Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Johannes 14:26

Världen idag

Ett år präglat av enhet, nya initiativ och tillväxt

Teologi handlar om Gud och om vad människor sagt och gjort i relation till honom. I den här årskrönikan ska vi se tillbaka på 2016 och lyfta fram händelser och debatter i Sverige som handlat om Gud. I det perspektivet finns det mycket som kan uppmärksammas. Gud finns i högsta grad även i vårt land. För min del tänker jag särskilt på fyra skeenden: flyktingvågens följder, förföljda kristna, nya pingstkarismatiska församlingar i offentligheten samt påvebesöket.

Tro och Liv · Publicerad 09:01, 1 jan 2017

2015 vällde en flyktingström genom Europa och omkring 163 000 personer anlände till Sverige för att ansöka om asyl. Myndigheterna stod handfallna. Den offentliga sektorns resurser räckte plötsligt inte till. Men kyrkorna och en armé av frivilliga ställde upp i mottagningsprocessen, utan lön från stat och kommun. De allra flesta var inte hbtq-certifierade, och vill förmodligen inte bli det. De var heller inte kontrollerade eller granskade av någon offentlig myndighet.

Men de insatser som då gjordes har fått många oavsedda konsekvenser. De har gett kristen medmänsklighet ett ansikte. Kristendomsfientlig media och politiker har överraskade fått erkänna att kyrkorna är omistliga i krissituationer.

Den goodwill som detta har gett kyrkorna har skapat utrymme för nya sociala initiativ och för predikan av evangeliet. Goda möjligheter för kristna sociala initiativ har funnits under en längre tid, men kyrkorna har ofta varit försiktiga och politikerna avvaktande. Engagemanget i flyktingmottagandet har gett kyrkorna erfarenheter och fått politiker och myndigheter att inse den positiva potential som finns i kristet socialt engagemang.

Ur detta föds nu initiativ och samverkansformer mellan kyrkorna och det offentliga.

En annan följd av det kristna flyktingengagemanget är väckelsen bland muslimer. Från församling efter församling, tillhörande olika kyrkosamfund, hörs berättelser om muslimer som kommer till tro. Iranska konvertiter som döpts i Svenska kyrkan, frikyrkoförsamlingar som nästan fördubblats, och kraftig tillväxt av arabisktalande i pingstkarismatiska församlingar, är några av nyheterna på detta tema 2016. En fyradagarskonferens i Solnahallen för arabisktalande kristna besöktes av inte mindre än 6 000 personer, många av dem flyktingar.  

Flyktingmottagandet har också aktualiserat förföljelsen av kristna. Den stora gruppen av flyktingar till Sverige innehöll många kristna, vilka tvingats fly på grund av Islamiska statens barbariska förföljelser i Irak och Syrien. Delar av dessa urgamla kristna kärnområden har tömts.

Förföljelserna fortsatte i Europa genom mordet på fader Jacques Hamel under en katolsk mässa i Frankrike 26 juli. Förföljelserna har lett till protester, aktioner och offentliga manifestationer av kyrkorna och av kristna politiker. Två minnesvärda initiativ 2016 var kampanjen #mittkors, som startades i juli av tre kvinnliga präster (Annika Borg, Johanna Andersson och Helena Edlund), samt EU-parlamentarikern Lars Adaktussons (KD) folkmordsresolution i Europaparlamentet.

Annika Borg och hennes kollegor fick på kort tid över tiotusen efterföljare, men mötte oväntat motstånd från en ängslig kyrklig överhet och från PK-media (politiskt korrekta). Trots det ville många bära korset synligt som ett uttryck för solidaritet med förföljda kristna.

Även Humanisternas ledare, Christer Sturmark, tog på sig i korset för att visa sympati. Sturmark företräder en ateistisk filosofi, men underströk här de beröringspunkter som finns mellan hans egen åskådning och de kristnas i etiska frågor och ifråga om människosyn.

