Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Akut behov vid Sveriges pastorsutbildningar

De teologiska högskolorna har utvecklat en autonomi och självuppfattning som gör det svårt för dem att utbilda framtidens pastorer, skriver pastorn Sven Nilsson. Den som ska leda en församling behöver beröras av Ordet, menar han.

Debatt · Publicerad 00:00, 26 okt 2018

Sverige är i akut behov av en bibelteologisk pastorsutbildning.

Utbildningen av pastorer handlar grundläggande om hur vi förvaltar människors kallelse att bli Ordets tjänare. Vilken utbildning behöver de för att frimodigt stå för evangeliet ”sådant det är” i missionerande förkunnelse? Hur ska Bibeln som Guds ord processas i undervisning och andlig vägledning i en troendeförsamling?

Som jag uppfattar situationen växer avståndet mellan vad de teologiska högskolorna sysslar med och de utmaningar pastorer möter i herdeskapet för den lokala församlingen. Jag ifrågasätter om vi i dag över huvud taget har någon egentlig pastorsutbildning inom den frikyrkliga rörelsen. I dag sker utbildningen av blivande församlingstjänare vid teologiska högskolor som identifierar sig mer med den profana universitetskulturen än med församlingarna som deras uppdragsgivare. Inte minst handlar det om hur man förhåller sig till Bibeln som Guds ord. Detta är ju helt avgörande eftersom pastorns viktigaste uppgift är att vara Ordets tjänare och andlig vägledare i trohet mot Guds ord.

Ett akademiskt förhållningssätt är att distansera sig i förhållande till Bibeln som uppenbarelse med dess anspråk på att förmedla sanningen om Gud, människan och verklighetens grund. I en sådan kontext reduceras bibelordet till ett objekt för kritisk granskning och överprövning då det i stället skulle få göra anspråk på trons lydnad.

I takt med att kristen tro ständigt problematiseras i en akademisk kontext förlorar Ordet sin betydelse som tilltal och dess anspråk neutraliseras till en form av religionskunskap utan kraft. När detta möter församlingen som förkunnelse blir predikan ett resonerande som inte tar Guds ”ja” på allvar. Detta är förödande för troslivet i våra församlingar.

En viktig del av pastorns tjänst är att förkunna Ordet som ett tilltal i den helige Andes kraft. Guds ord gör anspråk på att få tala för sig själv och att få ett rådande inflytande på våra liv i trons lydnad.

Därför måste en församlingstjänare själv ha blivit berörd av Ordet som en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Den akademiska kulturen är motsatsen till en sådan spiritualitet. En pastor förväntas kunna stå för Ordet och förhålla sig till uppdraget som förvaltare av Ordet, så som det är överlämnat åt de heliga en gång för alla. En sådan hållning måste prägla undervisningen under hela utbildningstiden. I det avseendet menar jag att samfundens teologiska högskolor numera har förlorat i betydelse som pastorsseminarier.

Tyvärr har de teologiska högskolorna också utvecklat en autonomi och självuppfattning som gör det svårt för dem att se sig som församlingens tjänare. Samtidigt gör de ofta anspråk på att ha tolkningsföreträde inom samfunden ifråga om vad församlingarna ska acceptera som ”relevant” förkunnelse av evangeliet i ”vår tid”. De har svårt för att förstå församlingens kallelse som Ordets bärare och förkunnelsens verkliga betydelse i pastorns tjänst.   

De som känner kallelsen att bli församlingstjänare kan naturligtvis förbereda sig på annat sätt utan att göra sig beroende av de etablerade högskolorna men detta kommer i förlängningen att skapa lojalitetsproblem både för enskilda pastorer och för de lokala församlingarna som identifierar sig med sitt samfund.

Därför är det angeläget att samfundsledarna själva tar sitt ansvar för att de teologiska högskolor som man samarbetar med verkligen utbildar pastorer som i apostolisk mening blir till Ordets tjänare och herdar som ger sitt liv för Kristus och församlingen. Pastorsutbildningen måste ännu mer bli en angelägenhet för församlingarna.

Pastorsutbildningen är en ödesfråga för friförsamlingsrörelsen och för en trovärdig förkunnelse av Guds ord.

Pastors-utbildningen är en ödesfråga för friförsamlingsrörelsen och för en trovärdig förkunnelse av Guds ord.

Biblar undantas i handelskriget

USA Det pågår ett handelskrig mellan USA och Kina, vilket skapat oro också hos kristna aktörer. En stor del av USA:s, och hela världens, biblar och andra...

Rätt gensvar på globalism och nödtid

Gästledare Villkoren för människors liv på jorden håller på att förändras på ett kritiskt och avgörande sätt, som alla känner av utan att riktigt veta hur man...