Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Låt de kristna budskapen gå före politiska agendor

Är det sant, som många läroinstitutioner hävdar, att allting i vårt samhälle är politik? Att alla beslut vi gör i vårt vardagliga liv har en politisk baktanke? Eller kan den kristna kyrkan låta Gud, Jesus och de kristna budskapen få stå i centrum, före politiska agendor, undrar debattskribenten.

Debatt · Publicerad 14:46, 11 sep 2017

Den 17 september hålls kyrkoval i Sverige, där Svenska kyrkans medlemmar över 16 år bjuds in till att via demokratisk väg välja vilka människor som ska styra kyrkan under de nästkommande fyra åren. Många politiska partier och företrädare ser därför sin chans att utöka sin politiska spelplan genom att låta politiska idéströmningar få fäste i det kyrkliga arbetet.

När man får höra om kandidater i kyrkovalet som öppet går ut med att de vare sig är troende eller kristna så kan man ställa sig frågan vilka idéer – om det inte är de kristna – som ska få stå i centrum i dessa kandidaters kyrka?

När jag läste statsvetenskap vid Lunds universitet fick jag höra både från föreläsare och studenter att allting i vårt samhälle var politik. För mig klingade det påståendet osant eftersom jag dels inte tror att alla beslut vi gör i vårt vardagliga liv har en politisk baktanke, men också eftersom vi har den kristna kyrkan i samhället, som enligt mig i första hand ska låta Gud, Jesus och de kristna budskapen få stå i centrum, före politiska agendor.

När jag påtalade detta fick jag stundtals höra från mina studiekamrater att Jesus minsann var den första socialdemokraten, med varierande underbyggda argument som skulle försöka styrka det påståendet. Att låta Jesus, Guds son, bli tilldelad ett politiskt epitet säger en del om hur vissa människor ser på politik förenat med den kristna kyrkan i dag.

Det är inte bara inom statsvetenskapen som mycket av undervisningen kretsar kring politiska idéer och teorier. Jag valde även att under ett år läsa tros- och livsåskådningsvetenskap vid Lunds universitet, en kurs som är obligatorisk för dem som senare ämnar bli präster inom Svenska kyrkan.

Det som slog mig under denna kurs var dels hur olika typer av politiska teorier rörande feminism och genus gavs utrymme i kursinnehållet, men även att dessa teorier framställdes som någonting accepterat och i viss mån korrekt. För mig var det obegripligt hur teorier om att Gud inte längre skulle få kallas Fader utan Moder presenterades som någonting riktigt, när Jesus själv kallar Gud för Fader och att man vid konciliet i Konstantinopel år 381 fastslog den nicaenska trosbekännelsen, där Gud beskrivs just som Fader.

Vissa menar att Gud benämns som Fader och Jesus är man för att framhäva mannen som det framstående och önskvärda könet, och att det i ett postmodernt samhälle måste gå att kritisera sådana maktstrukturer. Dessa påståenden fallerar eftersom det då glöms bort att världen vid tiden för den nicaenska trosbekännelsens framtagande såg annorlunda ut än den värld som vi ser i dag.

Frågan uppstår därför om kristendomen går mot en utveckling eller mot en avveckling inom Svenska kyrkan, eftersom man inte kan ändra på hur många väsentliga delar inom en religion som helst innan religionen kan anses ha blivit en annan.

Jag vill därför göra ett medskick till alla som nu planerar att rösta i det kommande kyrkovalet: Tillåt kyrkan att utgå från Bibeln och det kristna budskapet som bas i det fortsatta arbetet, och låt de politiska idéerna få utrymme vid riksdagsvalen vart fjärde år.

Tillåt kyrkan att utgå från Bibeln och det kristna budskapet som bas i det fortsatta arbetet.

Republikansk reträtt oroar abortmotståndare

Politik. Ilska inom prolife-rörelsen USA:s president Donald Trump och det republikanska partiet har intensivt drivit frågan om att slopa federalt stöd till Planned parenthood som utför...

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...