Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter!

Sakarja 9:9

Start > Ledare | Publicerad: 2011-06-01 00:00

Stå upp för äktenskapet

Efter Kalla faktas program om Frälsnings­armén har två riksdagsledamöter, Helena Leander (MP) och Siv Holma (V), ifrågasatt om Frälsningsarmén verkligen ska ha statsbidrag, med tanke på deras inställning till utlevd homosexualitet.

Världen idags kartläggning, som vi i dag presenterar, visar att det råder en förhållandevis bred samsyn i frågan inom kristenheten. En klar majoritet av samfunden menar att utlevd homosexualitet inte är förenligt med Guds vilja. Samfunden håller upp äktenskapet som det kristna idealet och menar att det är den naturliga platsen för samlivet. Samboskap avvisas generellt på samma sätt som utlevd homosexualitet.

Inget enda samfund utestänger någon enda människa från gemenskapen, men man ställer oftast krav – i varierande grad – på människor när det gäller medlemskap, förtroendeuppdrag, att ta nattvard, eller för att fungera som präst eller pastor. Ett samfund avviker kraftigt. Svenska kyrkan. Där likställs hetero- och homosexuella relationer. Medlemmar, förtroendevalda och präster kan vara både sambo och leva ut sin homosexualitet. Gränserna för Svenska kyrkan har suddats ut på senare tid. Inför att riksdagen skulle fatta beslut om könsneutrala äktenskap den 1 april 2009, samlades hela kristenheten genom Sveriges kristna råd i ett remissvar på utredaren Hans Regners betänkande. I dokumentet framgår att det är en enig kristenhet som hävdar att ”termen äktenskap” även framgent skall förbehållas par med olika kön.”

En samlad kristenhet stod upp för de teologiska övertygelser som kyrkan i alla tider har stått för. Det var före riksdagsbeslutet. Mindre än en timma efter att riksdagen hade beslutat om att införa könsneutrala äktenskap. presenteras ett meddelande på Svenska kyrkans hemsida med rubriken ” Kyrkan stöder ny äktenskapslag”. Nu hade Svenska kyrkan ändrat sig. Vad låg bakom det beslutet? Teologisk forskning? Bibelstudier? En kyrkohistorisk tillbakablick? Eller ett riksdagsbeslut kanske? Det tog mindre än en timma för Svenska kyrkan att överge kyrkans historiska hållning i äktenskapsfrågan och att dessutom överge sina trossyskon som man tidigare hade varit så enig med. Den avgörande faktorn för detta var att riksdagen hade fattat ett beslut. I valet mellan klassisk kristen tro och riksdagens beslut valde alltså Svenska kyrkan det senare. Så kan det gå när man låter trender och politisk korrekthet vara domare i teologiska frågor.

Många aktiva medlemmar i Svenska kyrkan är av förklarliga skäl besvikna på hur ledningen inom kyrkan har agerat och känner både sorg och vanmakt på grund av detta. Att samfunden ställer krav på sina medlemmar är inte konstigare än att hängivna moderater inte kan bli medlemmar i Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Eller anser Helena Leander och Siv Holma att partistödet bör dras in på sådana grunder? I så fall lär Vänsterpartiet få det svårt med ekonomin framöver. I deras stadgar står nämligen följande att läsa: ”Medlemskap kan av partiförenings styrelse nekas den… som uppenbart inte har för avsikt att verka för partiets politik…”. Moderater göre sig alltså icke besvär i Vänsterpartiet. Diskriminering kanske?

Nu står som väl är inte regeringen bakom tanken på att använda ekonomiska påtryckningsmedel för att förändra människors sätt att tänka om äktenskapet. Men en del rop skallar ändå från Helgeandsholmen: ”Dra in bidragen för dem som inte rättar in sig i ledet och tycker som vi i riksdagen!”.

När trycket nu ökar mot samfunden är det dags för kristenheten att visa att vi värderar Bibelns undervisning om äktenskap och sexualitet högre än kronor och ören.

Stå upp svensk kristenhet!

Lukas Berggren
ledarsidan@varldenidag.se

Senaste numret

fre 27 november 2015

Världen idag är en allkristen tidning som skriver om aktuella händelser i världen ur ett kristet perspektiv. Tidningen ges ut varje måndag, onsdag och fredag.

Papperstidningen Webbtidningen
Stäng loginruta

Logga in till varldenidag.seRegistrera dig Logga in


Ny inloggning på www.varldenidag.se!
Från och med 1 november 2015 har vi ändrat inloggning. Som användarnamn använder du ditt kundnummer och som lösenord ditt postnummer. Om du istället för kundnummer vill använda din e-postadress som användarnamn kan du registrera din e-postadress i vår digitala kundtjänst. Där kan du även byta lösenord.
» Klicka här för att komma till vår digitala kundtjänst.

Stäng

Du är inloggad

Du är inloggad som . Logga ut

Ändra dina uppgifter

Du har möjlighet att ändra dina kontaktuppgifter, lösenord, m m genom att gå in på din "användarsida". Till min sida