Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig.
Psaltaren 32:7

Världen idag

KD-fråga om prästers tystnadsplikt obesvarad

Bör den lagliga grunden för prästers och pastorers tystnadsplikt stärkas? Det menar riksdagsledamot Lars-Axel Nordell (KD), som ställde en fråga om detta till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke förra veckan. Även inom Svenska kyrkan finns viss öppenhet för en förändring.

Nyheter · Publicerad 12:39, 3 jul 2018

Rättegångsbalken är i dag den enda lag som garanterar präster och pastorer en juridisk särställning i relation till de förtroende de får från människor.

"Den som är präst inom ett trossamfund eller den som i ett sådant samfund har motsvarande ställning får inte höras som vittne om något som han eller hon har erfarit under bikt eller enskild själavård," står det där.

Det är denna frihet från vittnesplikten som, sammantaget med de tystnadslöften som präster och pastorer avger, gör att man kan tala om en "absolut tystnadsplikt", säger Øyvind Tholvsen, programledare för församlingsutveckling inom Sverigeprogrammet på Evangeliska frikyrkan, EFK.

Men det finns ingen annan än samfundet eller församlingen som kan besluta om straff för den som bryter mot tystnadsplikten.

– Vi är glada för den tystnadsrätt vi har, och som gör att vår tystnadsplikt kan bli absolut, säger Øyvind Tholvsen.

– Men rättsligt sett är den en sak mellan pastor och arbetsgivare: om jag som pastor skulle bryta mot tystnadsplikten får jag inte svara för det i domstol, utan det får arbetsrättsliga konsekvenser.

Detta är något som Lars-Axel Nordell uppmärksammade under en interpellation med Alice Bah Kuhnke förra onsdagen.

Han undrade om inte regeringen, i samband med att man utreder möjligheten att stärka tolkars tystnadsplikt, kunde "pröva frågan om att återinföra en absolut tystnadsplikt för präster och pastorer".

Den delen av frågan berörde emellertid inte ministern under interpellationen.

Innan Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 var de svenskkyrkliga prästernas brott mot tystnadsplikten straffsanktionerade enligt i brottsbalken. Någon sådan lagstadgad tystnadsplikt fanns aldrig för präster och pastorer inom andra samfund, och finns inte i dag heller.

Det tycker Øyvind Tholvsen vid EFK är bra.

– Jag ser ingen poäng med att vi skulle omfattas av en juridisk tystnadsplikt, i och med att vi inte är en del av det offentliga, säger han.

Esbjörn Hagberg, biskop emeritus i Karlstad, var ordförande för en inomkyrklig utredning om tystnadsplikten som blev klar 2010.

Han är öppen för en hårdare laglig reglering av tystnadsplikten.

– Hittills har den ordning vi har fungerat väl, och från statens sida respekterar man samfundens egna skrivningar om tystnadsplikt genom rättegångsbalken, säger han.

– Men allt som kan göras för att stärka upp detta har ett värde. Så om man från statens sida är villig att titta närmare på detta så är vi intresserade av att se vad det kunde betyda.

En mer akut fråga, menar både Øyvind Tholvsen och Esbjörn Hagberg, är att inte alla som i dag tolkar mellan präst eller pastor i själavårdande sammanhang omfattas av tystnadsplikten eller friheten från vittnesplikten.

Alla tolkar som utför ett uppdrag för en myndighet har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. För de tolkar som anlitas privat gäller en annan lag, lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare, men bara om de är auktoriserade.

Tack vare en motion från Lars-Axel Nordell, KD, kommer regeringen nu att se över regelverket, så att tystnadsplikten för även icke-auktoriserade tolkar stärks.

Hittills har den ordning vi har fungerat väl, och från statens sida respekterar man samfundens egna skrivningar om tystnadsplikt genom rättegångsbalken.

Alliansens Norlén (M) valdes till talman

Talman. Moderaten Andreas Norlén valdes med bred marginal till ny talman i riksdagen. I striden om andre vice talman tänker Socialdemokraterna rösta på...

Den nya gnosticismen

Ledare Letar sig in även i genusvetenskapen En av mänsklighetens mest seglivade irrläror är den som går under beteckningen gnosticism. Begreppet kommer från det grekiska ordet för kunskap,...

OAS-möte hålls i Ljungby

Sommarkonferens. 2019 års sommarmöte för Oasrörelsen kommer att arrangeras i småländska Ljungby, meddelar OAS på sin Facebooksida.