Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.
Johannesevangeliet 8:32

Världen idag

Villfarelser att kämpa emot

Debatt · Publicerad 00:00, 28 nov 2012

När Jesus satt med sina lärjungar på Oljeberget frågade de honom vad som skulle hända vid tidens slut. Svaret från Jesus var att hans lärjungar först och främst skulle se till att ingen skulle bedra dem. Därefter förklarar han vad som kommer att hända vid tidens slut.
De flesta bibeltolkare är överens om att vi nu lever i den tid som Jesus beskrev skulle vara tecknen för hans återkomst. Vi som kristna lever därför i en tid med stora omvälvningar men också med stora villfarelser.

Redan under 1700-talets upplysningstid började teologer och forskare att ifrågasätta Bibelns tillförlitlighet. Teologer som Bultman med flera ville avmytologisera Bibeln från det som de tyckte inte passade in i det moderna samhället. Denna utveckling mot Bibelns tillförlitligt har fortsatt fram till våra dagar och där Bibeln har förlorat all gudomlig inspiration. Bibeln ses som en bok fyll med felaktigheter och präglad av ett annat samhälle än den humanism som genomsyrar vårt. Speciellt skjuter kritikerna in sig på Gamla testamentet och ser där en gud som inte kan vara den gud som den moderna människan vill ha. Speciellt allvarligt är att denna villfarelse har kommit in i kristna akademiska lärosäten.

Den andra villfarelsen är om vår gudsbild avviker från Bibeln. När Aron gjorde en kalv av guld utropade han att detta är Israels Gud, trots att han egentligen visste att det var en avgud. Han ville göra folket till viljes, som ville ha en gud som de kunde styra och påverka. Att få en gud som passar in i vårt samhälle är ju i dag också modernt. Det måste vara en gud som inte lägger sig i hur människan lever – bara det finns kärlek så är allting legitimt. Synden finns inte och någon dömande eller helig Gud som en gång ska döma världen tror man inte på. Mycket av dessa tankar har också kommit in i våra församlingar, där undervisningen och predikan anpassas för att ingen ska bli provocerad. Genom konserter och temakvällar som många gånger har ersatt bönemöten och studier av Bibeln, försöker man nå människor med ett tillrättalagt budskap.
Okunnigheten tar sig också sådana uttryck att många kristna tror det är samme Gud som muslimerna tillber, trots att islam förnekar Jesu gudom och treenigheten. Det kallar Bibeln för antikrists ande.

I dag när jag har samtal med kristna har de ingen kunskap om detta. De menar att både kristendomen och islam är monoteistiska och därför borde ha samme Gud. Här måste Guds egenskaper som det beskrivs i Bibeln lyftas fram och jämföras med avguden Allahs egenskaper. Då blir bilden en annan.
Denna villfarelse öppnar för en tredje villfarelse, nämligen religionssynkretism, som vill att de stora religionerna ska hitta varandra till samarbete och ömsesidig respekt. Detta kan ju låta bra, men här finns krafter som vill förena alla religioner till en universell religion. Idag bedriver Kyrkornas världsråd sådana intentioner och tyvärr är de flesta kyrkor och samfund med där, och gör sig delaktiga i denna villfarelse. Konsekvenserna blir bland annat  att mission inte längre behövs och Jesu missionsbefallning blir onödig. I Uppenbarelseboken får vi uppmaningen  från Gud att dra bort från henne och att inte delta i hennes synder.

En fjärde villfarelse, som naturligtvis hänger ihop med gudsbilden och synen på Bibelns tillförlitlighet, har at göra med de eviga tingen. Hur kan den moderna människan tro på ett helvete och att människan kan gå förlorad? Detta är svårt att tro på även för många kristna, trots att Jesus vid många tillfällen tar upp detta i sin undervisning. I Uppenbarelseboken finns också beskrivningar om människans tillvaro efter döden. De eviga tingen har ju också att göra med evangelisation och mission för om människan inte kan gå förlorad, behövs ju inte Jesus som frälsare och missionen blir överflödig.

