Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Sveriges kristna under press

Kristen tro i Sverige utmanas på många olika plan. Den våg av politisk, ekonomisk och andlig globalism som rullar över världen i dag får allvarliga konsekvenser för kyrkan i Sverige. I en ny serie i skriver Lennart Magnerot om denna allvarliga situation.

Serie · Publicerad 10:09, 22 maj 2018

Sverige är ett land med dubbla ansikten: å ena sidan ett av världens mest materiellt välsignade nationer, men samtidigt ett rike i andlig kris. Detta märks inte minst gällande kristendomens allt mer försvagade ställning i samhället. I en färsk undersökning från Uppsala universitet avslöjar professor Carl Ronald Bråkenhielm siffrorna svart på vitt: Antalet kristna i Sverige har på drygt tio år minskat från tio till sju procent.

Minskningen är häpnadsväckande, och om trenden fortsätter kommer andelen kristna vara närmast omätbar – om endast 25 år!

För ett par år sedan skildrade jag frikyrkans allvarliga läge i bokenVi behöver en ny reformation. Den tillkom efter ett personligt tilltal och innehöll ett praktiskt åtgärdsprogram för kämpande församlingar. En försvagad kyrka är emellertid endast halva sanningen om den kristna trons alltmer utsatta position.

I min nya bok, Nöd för Sverige, granskas ett antal yttre faktorer, som samtliga bör leda till intensifierad bön för vårt land.

När Paulus en dag besöker Areopagen i Aten håller han en intressant predikan. Talet skildras ovanligt utförligt i Skriften och avslöjar att den kristne missionären inte bara presenterar evangeliet om Jesus Kristus. Nej, han passar även på att ge grekerna (och oss) en allmän lektion i Herrens vilja med hela mänskligheten.

Paulus klargör först att Gud skapat alla jordens folkslag. Han förklarar dessutom att Herren dragit tydliga gränser inom vilka folken ska bo. Som främsta skäl för denna gudomliga ordning fastslår Paulus att människan därigenom lättare ska kunna söka och finna Gud.

I dag rullar, tvärtemot Paulus uppenbarelse om Guds vilja, en våg av politisk, ekonomisk och andlig globalism över världen. Drömmen om en gränslös värld är dock ingalunda ny. Redan i den tredje generationen efter troshjälten Noa framträder en man med sådana ambitioner. Hans namn var Nimrod och hans målsättning uppenbar: Att genom ett enda rike bevara kontrollen över den samlade mänskligheten.

Svaret på Nimrods dröm blev staden Babel med sitt väldiga torn. I enlighet med Paulus predikan verkade Gud emellertid inte särskilt intresserad av ett bestående världsrike. Herren sände därför en plötslig språklig förvirring för att splittra mänskligheten.

I dag står enhet åter högt på den politiska och andliga dagordningen. Överstatliga unioner och globala organisationer (såsom EU och FN) får alltmer att säga till om på bekostnad av enskilda nationer och människor. Storbritanniens utträde ur EU-väldet visar dock på ett ökat motstånd till denna utveckling.

Som kristna i Sverige behöver vi särskilt verka för att de gudomliga principerna om folkslagen och deras gränser fortsatt upprätthålls i enlighet med Paulus undervisning.

Ett andra hot mot kristendomen i Sverige kommer numera från främmande trossystem. Från att biblisk tro under århundraden haft andlig ”ensamrätt” i Sverige har nu andra religioner och ett flertal nyandliga företeelser snabbt vunnit terräng i vårt land. Utmaningen ligger knappast i att svenskar aktivt konverterar till, exempelvis, islam, men den indirekta påverkan som nya religioner och alternativ andlighet nu medför är otvetydig.

Den ökade närvaron av främst islam har avslöjat en kris inom svensk kristenhet. I en undersökning som förra året redovisades i tidningen Dagen anförde 45 procent av Svenska kyrkans präster ”att kristna och muslimer vandrar mot samme Gud”. Om denna moderna teologiska hållning grundar sig på allmän svensk tolerans, eller ren okunskap, är svårt att säga.

Oavsett vilket, visar resultatet att grundläggande bibelkunskaper nu måste prioriteras bland svenska präster.

För den kristne måste varje försök till sammanblandning av Bibeln och Koranen avvisas. Skälen är djupgående och många, men låt oss peka på tre muslimska läror, som tydligt avviker från bibliska doktriner: 1. Jesu korsdöd och uppståndelse förnekas. 2. Jesus är inte Guds son (utan endast en profet). 3. Den helige Ande är inte en del av Gud.

Redan av denna korta beskrivning förstår vi att islam utgör vad Paulus skulle kalla ”ett annat evangelium”. Den kristna ståndpunkten visavi denna religion skulle därmed kunna sammanfattas i devisen: ”Älska muslimerna – men avvisa Koranen.”

Ett tredje yttre hot mot kristen tro i Sverige är den sekulära humanismen. Under ledning av Christer Sturmark har föreningen Humanisterna bedrivit en framgångsrik hetsjakt på alla konfessionella inslag i det svenska samhället.

Trots att föreningen endast har 5 000 medlemmar har den lyckats med sina antikristliga målsättningar och samtidigt lockat till sig flera kändisar och intellektuella, bland annat Björn Ulvaeus och Bengt Westerberg.

Många har försökt förena humanism med kristen tro. En av dem var den kristne tänkaren Erasmus av Rotterdam, som redan på 1500-talet gjorde sådana ansatser. Eftersom han var samtida med reformatorn Martin Luther fick han dock rättmätigt svar på tal.

Låt oss även i dag, i vårt land, likt Luther kraftfullt markera mot ideologier som placerar människan i fokus, i stället för Gud.

Från att biblisk tro under århundraden haft andlig ”ensamrätt” i Sverige har nu andra religioner och ett flertal nyandliga företeelser snabbt vunnit terräng i vårt land.

Fel om "avrättningar" i Israel

Israelkommentar Israelkommentar. Svensk polis gör likadant Den 3 juni publicerade Svenska Dagbladet en essä av Mellan­östern­experten Per Jönsson med titelnI Israel är riktade mord ett lagenligt verktyg....

USA lämnar FN:s människorättsråd

Världen. FN:s människorättsråd sysslar med hyckleri och är "kroniskt partiskt" i Israel-Palestinafrågan. Det sade USA:s FN-ambassadör Nikki Haley efter att...