Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Slutvisionen är inte att riva fiendens planer och driva ut det onda, utan att be och se Guds planer fullbordas.

Bönekrönika · Publicerad 00:01, 12 jul 2017

Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. (Jes 55:9)

Det finns inga högre tankar och planer än de Gud själv har. Inga mer kreativa lösningar på samhällsutmaningar och inga mer hoppingivande framtidsvisioner för församlingen. Vi kan försöka tänka ut visioner och målsättningar i egen kraft, och ibland lyckas vi nå dem.

Men det är endast med sann profetisk ande vi kan se framtiden som den är från Guds perspektiv och be igenom den. Mot denna bakgrund kan en del bedjare stå inför ett tankeskifte i sitt sätt att se på sig själva och sin roll som förebedjare.

Ibland har bedjare tenderat luta åt att vara mer stridssinnade än nödvändigt, man har sökt tecken på fiendens aktivitet för att be emot det. En del har varit noga med att dokumentera fiendens aktiviteter på sin ort för att lära känna den andliga terrängen i omgivningen. Jag hedrar hårt arbete och nedvärderar inte detta, men denna typ av stridscentralstänkande kan vara värd att omvärdera.

Jag skulle vilja föreslå att bönearbeten som mer fungerar som andliga stridscentraler skulle göra större skillnad om de började fungera mer som Guds stadsplanerare. En stadsplanerare besitter kunskapen och intentionen att ordna och forma helheten av byggnader, gator och torg i tätbebyggelse. Den har funktionen att planera och forma orter och städer för att de ska fungera väl. Översätter man detta i bedjarens situation blir skillnaden mellan stridscentralen och stadsplaneraren vilken frågeställning man främst drivs av: Vad gör fienden, eller vad gör Jesus?

Övervägande stridscentrerade bedjare drivs mer av att kartlägga fiendeaktiviteter. Bedjare som fungerar mer likt en stadsplanerare kartlägger Guds planer för området och ber igenom dem. Hur ser Guds planer ut för Sverige? Vad finns på Jesu hjärta för svensk politik, familjerna, utbildning, media och så vidare? Det är sådan vision bedjare för land och stad är inbjudna av Gud att söka insikt i.

En stadsplanerare är väl medveten om att saker ibland behöver jämnas med marken för att kunna byggas upp på nytt. Men slutvisionen är inte att riva fiendens planer och driva ut det onda, utan att be och se Guds planer fullbordas. Den bedjare som endast river fiendestrukturer riskerar snart att se något värre byggas upp (Matt 12:43-45).

Böneväktare är ett bibliskt begrepp som är hämtat från Gamla testamentet och som fångar upp flera perspektiv i det som ibland kallas för profetisk bön. Väktarna stod på stadens murar och vakade mot potentiella hot (Jes 56:10, Hab 2:1–3). Översatt till den nytestamentliga bönetjänsten är denna del av väktarens funktion viktig än i dag.

Men väktaren i Gamla testamentet skulle inte bara vaka mot hot, utan också se vad Gud gjorde (Jes 52:8, 62:6–7).

På samma sätt är den nytestamentliga böneväktaren rustad med urskiljningens ande att försvara (1 Kor 12:10), men den bör även balansera med profetisk ande och söka inblick i vad Gud planerar framöver. Böneväktaren blir då inte lika fokuserad på att riva ner som på att bygga upp, för syftet med det profetiska är främst till uppbyggelse, som Paulus uttryckte det (1Kor 14:3).

fler förebedjare och livskraftiga bönearbeten i Sverige (Mark 11:17)

uppenbarelsens ande över din och andras bönetjänst (Ef 1:17)

nytändning bland förebedjare som låtit sin bön tystna (Jes 56:10)
 

Gud är en förbunds-Gud

Ledare Tumma inte på äktenskapet I morgon är det midsommarafton. I Sverige är det en dag med många och starka traditioner, med alltifrån midsommarstång och blomsterkrans till...

Ny podd från EFK-ledare

Premiär. En ny podd har sett dagens ljus. Det är EFK:s två nyvalda ledare LinalieNewman och Ingemar Forss som tillsammans gör podden Ett missionellt liv, och...