Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Krafttag mot människohandeln

Debatt · Publicerad 00:00, 12 maj 2014

Varje år förs enligt Riks­polis­styrelsen uppemot 600 unga kvinnor och även flickor så unga som tolv år, in i Sverige i syfte att säljas för sexuella ändamål. Siffran är osäker och mörkertalet stort. I Europa som helhet handlar det om hundratusentals offer. Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Det är ett val som handlar om vilka värderingar som ska styra Europa. Vår tids slaveri måste få ett slut och det kräver att vi omprioriterar EU:s budget och tid så att människan sätts i centrum.

Vi Kristdemokrater vill sätta rätt agenda i Bryssel: EU-samarbetet måste reformeras och präglas av kristna värderingar om medmänsklighet, frihet och ansvar. Det innebär att EU ska lägga energi, pengar och tid på sådant som tillhör unionens kärnområden. Samtidigt bör de beslut som bättre hanteras på hemmaplan överlåtas till medlemsländerna och medborgarna. Frågan om människohandel hör hemma i centrum av debatten om Europas utmaningar, inte som en bifråga som tas upp om tid och ork finns. Kristdemokraterna föreslår därför ett antal åtgärder för att bekämpa människohandeln.

1. Skärpt straff för människo­handel. Människohandel ger i dag generellt sett mildare straff än smuggling av narkotika och vapen. Lägre risker att åka fast, lägre straff om man ändå åker fast och stora ekonomiska vinster bridrar till att människohandeln fortsätter. Straffen för människohandel bör skärpas och harmoniseras i större utsträckning.

2. Belys den svenska sexköps­lagens positiva effekter. Den utbredda liberala synen på prostitution som finns i många europeiska länder försvårar arbetet mot människohandeln. I Sverige har sexköpslagen från 1999 till stor del förändrat synen på prostitution. Kristdemokraterna menar att man inte effektivt kan bekämpa människohandel för sexuella ändamål om man samtidigt tillåter en prostitutionsmarknad och vill därför i samarbete med andra medlemsländer belysa den svenska sexköpslagens positiva effekter.

3. Stärkt kriminalpolitiskt samarbete. Europeiska polisbyrån (Europol) och organet för straffrättsligt samarbete mellan EU-ländernas åklagarmyndigheter, Eurojust, har redan i dag befogenhet att bistå nationella polis- och åklagarmyndigheter i brottsutredningar och samordna åtal som rör två eller flera länder. Mer effektivt informationsutbyte krävs mellan medlemmarnas brottsbekämpande myndigheter. Europol och Eurojust behöver få ökade befogenheter och ett starkare samordningsmandat.

4. Stärkt stöd till offer. Implementeringen av EU-­kom­missionens människohandelsdirektiv brister i många medlemsländer, bland annat när det gäller regler vid mottagning av offer. Direktivet måste i sin helhet implementeras i samtliga medlemsländer och varje land i EU bör bistå offren med stöd, såväl medicinskt, juridiskt som psykiskt.

Människohandeln är en djup kränkning av de mänskliga rättigheterna. Kvinnors och barns kroppar exploateras. Hot, misshandel, övergrepp och förnedring blir ofta en del av vardagen. Alla som håller människovärdet högt har ett ansvar att agera för att stoppa detta slaveri – ett slaveri som med fog får sägas vara en av vår tids största utmaningar. EU-samarbetet är en unik möjlighet att möta den här utmaningen och göra skillnad för människor som i dag saknar en röst. Jag hoppas att vi är många som tar sitt ansvar att använda den röst vi har för att stoppa handeln med människor och sätta medmänsklighet högst på agendan.

Ebba Busch Thor (KD)
Kandidat till Europaparlementet

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...