En femte och sjätte villfarelse är evolutionsläran med dess människosyn. Många kristna menar att det går att förena evolutionsläran med Bibelns skapelseberättelse. Här finns en stor villfarelse, eftersom evolutionsläran är ateistisk i sin framtoning och beskriver världens tillkomst utan Gud.
Det går ju knappast att förena med Guds skapelse och människans unika ställning som Guds avbild. Människovärdet får då en annan dimension än evolutionslärans devalvering av människovärdet. Det får till uttryck att djur är lika mycket värda som människan och skapar därigenom en helt annan etik och moral än vad Bibeln lyfter fram. Genom människans devalvering till ett utvecklingsobjekt kan aborter och eutanasi bli legitimt och ses som ett framåtskridande i mänsklighetens utveckling.

Den sjunde villfarelsen är att kristendomen genom historien har uteslutit judarna från frälsningen och att Gud har förkastat dem. Kyrkofadern Johan­nes Chrysostomos skrev i sin antijudiska och antisemitiska skrift Kata loudaion att judarna kollektivt var skyldiga till Jesu död. Han ansåg att synagogorna kunde jämföras med hedniska tempel. Även andra kyrkofäder tog avstånd från judarna och i stället påverkades de av hellenistisk kultur och den hebreiska traditionen förlorades. Den store reformatorn Martin Luther skrev Om judarna och deras lögner, där han beklagade kristenhetens oförmåga att utrota dem. Hitler kunde faktiskt hänvisa till reformatorn när han initierade den stora förintelsen.

Hur är det med den kristna kyrkan i dag? Som jag ser det präglas den mer eller mindre av det som kallas för ersättningsteologin. Denna teologi har skapat mycket lidande för judarna och har gjort dem mycket avoga mot kristendomen. Teologin går ut på att församlingen har ersatt Israel som Guds folk och därför gäller löftena i Bibeln inte Israel utan församlingen. Med andra ord så har den kristna kyrkan stulit Guds plan med sitt förbundsfolk. Paulus förstod att denna risk fanns, så därför ägnade han tre kapitel i Romarbrevet för att förklara att det var tvärtom, nämligen att vi som kristna är inympade i det äkta olivträdet. Genom Guds nåd har vi fått del av Israels löften och Gud kommer, efter att hedningarna i fullt antal nått målet, ta sig an Israel på ett speciellt sätt. Detta ser vi redan i dag genom Israels återskapande och folkets återvändande till det land som Gud har gett dem, som profeterna förutsade.

I dag finns en stark växande antisemitism ute i världen, som påverkar församlingens syn på staten Israel. Många gör då skillnad på antisionism och antisemitism, trots att Gud själv beskriver sin kärlek till Jerusalem och berget Sion. Det går knappast heller att skilja på folket, landet och staten lika lite som andra länder kan göra det.
Som jag ser det fattas det undervisning i våra församlingar om Israels roll i tidens avslutning. Detta har att göra med bibelkunskapen både hos pastorer och vanliga kristna. Det är sällan någon pastor förmår att predika eller tolka de eskatologiska tingen. Detta är sorgligt och gör inte församlingen vaksam för vilken tid vi lever i.

Dessa sju villfarelser som jag beskrivit är verk av Satan och hans demoner. Målet är en avfällig kyrka och en förintelse av staten Israel. Därför gäller det för varje kristen att vara vaksam och be om vishet och kunskap. Det gäller vår gemensamma frälsning. 

Alf Lindgren
Linköping

Mer än 42 miljoner aborter under 2019

Statistik. Under förra året genomfördes 42,2 miljoner aborter globalt, enligt sajten Worldometers. Samtidigt visar ny forskning att fler kvinnor än vad som...
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Utstött – men pånyttfödd

Missionsglimten Jag är helt omtumlad av mötet med Alamak! Hon är strax över tjugo år och bor i ett av Asiens tuffaste länder. I dag står hon utanför sin...