Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Skriften, evangeliet och kyrkan

Kyrkan förfogar inte över evangeliet. I stället får kyrkan av nåd själv underordna sig Jesus Kristus som Herre, enligt Skriften och evangeliets utsagor. Kyrkan har inte skapat vare sig Skriften eller kanon. I processen för kanons tillblivelse kände kyrkan igen och bekräftade över tid de skrifter som hade kännetecken om uppenbarelse, profetior och sund kristologi, framhåller Bruno Frandell.

Serie · Publicerad 00:01, 8 maj 2017

Vid en sänkning av golvet i vår källare, för att få takhöjden godkänd för nya studentrum, upptäcktes att väggarna till trevåningshuset vilade på lergrund. Visserligen var den hård som sten, men ändå! Det gick att åtgärda genom att gjuta nya ”klackar” och hälla betong emellan dem. Grunden är alltid viktig! Paulus var en byggmästare som lade grunden – han förkunnade Kristus som korsfäst (1 Kor 2:2). Efter att ha lagt grunden, förkunnelsen om Kristus, skulle andra bygga vidare så att det blev till en Guds byggnad, församlingen. Finns det förutsättningar och hinder i vägen för detta bygge?

I reformationstid noterar vi Jesus approach till lag och evangelium. Jesu konfrontation med traditionalisterna märks i hans replik på fariséernas anklagelser; ”Varför bryter ni själva mot Guds bud för era stadgars skull?” (Matt.15:3, SFB 15). Fariséerna utgick från den judiska lagen, torah. Bakgrunden var budet om att hedra sin far och sin mor. Problemet var inte deras tilltro till lagen, utan deras tillämpning av lagens bestämmelser (Matt.15:5). Jesus invänder mot att fariséerna lät hjälpen till far och mor omvandlas till korban (tempelgåva). Detta blev till en tradition, normerande, vilket betydde att man kunde undvika att hjälpa far och mor om man i stället gav en tempelgåva! Det som var lagens verkliga intention blev undanträngt på grund av religiösa sedvänjor. Traditionen skymde evangeliet.

Den tidiga församlingen höll fast vid apostlarnas undervisning (Apg. 2:42), och de visste av förkunnelsens betydelse; ”Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord.” (Rom 10:17). Det som blev avgörande för Martin Luthers förståelse av Kristus, var hans läsning av Skriften. I sitt sökande fann han att traditionen, kyrkomöten och kyrkofäder var till hjälp, inte minst Augustinus och Athanasius, men endast i den mån de stämde överens med Skriftens tydliga utsagor. Professor emeritus Ingemar Öberg betonar att då Luther föreläste i Wittenberg ur Romarbrevet år 1515-16, fick det honom att misstänka att den skolastiska teologin, som arbetats fram under medeltiden, lärde fel om synd och nåd. Luther förstod att inte förkasta traditionen men att sätta Skriften högst och förkunnelsen av evangeliet främst. Därav ”Sola Scriptura” – Skriften allena. Skriften och evangeliet var sanningen om Gud, om människan och om frälsningen.

I Bibeln återfinns evangeliet om riket och om Jesu död och uppståndelse. Teologen Stanley Hauerwas skriver dock: "The Church´s One Foundation is Jesus Christ her Lord; Or, in a World without Foundations:  All we have is the Church."

Det är sant att Jesus Kristus är grunden (1 Kor. 3:10) och Paulus gör klart för församlingen i Korinth att han har lagt denna grund, det vill säga förkunnat evangeliet. ”Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst.” (1 Kor. 2:2, 4). Detta är grunden (Foundation, eng.). Men Hauerwas säger att det inte finns ett fundament, en grund, i denna värld. Så – allt vi har är kyrkan. Han hänvisar till filosofin, att det inte finns ett fundament, en kunskapsteoretisk grund. Upplysningstidens uppfattning om en uppnåelig universell kunskap har nu postmodernismen ifrågasatt, så att all universell kunskap, objektiv sanning inkluderad skulle vara förlegad. Men detta ”tänk” har spillt över på teologin. Följden blir att uppenbarelsens verklighet ses som en rest av moderniteten och kan motiveras endast utifrån människors lokala berättelser.  Men teologin har inte förlorat uppenbarelsen som universell och allmängiltig kunskap från Gud själv! Guds sanning, hans ord om evangeliet kan inte undermineras i postmodernismens namn. Budskapet om Jesus död och uppståndelse har inte upphört att gälla; detta är större än en begränsad kunskapsteori. Är lösningen i en värld utan fundament – kyrkan, som blir grunden för vad sanning är?

Kyrkan förfogar inte över evangeliet. I stället får kyrkan av nåd själv underordna sig Jesus Kristus som Herre, enligt Skriften och evangeliets utsagor. Kyrkan har inte skapat vare sig Skriften eller kanon. I processen för kanons tillblivelse kände kyrkan igen och bekräftade över tid de skrifter som hade kännetecken om uppenbarelse, profetior, sund kristologi etcetera. Den Grekisk ortodoxa kyrkan har tagit ett steg till. Här menar man tillsammans med den romerska kyrkan att traditionen skapade Skriften. Symptomatiskt är att grekiskortodoxe prästen John Breck skriver; ”It is the church … that produces Holy Scriptures.” Evangelisk hållning säger motsatsen – den evangeliska förkunnelsens ordning finns i Skriften (1 Kor. 15:1-4) och Skriftens evangelium skapar kyrkan. Paulus gick redan på sin tid till rätta med normaliserande beteenden som skymde evangeliets intention och som löpte risk att cementeras i urkyrkan (se Gal. 2:11-14). Risken fanns att traditionen skulle skymma evangeliet. Det sluttande planet heter ökad funktionalism och pragmatik det vill säga att ”Sanningen är avhängig av sin nyttighet” (Svenska Akademiens ordlista).

Evangeliet förkunnas, kyrkan skapas. Som missionsmannen i EFS, Adolf Kolmodin (1855-1928), sade redan på sin tid: "Evangeliet skapar kyrkan, inte tvärtom.". Paulus skriver: ”Stå alltså fasta och håll er till den undervisning ni har fått, muntligen eller i brev.” (2 Thess. 2:15; 3:6). Detta är evangelisk succession.

Tro & liv serien Bibelsyn och tilliten till Guds Ord fortsätter de kommande måndagarna med ytterligare fyra artiklar.

Risken fanns att traditionen skulle skymma evangeliet.

Påven jämförde abort med nazismens rasprogram

Vatikanstaten. Franciskus lyfte fram ofödda barn Påve Franciskus gjorde i helgen ett uttalande om att graviditeter som avbryts i samband med fosterskador kan jämföras med de brott som nazisterna...

Fel om "avrättningar" i Israel

Israelkommentar Israelkommentar. Svensk polis gör likadant Den 3 juni publicerade Svenska Dagbladet en essä av Mellan­östern­experten Per Jönsson med titelnI Israel är riktade mord ett lagenligt verktyg....