Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.
Johannes 6:37

Världen idag

A-salen p Uppsala universitet. Foto: Tor Johnsson /TT /

Är teologin neutral?

Ledare · Publicerad 00:00, 6 okt 2017

Världen idag har uppmärksammat den debatt som de senaste veckorna förts om Teologiska högskolan i Stockholm (THS). Bakgrunden är en konferens vid högskolan i samarbete med nätverket ”Kristen bortom Gud”, vars bärande idé är att kristen tro inte behöver innefatta en tro på ett övernaturligt väsen och en teistisk livsåskådning. Religiös ateism kan man kalla det för. THS-professorn i Nya Testamentet, Thomas Kazen, medverkar vid konferensen och ska tala om "funktionell teism". Det innebär att evolutionen har gjort oss benägna att uppfatta världen i termer av kausalitet (orsak–verkan) och ändamålsenlighet. Det gudomliga måste enligt en sådan uppfattning inte innefatta intellektuell tro på ett övernaturligt väsen.

Den stora frågan är: Varför Teologiska högskolan okritiskt ska sprida sådana idéer?

Kazen har på nyhetsplats i Världen idag kommenterat kritiken. Han säger bland annat att THS är en akademisk institution och kan som sådan inte tro på något. Den är, enligt honom, konfessionsneutral. Han säger vidare att man inte ägnar sig åt någon "renlärighetscensur". Inte heller föreskriver THS hur studenternas gudsbilder ska se ut, menar professorn, eftersom vi inte lever i en "auktoritär medeltid", som Kazen formulerar det.

De traditionella frikyrkosamfundens teologiska utbildningar drivs med statliga bidrag. Resultatet ser vi. Det blir den här formen av teologiska utbildningar, som inte drivs utifrån någon tydlig kristen tro. Hur mycket man kompromissar med statens krav varierar förstås mellan olika utbildningar, men kraven på anpassning är ofrånkomliga.

Det finns all anledning att ifrågasätta och problematisera statsbidragens inflytande över frikyrklig kristen verksamhet i Sverige. Våra högskolor har en mycket hög andel statlig finansiering, och det är förenat med tydliga villkor. Samma situation gäller för en mycket stor andel av vår mission, och då förvandlas missionen alldeles för ofta till biståndsprojekt, eftersom det bara är till detta staten ger bidrag. Inte till apostolisk församlingsgrundande mission. Kazen beskriver egentligen bara hur den statsfinansierade frikyrkan ser ut och bedriver sin verksamhet.

Inom Evangeliska Frikyrkan pågick en omfattande diskussion för 8-10 år sedan om statens inflytande, där utgångspunkten var att samfundet inte skulle stå under statens inflytande. Det resulterade i att EFK beslutade att avsäga sig vigselrätten. Diskussionen kom emellertid aldrig så långt att den också gällde statens inflytande över utbildningar och mission. När den typen av frågor kommer på agendan bränner det till desto mer, för då handlar det om att börja problematisera hur verksamheten finansieras.

Styrningen över de teologiska utbildningarna handlar inte bara om pengar. Det handlar också om kraven på lärarna. De ska utbildas och formas vid de statliga, sekulära universiteten, för annars godkänns varken de eller utbildningarna av Högskoleverket. Det innebär att lärarna formas av de sekulära paradigmen som råder vid de statliga universiteten. Sådan är verkligheten.

Det kan inte vara rätt att utbilda frikyrkopastorer i en helt konfessionslös miljö. Det finns inte några skäl att frikyrkan lägger stora resurser på att bygga upp helt konfessionsbefriade högskolemiljöer. Det finns anledning att ifrågasätta Kazens tes att det skulle finnas en konfessionslös, neutral teologi. En sådan existerar förstås inte, eftersom det inte går att ställa sig neutral till den kristna trons anspråk och Bibelns anspråk på att vara Guds ord. Det går helt enkelt inte att driva en helt konfessionsbefriad teologisk högskola.

Den kritiserade konferensen vid THS visar detta med all tydlighet. Frågan är snararevilken tro och religion man ska ha som utgångspunkt för verksamheten. En teologisk utbildning, som utbildar pastorer till frikyrkorna, bör rimligen ha en tydligt kristen utgångspunkt, där tron på en personlig Gud är självklar.

Det finns anledning att ifrågasätta Kazens tes att det skulle finnas en konfessionslös, neutral teologi. En sådan existerar förstås inte.

Alf Svensson: Barnen viktigaste valfrågan

Familjepolitik. Barnens bästa måste bli den viktigaste valfrågan. Det skriver Alf Svensson i en debattartikel i Dagens Nyheter. Får vi inte trygga barn löser vi inte...

Ett skrämmande exempel på hur ekonomiska intressen prioriteras före människovärde.

Gästkrönika Bitte Assarmo I Belgien överger sjuksköterskor och socialarbetare, som specialiserat sig på palliativ vård, sitt yrke eftersom klinikerna de arbetar på har...