra angeläget. Nu behöver vi fortsätta i reformens riktning genom att både höja nivån och ge företag samma avdragsrätt som privatpersoner.

2. Inför civilrättslig registrering av samlevnad! Moderaternas nedläggning av kyrkopolitiken är att gratulera; det är en naturlig konsekvens av åtskillnaden mellan kyrka och stat. Av samma anledning bör staten gå vidare och slopa vigselrätten för samfunden. Staten ska inte reglera hur trossamfunden ska tänka om äktenskapet. Inför i stället en civilrättslig registrering av samlevnad och säkerställ på så sätt samfundens rätt att själva utforma sitt tänkande och sina ritualer i samlevnadsfrågor.

3. Garantera samvetsfriheten i vården! Det är tid för Sverige att följa Europarådets rekommendation att garantera vårdpersonalens samvetsfrihet. Det måste vara möjligt att få arbeta i vården och bli betraktad som en tillgång på arbetsplatsen med en konsekvent inställning att värna mänskligt liv från dess begynnelse, det vill säga konceptionen.

4. Öka religions- och livsåskådningskompetensen genom att införa en obligatorisk examen philosophicum!  I en allt mer pluralistisk tid ökar behovet av kunskap om och grundläggande förståelse av olika livsåskådningar och dess tillämpningar. En obligatorisk terminskurs i idéhistoria, vetenskapsteori, etik, religion- och livs-åskådningskunskap för alla som vill läsa på högskolan är ett steg att höja den nationella kompetensen på dessa områden. Det kan hjälpa oss att bättre leva tillsammans med våra olika övertygelser.

5. Gör en översyn av nuvarande abortlag! Under sommaren rapporterade tidningarna om statistik som visar att det sista barnet med Downs syndrom i Danmark kommer att födas 2030. Samma trend finns i Sverige. Vi tillåter utsortering av människor i det tysta på grund av kromosomavvikelser. Vi vet att utsortering också förekommer av flickor; barn aborteras på grund av sitt kön. Grundproblemet är att vi har en lagstiftning som bygger på utsortering utifrån välkommen respektive icke-välkommen. I ett demokratiskt land, med anspråk på en hög människosyn, måste detta problematiseras. Ett första steg är att göra en översyn av veckotalen. Gränsen mellan för tidigt födda barn som kan räddas till livet och den fria abortens 18-veckorsgräns sammanfaller i stort sett i dag. Det är inte rimligt.

Det var mina fem förslag. Vilka förslag hade du framfört?

Stefan Gustavsson är
generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen.

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier