Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Medieutredningen liknar texter ur Orwells profetior om åsiktsdiktatur

”Medieutredningens förslag syftar helt klart till att försvåra eller helt förhindra kritik mot det politiska och mediala etablissemang som driver sin agenda mot kristendomen”, skriver professor emeritus Bert Stålhammar, och framför djup oro för fri kristen opinionsbildning.

Debatt · Publicerad 00:01, 25 nov 2016
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

För ett par veckor sedan kom Medie­utredningen med sitt betänkande. Det tidigare presstödet, som delats ut efter beslut av Presstödsnämnden, förändras så att stöd kan ges också till etermedia och IT-media. Den nuvarande ordningen förändras radikalt genom att den nyinrättade nämndens ”ledamöter nomineras av organisationer som företräder publicister, journalister och medieföretag och dessa ska utgöra en majoritet i nämnden.” Vidare ska de medieföretag som söker bidrag ”präglas av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet”.

I tillämpningen av denna skrivning kan detta i praktiken innebära att en tidning som till exempel Hemmets vän eller Världen idag förlorar sina nuvarande presstöd. Under senare år har som bekant både enskilda personer och organisationer drabbats av en bannbulleliknande utfrysning och isolering på grund av att man ansågs inte dela den ”den rätta värdegrunden”.

Det medieföretag som hävdar att äktenskapet är till för en man och en kvinna och att samkönade äktenskap är emot naturen riskerar att inte ligga bra till för ett presstöd. Förmodligen kommer de organ som menar att Gud skapat människan till man och kvinna, med egenskaper och utrustning som ska komplettera varandra, möta kompakt motstånd mot de som hävdar att skillnaden mellan könen bara är sociala konstruktioner.

Medieutredningen skriver (4 §): ”Mediestöd syftar till att stärka demokratin i Sverige genom att, via allmänna nyhetsmedier, främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling samt möjlighet att ta del av och själva medverka till enmångfald av perspektiv i en bred samhällsdebatt”. Formuleringen påminner dessvärre om det Orwellska nyspråket. Förslaget sägs syfta till att skapa en oberoende nyhetsförmedling samtidigt som de medieorgan som inte anses dela ”den rätta värdegrunden” förnekas bidrag. ”Den rätta värdegrunden” är alltså en definition på vad som ska gälla för det medieorgan som söker statligt bidrag.

Här är man verkligen inne på ett sluttande plan. Ingen människa med en gnutta sunt förnuft kvar, och sådana finnas fortfarande, tror knappast att de stora ”mediedrakarna” vill föreslå statliga bidrag till företag som ifråga­sätter, kritiserar och konkurrerar med deras egen journalistik. Man kan bara fundera över om vi skulle ha ett system för handeln i landet där Ica skulle bestämma om Lidl skulle få etablera sig på en plats där Ica dominerar.

Björklunds förslag om att förbjuda alla religiösa skolor ligger också helt i linje med Medieutredningens intentioner. Tyvärr vågar inte Björklund eller någon annan i partiernas hierarkier visa på skillnaderna mellan muslimska skolor och kristna skolor. Med alla medel ska vår tusenåriga kristendomstradition drivas ut ur vårt samhälle. Fältropet för de trogna är ”normkritik”, vilket betyder att allt det som kan anses naturligt eller gudagivet ska hånas och förtryckas för att slutligen försvinna ur medborgarnas samhällsmedvetande. Nog ekar många utsagor i Uppenbarelseboken varnande för denna utveckling.

För omkring 150 år sedan var väckelserörelsen tillsammans med arbetarrörelse och nykterhetsrörelse i kamp mot den tidens överhet. Man kämpade för mötesfrihet och yttrandefrihet och för en riksdag som var vald av folket i motsats till dåtidens ståndsriksdag. Kampen lönade sig. Sverige kom att bli ett av världens mest öppna länder när det gällde rätten att yttra sig och bedriva opinionsbildning mot gamla strukturer som motverkade demokratin.

Medieutredningens förslag syftar helt klart till att försvåra eller helt förhindra kritik mot det politiska och mediala etablissemang som driver sin agenda mot kristendomen.

Bland alla våra snälla pastorer och präster ser man möjligen det som sker, men inser inte vilka konsekvenser de olika besluten kommer att få. Är de rädda eller är de så upptagna med ekologi och miljö att de inte inser att även mötesfriheten och samvetsfriheten kan inskränkas. Josua skickade som bekant in spejare till Jeriko innan staden skulle intas enligt Guds vilja. Kanske är det dags för Ekumeniska rådet att också inrätta en spejaravdelning som med profetisk gåva kan förutsäga hur landet ligger i framtiden.

Förslaget sägs syfta till att skapa en oberoende nyhetsförmedling samtidigt som de medieorgan som inte anses dela ”den rätta värdegrunden” förnekas bidrag.

Kanal 10 vädjar om ökat ekonomiskt stöd

Media. Den svenska tv-kanalen Kanal 10 står inför en tuff ekonomisk utmaning och behöver få in... lördag 28/1 18:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10