Folk /…/ sade: "Allt han har gjort är gott. De döva får han att höra och de stumma att tala."
Markus 7:37b

Världen idag

"Snedvridet om konfessionella skolor"

Bristen på en tydlig definition av begreppet "konfessionell" gör att Skolinspektionen haft svårt att göra en konsekvent bedömning av allt från skolavslutningar i kyrkan till könsuppdelad undervisning i muslimska skolor. Det visar en rapport från Skandinaviska människorättsjuristerna och Claphaminstitutet.

Nyheter · Publicerad 18:04, 11 jul 2018

Rapporten ”Religionsförbud i skolan?” går igenom konfessionsbegreppet i svensk skollagstiftning och läroplan, hur begreppet förstås i Europarätten och EU-rätten, och hur det har tolkats av svenska myndigheter.

– Rapporten är unik, eftersom det tidigare aldrig gjorts en sådan genomgång och analys, vare sig av Skolinspektionens egna beslut eller av internationell rätt, säger Ruth Nordström, en av författarna och chefsjurist vid Skandinaviska människorättsjuristerna.

Hon menar att de initiativ som tagits för att stoppa alla så kal­lade konfessionella inslag i fristående skolor inte har något stöd i internationell rätt, vilket hävdats av både riksförbundet Humanisterna och av civilminister Ardalan Shekarabi (S).

– Men ingen jurist som analyserat EU-rätten eller Europadomstolens tolkningar utifrån Europakonventionen kan säga att det finns stöd för att förbjuda konfessionella friskolor.

Rapportförfattarna anser vidare att Skolinspektionen förhållit sig inkonsekvent till olika anmälningar eller tillsynsärenden, beroende på om det gällt kristna inslag eller inte.

"Det är också noterbart att inspektionen har hög tolerans både inför inslag från österländsk religion, samt inför könsuppdelning och klädedräkter enligt islamiskt mönster, och godkänner undervisning i islamologi", skriver de.

"Däremot godkänns inte kristna andakter, trots att de varit frivilliga och under skolans val och trots att elever som inte velat delta kunnat använda tiden till lästräning."

De pekar också på hur svårt Skolinspektionen haft att bedöma om skolavslutningar i kyrkan skett i enlighet med lagen.

– Man tycker att Skolinspektionen borde kunna skilja mellan att alla elever kan närvara när man läser ur en bekännelseurkund eller sjunger en traditionell julpsalm, och att prästen uppmanar eleverna att aktivt medverka i konfessionella inslag, säger Ruth Nordström.

Just dessa ärenden, som rör vid Sveriges kristna kulturarv, menar hon speglar en motsättning inom den svenska skolan, som enligt läroplanen ska fostra barnen "i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism".

– Det finns alltså en kristen värdegrund som ska förmedlas i alla skolor. Å andra sidan ska man radera ut alla inslag som hänvisar till den kristna värdegrunden. Det går inte ihop, säger Ruth Nordström.

Även Europadomstolen har slagit fast att det inte finns en värdeneutral undervisning, inte ens om den är "sekulär", och den svenska rapporten landar i att begreppet "konfessionell" borde slopas helt i skollagen.

– En mer rättssäker formulering vore att säga att all undervisning "skall vara saklig och allsidig och skall ske med respekt för den personliga integriteten”, säger Ruth Nordström.

I rapporten redovisas också statistik, både från Skolverket och från en enkätundersökning av Timbro, som visar att kristna friskolor har en större andel elever med utländsk bakgrund än både kommunala och övriga fristående skolor.

Det finns alltså en kristen värdegrund som ska förmedlas i alla skolor. Å andra sidan ska man radera ut alla inslag som hänvisar till den kristna värdegrunden. Det går inte ihop.

Militär: Trossamfunden viktiga vid kris

Beredskap. Trossamfunden skulle få en stor roll om Sverige hamnade i kris eller krig. Det menar militären Tommy Jeppsson, chefredaktör för tidningen Vårt...

Måla inte upp politiska motståndare som fiender

Ledare Samtalsklimat Den senaste presidentvalskampanjen i USA präglades av en förfärande polarisering, med förakt för motståndarsidan. Ingen drev den utvecklingen hårdare...

300 präster beskylls för sexövergrepp på barn

USA. En stor utredning har funnit trovärdiga anklagelser om sexuella övergrepp på barn utförda av fler än 300 präster i delstaten Pennsylvania i USA. Fler...