Lars Adaktussons initiativ ledde till en resolution i Europaparlamentet, vilken fastslog att förföljelsen av kristna och andra religiösa minoriteter i Mellanöstern är folkmord. Resolution fick återverkningar i USA och spelade en roll när den amerikanska kongressen tog en likartad deklaration.

Men förföljelsen av kristna har tyvärr även följt med flyktingvågen till Sverige. Vi har under 2016 gång på gång konfronterats med exempel på hur kristna från Mellanöstern hotats på svenska flyktingförläggningar. Desirée Pethrus (KD) har varit en tydlig röst i Sveriges riksdag och påkallat åtgärder till skydd för dem.

Här har svensk sekulär media återigen tvingats rapportera om händelser som inte passar i dess ideologiska box.

Årets största positiva begivenheter har varit de nya pingstkarismatiska församlingarnas framträdande i offentligheten. Det handlar om Festival of Life i Stockholm 15 april, Awakening Europe på Friends Arena 28–30 oktober, samt Hillsong Church Stockholm.

Från 2005 tills i dag har över 230 nya pingstkarismatiska församlingar grundats i vårt land. Bland dem finns migrantförsamlingar startade av afrikaner, anglosaxiskt inspirerade församlingsplanteringar och svenska initiativ.

Festival of Life anordnades av Redeemed Christian Church of God (RCCG), som har sitt ursprung i Nigeria men har spritt sig över hela världen. I dag finns mellan sex och åtta miljoner medlemmar och 42 000 församlingar i över 80 länder. Församlingar har i snitt 50–70 medlemmar och missionsstrategin innebär att hela tiden grunda nya församlingar som sedan delas när medlemsantalet når 100–150.

I Sverige startades den första församlingen i Göteborg 2001, och 2010–2015 grundades inte mindre än 20 församlingar. I dag har RCCG sammanlagt mellan 30 och 35 församlingar i Sverige.

Festival of Life är en bönenatt då stora skaror av människor samlas till bön och lovsång för landet, och den anordnades för första gången i mitten av åttiotalet i Nigeria. I Sverige hade nu Waterfront Hotel i Stockholm hyrts och 2 000–3 000 personer deltog. Talade gjorde bland andra RCCG:s globale ledare, Enoch Adeboye, tillsammans med bland annat Pelle Hörnmark och gospelsångaren Samuel Ljungblahd.

Det två organisationerna Awakening Europe och Godfest Ministries bildades 2014 på initiativ av Ben Fitzgerald, evangelist i Bethel Church i Redding, Kalifornien. 2015 arrangerade de ett jättemöte i Nürnberg, Tyskland, där evangeliet gick ut starkt och flera tusen tyskar kom till tro.

2016 var det dags för Stockholm och ett tre dagar långt möte, som förenade bön, lovsång, evangelisation och undervisning. Närmare 30 000 personer deltog på Friends Arena i Solna 28–30 oktober. Många kom till tro, kristen evangelisationsglöd upplivades och på söndagen 30 oktober förenades ledarna för understödjande församlingar i bön om förlåtelse och upprättelse för Sverige.

Även här fanns ett markant inslag av nya församlingsbildningar. Spindel i nätet för arrangemanget var One Heart Church i Stockholm, vilken bildades i november 2014. Vid bönen på söndagen medverkade, förutom Södermalmskyrkans Lennart och Caroline Torebring, Linda Bergling från Arken och Joakim Lundqvist från Livets Ord, liksom Stefan Swärd, Tjebbo van den Eykhof, Claes-Göran Bergstrand och Johannes Amritzer.

Stefan Swärd ingår i ledningen för nätverket Elimkyrkan och Tjebbo van den Eykhof var en av grundarna av församlingen New Life. Elimkyrkan och New Life har tillsammans planterat närmare 15 nya församlingar i Sverige under det senaste decenniet. Johannes Amritzer leder SOS Church i Stockholm, vilken grundades 2009 och i dag betjänar cirka 600 personer.

Hillsong Church Stockholm bildades 2006 som Passion Church med en grupp medlemmar från Stockholm Karisma Center, och 2009 blev församlingen en del av Hillsongs nätverk. Under de senaste åren har församlingen vuxit kraftigt och 2016 samlade den uppemot 3 500 personer till sina gudstjänster under vissa helger. Dessutom inte mindre än 8 000 personer vid uppsättningen av julföreställningen This is Christmas i Globen i december.

Tillsammans visar Festival of Life, Awakening Europe och Hillsong Churchs tillväxt att det kristna landskapet i Sverige håller på att ändra form. En ny våg av pingstkarismatisk kristendom är på väg att växa fram och börjar ta plats i offentligheten.

Påven besökte Sverige i oktober i år för att bland annat fira en gemensam gudstjänst i Lunds domkyrka. Detta utgjorde också inledningen på Svenska kyrkans firande av reformationens 500-årsjubileum. I gudstjänsten medverkade representanter för Lutherska världsförbundet och Svenska kyrkan.

Besöket hade föregåtts av åratal av dialog i teologiska frågor, vilka resulterat i en gemensam deklaration om rättfärdiggörelsen och rapporten "Från konflikt till gemenskap". Deklarationen innebar ett försök att överbrygga de teologiska motsättningarna i reformationens nyckelfråga, medan rapporten innebar en revidering av synen på reformationen.

Gudstjänsten föregicks även av andra saker. Våren 2014 samlades den romersk-katolska kyrkans nordiska biskopar till en "högtidlig vigning av våra nordiska länder till Jungfru Marias obefläckade Hjärta". Den innebar ett anspråk på att företräda de nordiska länderna i en strävan att öppna dem för romersk-katolsk mariologi och mariansk fromhet. Påvens besök 2016 måste därför ses även i perspektiv av denna vigning.

Orsaken till att den gemensamma gudstjänsten hölls 2016 och inte 2017 var att Martin Luther 1516 fortfarande var en del av den romersk-katolska kyrkan. Efter att Luther 1517–21 publicerat sina reformatoriska huvudskrifter blev han exkommunicerad och fördömd av kyrkan, och någon upphävning av denna har inte skett.

De viktigaste bidragen till en kritisk diskussion om skillnaderna mellan romersk-katolsk och klassisk evangelisk teologi kom från personer utanför Svenska kyrkans liberala etablissemang, nämligen Anders Gerdmar från Skandinavisk teologisk högskola (med bokenGuds Ord räcker: Evangelisk tro kontra romersk-katolsk) och Lars Borgström från Lutherska församlingen i Stockholm (med boken Bibliskt och romerskt-katolskt – vari består skillnaderna?).

Om jag sak sammanfatta det teologiska året för min del har det framför allt handlat om ett upplivande av kristet socialt engagemang, nya församlingar som kliver fram, klassisk protestantisk teologi och en förföljelse som spritt sig till Europa.

Årets största positiva begivenheter har varit de nya pingstkarismatiska församlingarnas framträdande i offentligheten.

Stor ja-seger för ändrad abortlag i Irland

Irland. Ja-sidan fick 66 procent av rösterna i den irländska omröstningen om liberaliserade abortlagar, enligt det första officiella resultatet. "En sorglig...

De äldre ville skydda fostret

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. En omfattande generationsförändring i värderingar, attityder, synen på katolska kyrkan samt kristen gudstillit och människosyn. Det är viktiga...

Sveriges kristna råd minskar sina projekt

Ekumenik. 2,5 tjänster försvinner när Sveriges kristna råd tvingas spara. SKR får också en ny ordförande, och ett nytt samfund – Vännernas samfund – står på...

Nya tongångar från Kim ger hopp om toppmöte

Nordkorea Även Nordkorea är berett att mötas och prata, "när som helst, på vilket sätt som helst" — det är beskedet från Pyongyang efter USA:s avhopp från det...